BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2388/CTr-BHXH-BTTTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH

PHỐI HỢP TUYÊNTRUYỀN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA BẢOHIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảohiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộThông tin và Truyền thông;

Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyềnthông thống nhất Chương trình phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, phápluật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2015 - 2020 nhưsau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chínhtrị tham gia vào công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT nhằm thực hiện tốtNghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnhđạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”.

2. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổbiến chính sách pháp luật BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm củacác cấp ủy đảng, các cấp, các ngành, các cơ quan báo chí và nhân dân về vaitrò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội góp phầnổn định xã hội và phát triển bền vững đất nước.

3. Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyêngiữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm phát huy khảnăng và thế mạnh của mỗi bên trong công tác phổ biến, tuyên truyền, thực hiệnchính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

4. Là cơ sở để Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Thôngtin và Truyền thông chỉ đạo BHXH và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh,thành phố tổ chức tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

II. NGUYÊN TẮCPHỐI HỢP

1. Việc phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam vàBộ Thông tin và Truyền thông phải bám sát khuôn khổ Chương trình và quy địnhcủa pháp luật hiện hành; bảo đảm phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơquan trên tinh thần hợp tác hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Hoạt động phối hợp tuyên truyền, phổ biến chínhsách BHXH, BHYT giúp cho các tầng lớp nhân dân hiểu biết hơn về quyền lợi vànghĩa vụ khi tham gia.

3. Chương trình được cụ thể hóa bằng kế hoạch thựchiện hằng năm, theo sự chỉ đạo, giám sát, kiểm tra của Lãnh đạo Bảo hiểm xã hộiViệt Nam và Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông.

III. NỘI DUNG PHỐIHỢP

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nhữngnội dung cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT, các chủ trương, chính sách của Đảng,pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; về vai trò của cấp ủy đảng ở cơ sở trongviệc lãnh đạo tổ chức tuyên truyền thực hiện về chính sách BHXH, BHYT theo Nghịquyết số: 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sựlãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”, cụ thể là:

+ Định hướng nội dung thông tin về BHXH, BHYT trênbáo chí và trên hệ thống thông tin cơ sở;

+ Tổ chức Hội nghị, hội thảo, tập huấn cho đội ngũphóng viên, biên tập viên báo chí, cán bộ làm công tác thông tin ở cơ sở, nhấtlà cán bộ người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

+ Tổ chức sản xuất và phát sóng chương trình phátthanh, truyền hình;

+ Tổ chức biên soạn, in ấn, phát hành các ấn phẩmtuyên truyền;

+ Tổ chức nhắn tin qua mạng viễn thông ...

IV. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Cung cấp thông tin, tài liệu, hỗ trợ chuyên môn,nghiệp vụ về BHXH, BHYT để Bộ Thông tin và Truyền thông có cơ sở triển khai nộidung Chương trình phối hợp.

- Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố có trách nhiệmphối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố triển khai thựchiện các nội dung của Chương trình phối hợp.

- Căn cứ kinh phí tuyên truyền được phê duyệt hằngnăm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo cho BộThông tin và Truyền thông số kinh phí hỗ trợ để thực hiện Chương trình phốihợp, đồng thời dự thảo nội dung Hợp đồng phối hợp tuyên truyền và chuyển kinhphí cho Bộ Thông tin và Truyền thông đúng quy định, kịp tiến độ.

- Chủ trì việc sơ kết, tổng kết, đánh giá các hoạtđộng tuyên truyền theo nội dung của Chương trình.

2. Bộ Thông tin vàTruyền thông

- Tổ chức định hướng thông tin và chỉ đạo các cơquan báo chí, các đơn vị thông tin cơ sở tăng thời lượng, nội dung và chấtlượng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luậtcủa Nhà nước về chính sách BHXH và BHYT.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ lồng ghépviệc tuyên truyền về chính sách BHXH và BHYT với việc thực hiện các nhiệm vụđược giao trong các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó tập trung vào cácChương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùngxa, biên giới và hải đảo ... góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thầncho nhân dân.

- Tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng biêntập, viết tin bài tuyên truyền về các chuyên đề trong lĩnh vực BHXH và BHYT chođội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác thông tin ở cơsở; hỗ trợ Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin,tuyên truyền cho đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền ngành Bảo hiểm xãhội.

- Tổ chức các hoạt động đưa thông tin BHXH và BHYTvề cơ sở, chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các hoạt động tuyêntruyền về BHXH và BHYT thông qua đội thông tin lưu động, tổ chức các cuộc thi,trưng bày, triển lãm ... ở các địa phương.

- Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chứcthực hiện các nội dung của Chương trình đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu nêu trên.

- Phối hợp thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá kếtquả triển khai nội dung của Chương trình.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao Ban Tuyên truyềnvà Bộ Thông tin và Truyền thông giao Vụ Thông tin cơ sở là đơn vị đầu mối phốihợp của hai cơ quan. Lãnh đạo các đơn vị đầu mối có trách nhiệm tổ chức cáccuộc họp trao đổi thông tin, góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến nội dungphối hợp; thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiệnChương trình và các Kế hoạch thông tin, tuyên truyền hằng năm; tổng hợp kết quảphối hợp hằng năm báo cáo Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Lãnh đạo BộThông tin và Truyền thông; phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kếhoạch, dự toán kinh phí và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp tuyêntruyền hằng năm.

2. Văn phòng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Vănphòng, Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm ký Hợp đồng thực hiện kếhoạch tuyên truyền hằng năm bằng nguồn kinh phí do Bảo hiểm xã hội Việt Namcung cấp.

3. Hằng năm, hai bên tổ chức sơ kết đánh giá kếtquả thực hiện kế hoạch, đề xuất, kiến nghị những giải pháp cho 6 tháng cuối năm(nếu có phát sinh).

4. Tháng 12 hằng năm, hai bên tổ chức tổng kết đánhgiá kết quả thực hiện kế hoạch; kiến nghị những giải pháp thực hiện cho các nămtiếp theo.

5. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phátsinh nhu cầu mới hoặc có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phảnánh về hai đơn vị đầu mối để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội ViệtNam và Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, điều chỉnh, bổ sungChương trình hoặc thống nhất cách giải quyết./.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c);
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
-Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lãnh đạo BHXH Việt Nam, Bộ TTTT;
- BHXH, Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc BHXH Việt Nam, Bộ TTTT;
- Lưu: VT BHXHVN, BTTTT.