ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/CTr-UBND-NC

Nghệ An, ngày 08 tháng 4 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2016

Thực hiện Kế hoạch số 594/KH-UBATGTQG ngày 31/12/2015của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về Năm an toàn giao thông 2016 và Kế hoạch số 822/KH-UBND-NC ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh về triển khai công tác bo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016 với chủ đề Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kcương của người thực thi công vụ với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2016, như sau:

I. MỤC TIÊU YÊU CẦU

1. Mục tiêu

1.1. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong hoạt động bảo đm trật tự an toàn giao thông, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gn với phong trào toàn dân xây dựng đi sng văn hóa ở khu dân cư.

1.2. Nâng cao nhận thức và ý thc tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

1.3. Giảm từ 5% đến 10% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông, so với cùng kỳ năm 2015.

1.4. Không để ùn tắc giao thông xy ra trên địa bàn thành phố Vinh và các tuyến đường, địa bàn trọng điểm.

2. Yêu cầu

2.1. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên toàn tỉnh, từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã đảm bảo đúng tiến độ, nội dung và thời gian quy định.

2.2. Triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động, phù hợp với điệu kiện thc tiễn của địa phương, đơn vị; phân công chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc; tuyệt đi tránh hình thức, triệt để thực hành tiết kiệm.

2.3. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhim vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

2.4. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực liên quan đến trật tự an toàn giao thông.

2.5. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khin giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quChỉ thị số 12-CT/TU, ngày 09/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

2. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ, chú trọng các khâu quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông, thanh tra, tuần tra, kiểm soát.

3. Đẩy nhanh tiến độ, tăng cường quản lý chất lượng các hoạt động đầu tư xây dựng, bảo trì, bo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông; nghiên cứu, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, tiếp tục rà soát, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ; thường xuyên rà soát và khắc phục kịp thời các điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông.

4. Tăng cường quản lý, chấn chnh lĩnh vực vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận ti khách liên tỉnh; đẩy nhanh tiến độ phát triển vận tải khách công cộng kết nối các đô thị trung tâm tỉnh với trung tâm huyện, các khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn.

5. Đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát (TTKS) và xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tập trung xử lý các vi phạm về hành lang an toàn giao thông, vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, kiểm soát tải trọng phương tiện, an toàn kỹ thuật phương tiện, bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông; các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của người thực thi công vụ trong khi làm nhiệm vụ.

6. Đồng loạt ra quân giải tỏa vi phạm hành lang giao thông, vỉa hè đô thị. Tăng cường các giải pháp quản lý chặt chẽ hành lang an toàn giao thông, vỉa hè đô thị, xử lý nghiêm vi phạm về lĩnh vực này, duy trì bền vững không để tình trạng tái ln chiếm xy ra. Tổ chức lại giao thông, phân làn, phân luồng, mlối rẽ, các điểm dừng, đ xe...

7. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT tới mọi thành phần trong hoạt động giao thông vận tải, trong đó chú trọng vào tập huấn knăng, nghiệp vụ cho người thực thi công vụ; phổ biến quy định pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông đối với chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải, chủ đu tư, nhà thầu xây dựng và người điều khiển phương tiện cá nhân, đặc biệt là nhóm những người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gn máy, xe đạp điện; đy mạnh công tác giáo dục, phổ biến quy định pháp luật về TTATGT cho đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, đồng bào nghèo; xây dựng và triển khai thực hiện tuyên truyền vận động bo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa;

8. Tăng cường thực hiện các giải pháp đồng bộ phòng, chống ùn tắc giao thông tại thành ph Vinh và các địa bàn trọng điểm; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông; khuyến khích sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

TT

Nội dung công việc

Đơn vị phối hợp

Thành viên Ban ATGT tỉnh chỉ đạo

T.gian thực hiện

I

Sở Giao thông Vận tả i

1

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết 6 năm thực hiện Luật giao thông đường bộ năm 2008

Công an tỉnh

Đ/c Nguyn Hồng Ký, GĐ Sở GTVT

Quý II/2016

2

Đy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức chp hành pháp luật của người tham gia giao thông

UBND các huyện, thành, thị

Đ/c Nguyễn Hồng Ký, GĐ Sở GTVT

Quý II và III/2016

3

Chỉ đạo đy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, tăng cường công tác duy tu, sửa chữa công trình giao thông, phân công phân cp rõ trách nhiệm cho các cấp, các đơn vị quản lý công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

Đ/c Nguyễn Hồng Ký, GĐ Sở GTVT

Thường xuyên

4

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông;

UBND các huyện, thành, thị

Đ/c Nguyễn Hồng Ký, GĐ Sở GTVT

Thường xuyên

5

Tiếp tục đy mạnh việc xã hội hóa công tác quản lý, bo trì kết cấu hạ tầng giao thông trên tất ccác lĩnh vực;

Đ/c Nguyễn Hồng Ký, GĐ Sở GTVT

Thường xuyên

6

Tham mưu UBND tỉnh thí điểm mô hình xã hội hóa đầu tư, vận hành hệ thống giám sát và xử lý vi phạm trật tự ATGT bng Camera trên địa bàn thành phố Vinh và các tuyến đường trọng điểm;

Công an tỉnh

Đ/c Nguyễn Hồng Ký, GĐ Sở GTVT

Quý II/2016

7

Tổ chức thẩm định ATGT đối với toàn bộ hệ thống quốc lộ, đường tỉnh và đường huyện thuộc thẩm quyền quản lý hiện đang khai thác, chú trọng các điểm đấu nối giữa đường phụ ra đường chính;

UBND các huyện, thành, thị

Đ/c Nguyễn Hồng Ký, GĐ Sở GTVT

Quý II/2016

8

Bổ sung đy đủ hệ thống hộ lan, cọc tiêu, biển báo và các đoạn lánh nạn đối với đường đèo dốc, min núi; xử lý khc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ.

UBND các huyện, thành, thị

Đ/c Hoàng Văn Huệ, Phó GĐ Sở GTVT

Quý II và III/2016

9

Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường st giai đoạn 2014 -2020 theo Kế hoạch số 572/K H-UBND, ngày 25/10/2014 của UBND tỉnhQuyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phvề việc giải tỏa vi phạm hành lang giao thông.

UBND các huyện, thành, thị; Các đơn vị quản lý giao thông

Đ/c Hoàng Văn Huệ, Phó GĐ Sở GTVT

Thường xuyên

10

Xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết vtăng cường bo đm an toàn đường ngang trên tuyến đường st, chú trọng áp dụng mô hình cảnh báo gác chn tự động. Rà soát các vị trí đường ngang không người gác để cm biển báo phù hợp; xử lý giải tỏa hành lang an toàn đường sắt, xóa bỏ các đường ngang dân sinh trái phép.

Các đơn vị quản lý đường st và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Đ/c Hoàng Văn Huệ, Phó GĐ Sở GTVT

quý II, III/2016

11

Đy mạnh thực hiện việc rà soát, kiểm tra và thực hiện duy tu, bo trì, sửa cha cầu treo dân sinh, cầu yếu trên địa bàn tỉnh

UBND các huyện, thành, thị

Đ/c Hoàng Văn Huệ, Phó GĐ Sở GTVT

Hàng quý

12

Tiếp tục rà soát lập danh sách toàn bộ các cầu tạm, cầu phao bắc qua sông trên địa bàn toàn tỉnh để lập kế hoạch thay thế bằng cầu treo hoặc cầu cứng

UBND các huyện, thành, th

Đ/c Hoàng Văn Huệ, Phó GĐ Sở GTVT

quý II và III/2016

13

Tập trung chỉ đạo triển khai việc di dời Bến xe khách ra khỏi trung tâm thành phố Vinh

UBND thành phố Vinh

Đ/c Hoàng Văn Huệ, Phó GĐ Sở GTVT

quý IV/2016

14

Rà soát tổng thvà có biện pháp điều chỉnh, lắp đặt biển báo hiệu đường bộ, bổ sung đầy đủ các thiết bị phụ trợ về ATGT trên các tuyến đường do Sở quản lý;

UBND các huyện, thành, thị

Đ/c Hoàng Văn Huệ, Phó GĐ Sở GTVT

Quý II/2016

15

Rà soát cm bổ sung hệ thống bin báo hạn chế ti trọng trục xe trên các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý;

UBND các huyện, thành, thị

Đ/c Hoàng Văn Huệ, Phó GĐ Sở GTVT

quý II/2016

16

Nghiên cứu, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông; lp đặt dải phân cách tránh xung đột đối đầu trên một số tuyến đường đủ điều kiện

UBND các huyện, thành, thị

Đ/c Hoàng Văn Huệ, Phó GĐ Sở GTVT

Thường xuyên

17

Tăng cường các biện pháp bảo đảm ATGT đối với các tuyến đường vừa thi công vừa khai thác để phòng ngừa tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;

UBND các huyện, thành, thị

Đ/c Hoàng Văn Huệ, Phó GĐ Sở GTVT

Thường xuyên

18

Đổi mới phương thức đào tạo, cấp giấy phép điều khiển phương tiện đường bộ; hoàn thiện quy trình giám sát tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, camera giám sát quá trình đào tạo, sát hạch lái xe; kiên quyết đình chỉ các cơ sở đào tạo, sát hạch vi phạm quy định về quản lý đào tạo, sát hạch

Các trung tâm đào tạo lái xe

Đ/c Hoàng Văn Huệ, Phó GĐ Sở GTVT

Thường xuyên

19

Tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần, trách nhiệm và đạo đức của đội ngũ sát hạch viên, giáo viên dạy lái xe

Đ/c Hoàng Văn Huệ, Phó GĐ Sở GTVT

Quý II và III/2016

20

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe, tiếp tục thực hiện việc cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống Bưu điện nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân; triển khai hiệu quả việc cấp giấy phép lái xe quốc tế.

Các trung tâm đào tạo lái xe

Đ/c Hoàng Văn Huệ, Phó GĐ Sở GTVT

Thường xuyên

21

Tổ chức tốt việc khám, kiểm tra sức khỏe đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, kiên quyết loại bỏ lái xe không đảm bảo sức khỏe, bảo đảm mọi lái xe khi được cấp giấy phép lái xe đều đủ điều kiện về sức khỏe để điều khiển phương tiện an toàn;

Sở Y tế

Đ/c Hoàng Văn Huệ, Phó GĐ Sở GTVT

Thường xuyên

22

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện cư giới đường bộ; nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm;

Các trung tâm đăng kiểm

Đ/c Hoàng Văn Huệ, Phó GĐ Sở GTVT

Thường xuyên

23

Tiếp tục trang bị đầy đủ hệ thống thiết bị, phần mềm hỗ trợ để khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu chung của cả nước về xe cơ giới sản xuất lắp ráp, nhập khẩu và ô tô đang lưu hành

Đ/c Hoàng Văn Huệ, Phó GĐ Sở GTVT

Thường xuyên

24

Hằng tháng công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo cho Công an tỉnh, Thanh tra Giao thông vận tải về các phương tiện hết niên hạn sử dụng để kiểm tra, xử lý.

Các trung tâm đăng kiểm

Đ/c Hoàng Văn Huệ, Phó GĐ Sở GTVT

Thường xuyên

25

Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc triển khai thực hiện quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận ti;

Thanh tra Giao thông

Đ/c Hoàng Văn Huệ, Phó GĐ Sở GTVT

Thường xuyên

26

Kiểm tra việc thực hiện cam kết về xếp hàng và vận chuyển đúng tải trọng phương tiện, hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng ch hàng của xe ô tô tải tự đtại các địa phương, các đơn vị kinh doanh vận ti, chủ phương tiện và các đầu mối hàng hóa;

Thanh tra Giao thông

Đ/c Hoàng Văn Huệ, Phó GĐ Sở GTVT

Thường xuyên

27

Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép điều khiển phương tiện; thông báo đường y nóng của Thanh tra tại các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe để tiếp nhận phn ánh của người dân về vi phạm, tiêu cực

Thanh tra Giao thông vận tải;

Đ/c Hoàng Văn Huệ, Phó GĐ Sở GTVT

quý II và III/2016

28

Đy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về ATGT đường thủy nội địa; kiên quyết đình chhoạt động của các cng, bến và phương tiện thủy nội địa chưa đáp ứng đầy đủ quy định về ATGT;

Thanh tra Giao thông vận tải

Đ/c Hoàng Văn Huệ, Phó GĐ Sở GTVT

Quý II, III/2016

29

Lập kế hoạch điều tiết các tuyến xe buýt đảm bảo khoa học, hợp lý, phân bổ đồng đều trên tất cả các tuyến đường nhất là các tuyến nội thành phố Vinh nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân.

- Công an tỉnh;

- UBND TP Vinh

Đ/c Hoàng Văn Huệ, Phó GĐ Sở GTVT

Quý II/2016

30

Chỉ đạo Thanh tra Giao thông tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe theo quy định

Công an tỉnh

Đ/c Hoàng Văn Huệ, Phó GĐ Sở GTVT

thường xuyên

31

Kiểm tra, rà soát, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, hành khách bằng ô tô, các bến xe (đặc biệt là xe chạy dù, xe buýt nhái…); các hành vi vi phạm trong việc lắp đặt và sử dụng thiết bị giám sát hành trình trên các phương tiện giao thông

Thanh tra Giao thông

Đ/c Hoàng Văn Huệ, Phó GĐ Sở GTVT

32

Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp lập bến cóc xe dù, xe chạy vòng vo, dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; kiểm tra hoạt động vận tải khách tại các bến khách ngang sông, các lòng hồ thủy điện.

Thanh tra Giao thông

Đ/c Hoàng Văn Huệ, Phó GĐ Sở GTVT

II

Công an tỉnh

1

Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tuần tra, kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động để xử lý vi phạm về trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa trên địa bàn toàn tỉnh.

Các huyện, thành thị

Đ/c Nguyễn Đức Hải, Phó GĐ Công an tỉnh

Thường xuyên

2

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát, định kỳ, đột xuất; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm của lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhằm nâng chất lượng, hiệu quả của các lực lượng thực thi pháp luật trên các tuyến đường.

Chỉ đạo xử lý kiên quyết đối với hành vi vi phạm cố ý, cản trở người thi hành công vụ.

Đ/c Nguyễn Đức Hải, Phó GĐ Công an tỉnh

Thường xuyên

3

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT, đặc biệt là các hành vi vi phạm quy định về tốc độ, về nồng độ cồn, đi không đúng làn đường, vượt đèn đỏ; phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm luồng, tuyến chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định…..

Sở GTVT

Đ/c Nguyễn Đức Hải, Phó GĐ Công an tỉnh

Thường xuyên

4

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Thanh tra giao thông và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở hàng hóa quá tải theo Kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA ngày 21/11/2013 giữa Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công an về việc phối hợp thực hiện việc tuần tra, xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng của ô tô vận tải hàng hóa, kiểm tra, xử lý vi phạm chở quá tải đối với phương tiện thủy.

Sở GTVT

Đ/c Nguyễn Đức Hải, Phó GĐ Công an tỉnh

Thường xuyên

5

Lập kế hoạch xử lý dứt điểm đối với xe Công nông, xe cơ giới 3, 4 bánh tự chế, xe lôi máy hoạt động trên các tuyến giao thông, ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp tịch thu, hủy bỏ theo quy định.

UBND các huyện, thành, thị

Đ/c Nguyễn Đức Hải, Phó GĐ Công an tỉnh

Quý II/2016

6

Tham mưu UBND tỉnh thí điểm mô hình xã hội hóa đầu tư, vận hành hệ thống giám sát và xử lý vi phạm trật tự ATGT bằng Camera trên địa bàn thành phố Vinh và các tuyến đường trọng điểm;

Sở GTVT

Đ/c Nguyễn Đức Hải, Phó GĐ Công an tỉnh

Quý II và III/2016

7

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Sở Công thương tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng buôn lậu, sản xuất hàng hóa đối với các loại xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm cho người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy

Sở Công Thương

Đ/c Nguyễn Đức Hải, Phó GĐ Công an tỉnh

Quý II và III/2016

8

Xây dựng và triển khai Kế hoạch huy động Công an cấp xã và cảnh sát khác phối hợp với CSGT tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo quy định

Các huyện, thành, thị

Đ/c Nguyễn Đức Hải, Phó GĐ Công an tỉnh

Quý II và III/2016

9

Tiếp tục thực hiện việc thông báo các trường hợp vi phạm đến các cơ quan, tổ chức, địa phương nơi cư trú, công tác, học tập của người có hành vi vi phạm về trật tự ATGT để nhắc nhở, giáo dục theo quy định

Các địa phương, đơn vị

Đ/c Nguyễn Đức Hải, Phó GĐ Công an tỉnh

Thường xuyên

10

Tăng cường giáo dục, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, động viên, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thể có thành tích và phê bình, kỷ luật các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm trong lĩnh vực này.

Đ/c Nguyễn Đức Hải, Phó GĐ Công an tỉnh

Thường xuyên

11

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát đường thủy tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT đường thủy, gắn với việc tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “xây dựng văn hóa giao thông với bình yên sông nước”

UBND các huyện, thành, thị

Đ/c Nguyễn Đức Hải, Phó GĐ Công an tỉnh

Thường xuyên

12

Chỉ đạo bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT đường sắt, các hành vi vi phạm tại các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt, bảo đảm an ninh, trật tự trong các nhà ga, việc bảo đảm ATGT đường sắt tại các đường ngang không có gác chắn.

UBND các huyện, thành, thị

Đ/c Nguyễn Đức Hải, Phó GĐ Công an tỉnh

Thường xuyên

III

Đề nghị Cục quản lý đường bộ II

1

Tiếp tục phối hợp kiểm tra tải trọng xe theo Kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA ngày 21/11/2013 giữa Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công an về việc phối hợp thực hiện việc tuần tra, xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng của ô tô vận tải hàng hóa trên đường bộ

Công an tỉnh; Sở GTVT

Đ/c Đào Văn Minh, Phó Cục trưởng Cục QLĐB II

Thường xuyên

2

Chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai công tác giải tỏa hành lang ATGT đối với các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý theo nội dung Quyết định 994/QĐ-TTg của Chính phủ và Kế hoạch số 572/K H-UBND ngày 25/10/2014 của UBND tỉnh Nghệ An

UBND các huyện, thành, thị

Đ/c Đào Văn Minh, Phó Cục trưởng Cục QLĐB II

Thường xuyên

3

Phối hợp với chính quyền địa phương cắm mốc chỉ giới hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến Quộc lộ để bảo vệ phần hành lang an toàn đường bộ đã giải tỏa, bảo vệ mốc lộ giới và xử lý các hành vi vi phạm

UBND các huyện, thành, thị

Đ/c Đào Văn Minh, Phó Cục trưởng Cục QLĐB II

4

Chủ trì phối hợp với Chính quyền và các đơn vị chức năng của địa phương lập phương án bảo đảm trật tự, ATGT đối với cầu, đường, phân luồng giao thông và thông báo, chỉ dẫn đảm bảo thuận lợi, an toàn trong mùa mưa bão

UBND các huyện, thành, thị

Đ/c Đào Văn Minh, Phó Cục trưởng Cục QLĐB II

quý II, III/2016

5

Chỉ đạo các đơn vị quản lý công trình giao thông thường xuyên làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng đảm bảo an toàn hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến Quốc lộ thuộc thẩm quyền, quản lý;

Đ/c Đào Văn Minh, Phó Cục trưởng Cục QLĐB II

Thường xuyên

6

Nghiên cứu, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông; lắp đặt dải phân cách tránh xung đột đối đầu

UBND các huyện, thành, thị

Đ/c Đào Văn Minh, P. Cục trưởng Cục QLĐB II

Thường xuyên

7

Tiếp tục rà soát, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ;

UBND các huyện, thành, thị

Đ/c Đào Văn Minh, Phó Cục trưởng Cục QLĐB II

Quý II và III/2016

8

Tăng cường các biện pháp bảo đảm TTATGT đối với tuyến đường vừa thi công vừa khai thác để phòng ngừa tai nạn và ùn tắc giao thông

Đ/c Đào Văn Minh, Phó Cục trưởng Cục QLĐB II

Thường xuyên

IV

Văn phòng Ban ATGT tỉnh

1

Tiếp tục tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 09/01/2013 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT; đồng thời tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Chỉ thị, kế hoạch này ở cơ sở

Các sở, ngành cấp tỉnh

Đ/c Võ Minh Đức, Chánh VP Ban ATGT tỉnh

Cả năm

2

Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban ATGT các cấp trên cơ sở đó phân công, phân cấp và gắn trách nhiệm cho các Thành viên Ban ATGT tỉnh trong việc theo dõi, chỉ đạo đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT.

Các sở, ngành cấp tỉnh

Đ/c Võ Minh Đức, Chánh VP Ban ATGT tỉnh

Quý II và III/2016

3

Xây dựng và triển khai các Đề án bảo đảm trật tự, ATGT theo chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Các sở, ngành cấp tỉnh

Đ/c Võ Minh Đức, Chánh VP Ban ATGT tỉnh

Quý II và III/2016

4

Khảo sát, tham mưu lắp đặt, các cụm đèn tín hiệu giao thông, vạch sơn, biển báo, thiết bị phụ trợ ATGT trên một số tuyến trọng điểm; tổ chức lại giao thông, làm gờ giảm tốc độ từ đường phụ ra đường chính, kẻ vạch phân làn giao thông trên các tuyến đường đủ điều kiện.

Sở GTVT

Đ/c Võ Minh Đức, Chánh VP Ban ATGT tỉnh

quý II và III/2016

5

Phối hợp với các đơn vị quản lý đường sắt, các địa phương có đường sắt đi qua triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự, ATGT tại các đường ngang giao cắt giữa đường bộ với đường sắt

Các sở, ngành cấp tỉnh

Đ/c Võ Minh Đức, Chánh VP Ban ATGT tỉnh

quý II và III/2016

6

Tổ chức hoạt động tuyên truyền theo chủ đề, an toàn cho người đi mô tô, kiểm soát tốc độ, kiểm soát tải trọng xe, kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện, phát hành các sản phẩm tuyền thông truyền trên toàn tỉnh (phóng sự, thông điệp, áp phích, pano, tờ rơi…)

Sở GTVT

Đ/c Võ Minh Đức, Chánh VP Ban ATGT tỉnh

Quý III/2016

7

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”, phong trào xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn” năm 2016;

UBND các huyện, thành, thị

Đ/c Võ Minh Đức, Chánh VP Ban ATGT tỉnh

Cả năm

8

Tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT trong trường học giai đoạn 2014 - 2018 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 27/01/2014.

Sở GĐ& ĐT

Đ/c Võ Minh Đức, Chánh VP Ban ATGT tỉnh

Triển khai thường xuyên

9

Tổ chức lắp đặt cụm pano tuyên truyền trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh có mật độ tham gia giao thông cao để tuyên truyền trực quan các quy định của pháp luật về trật tự ATGT.

UBND các huyện, thành, thị

Đ/c Võ Minh Đức, Chánh VP Ban ATGT tỉnh

Quý II và III/2016

10

Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác trật tự ATGT, phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông

UBND các huyện, thành, thị

Đ/c Võ Minh Đức, Chánh VP Ban ATGT tỉnh

triển khai cả năm

11

Tham mưu UBND tỉnh thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra, hướng dẫn chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT ở từng địa bàn cơ sở, nhất là địa phương gia tăng tai nạn giao thông

Các sở, ngành liên quan,

Đ/c Võ Minh Đức, Chánh VP Ban ATGT tỉnh

quý III/2016

12

Rà soát quản lý chặt chẽ các điều kiện an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các bến đò, sửa chữa, bổ sung hệ thống biển nội quy bến đò, chỉ đạo các đơn vị có phương án điều tiết chống va trôi

Sở GTVT, UBND các huyện, thành, thị

Đ/c Võ Minh Đức, Chánh VP Ban ATGT tỉnh

Quý II, III/2016

V

Sở Tư pháp

1

Rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch và đề án liên quan đến bảo đảm trật tự ATGT đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh

Sở GTVT

Đ/c Hoàng Quốc Hào, GĐ Sở Tư pháp

Quý II/2016

2

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh

Các sở, ngành cấp tỉnh

Đ/c Hoàng Quốc Hào, GĐ Sở Tư pháp

Cả năm

VI

Sở Giáo dục và Đào tạo

1

Ban hành quy chế quản lý học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật về ATGT theo hướng kỷ luật đối với học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật nói chung và luật giao thông nói riêng

2

Tổ chức ký cam kết giữa học sinh, gia đình và nhà trường về chấp hành pháp luật trật tự ATGT

Ban ATGT tỉnh

Đ/c Thái Huy Vinh, P.GĐ Sở GD&ĐT

Đầu năm học mới

3

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa UBATGTQG Quốc gia và Bộ GD&ĐT về tăng cường giáo dục ATGT trong trường học cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2013-2018;

Ban ATGT tỉnh

Đ/c Thái Huy Vinh, P.GĐ Sở GD&ĐT

Thường xuyên

4

Đề án tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT trong trường học giai đoạn năm 2014 - 2018 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 27/01/2014;

Ban ATGT tỉnh

Đ/c Thái Huy Vinh, P.GĐ Sở GD&ĐT

Thường xuyên

5

Nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông

Công an tỉnh

Đ/c Thái Huy Vinh, P.GĐ Sở GD&ĐT

Thường xuyên

5

Đẩy nhanh việc rà soát và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chương trình, nội dung tài liệu giáo dục về ATGT trong chương trình chính khoá của các cấp học đảm bảo đủ nội dung và phù hợp với lứa tuổi đưa vào giảng dạy chính khóa từ năm 2016;

Đ/c Thái Huy Vinh, P.GĐ Sở GD&ĐT

Thường xuyên

6

Chỉ đạo nhà trường phối hợp với gia đình giáo dục học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, sử dụng áo phao, cặp phao, dụng cụ cứu sinh khi đi đò.

Đ/c Thái Huy Vinh, P.GĐ Sở GD&ĐT

Thường xuyên

7

Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục ATGT cho giáo viên các trường THCS, THPT;

Đ/c Thái Huy Vinh, P.GĐ Sở GD&ĐT

Thường xuyên

8

Tiếp tục tổ chức thi giao thông thông minh “giao thông học đường” trên Internet cho học sinh phổ thông và sinh viên các trường Đại học, cao đẳng, THCN từ năm học 2015-2016.

Thường trực Ban ATGT tỉnh

Đ/c Thái Huy Vinh, P.GĐ Sở GD&ĐT

Thường xuyên

VII

Sở Văn hóa Thể thao Du lịch

1

Chủ trì, phối hợp với Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh xây dựng nội dung tranh cổ động tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT tại các Cụm Pano trên các tuyến đường trọng điểm

Ban ATGT tỉnh

Hồ Mậu Thanh, GĐ Sở Văn hóa TT&DL

quý II/2016

2

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các tiêu chí về “Văn hóa giao thông” theo Quyết định số 3500/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch bằng các hình thức trực quan

Các sở, ngành, cấp tỉnh

Hồ Mậu Thanh, GĐ Sở Văn hóa TT&DL

Quý II, III/2016

3

Thành lập và duy trì các đội tuyên truyền thông tin lưu động để tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại các địa phương.

Các tổ chức đoàn thể xã hội

Hồ Mậu Thanh, GĐ Sở Văn hóa TT&DL

Thường xuyên

VIII

Sở Thông tin Truyền thông

1

Tiếp tục phát động và tổ chức cuộc thi báo chí viết về an toàn giao thông năm 2016 trên địa bàn tỉnh và cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ATGT trên cổng thông tin điện tử để tổng kết trao giải trong tháng 5 và tháng 11/2016.

Các sở, ngành, cấp tỉnh

Đ/c Phan Nguyên Hào, Phó GĐ Sở TTTT

Cả năm

2

Nghiên cứu, hướng dẫn, phát động phong trào tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông qua các trang mạng xã hội nhằm tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên

Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh

Đ/c Phan Nguyên Hào, Phó GĐ Sở TTTT

quý II và III/2016

3

Phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh và các ngành liên quan để tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông với các sản phẩm truyền thông như: tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động, đài truyền thanh cơ sở, sử dụng thông điệp, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm tranh ảnh, các hội thi, vận động sáng tác âm nhạc, phim ảnh, văn hóa nghệ thuật về chủ đề ATGT;

Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh

Đ/c Phan Nguyên Hào, Phó GĐ Sở TTTT

thường xuyên

4

Tổ chức chiến dịch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng theo chuyên đề: Kiểm soát tải trọng phương tiện; phòng, chống uống rượu bia đối với lái xe; tuân thủ quy định tốc độ; đội mũ bảo hiểm; quy tắc an toàn khi vượt qua đường sắt; hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; điều kiện bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa

Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh

Đ/c Phan Nguyên Hào, Phó GĐ Sở TTTT

thường xuyên

5

Tổ chức tổng kết thực hiện Quyết định số 2043/QĐ-TTg ngày 05/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường tuyên truyền pháp luật trật tự, ATGT giai đoạn 2013-2015 và tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT 2016-2020.

Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh

Đ/c Phan Nguyên Hào, Phó Giám đốc Sở TTTT

Quý III/2016

IX

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

1

Tập trung xây dựng các chuyên mục, chương trình, nội dung tuyên truyền bám sát chủ đề năm an toàn giao thông 2016 “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thi hành công vụ”

Thường trực Ban an toàn giao thông

Đ/c Nguyễn Như Khôi, GĐ Đài PTTH

Thực hiện thường xuyên

2

Tổ chức phỏng vấn, đối thoại trực tiếp với người đứng đầu, người phụ trách lĩnh vực TTATGT về các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện, như: giải tỏa hành lang giao thông, chống tái lấn chiếm vỉa hè đô thị để kinh doanh, họp chợ gây ùn tắc, cản trở giao thông….;

Thường trực Ban an toàn giao thông

Đ/c Nguyễn Như Khôi, GĐ Đài PTTH

Theo chuyên đề

3

Tăng cường và nâng cao hiệu quả các chuyên mục, chương trình, nội dung về công tác bảo đảm TTATGT, thường xuyên phát sóng các thông điệp về ATGT

Thường trực Ban ATGT tỉnh

Đ/c Nguyễn Như Khôi, GĐ Đài PTTH

Thường xuyên

4

Xây dựng phóng sự tổng hợp đánh giá về tình hình thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh để phát trong các đợt sơ kết, tổng kết năm

Các sở, ngành, cấp tỉnh

Đ/c Nguyễn Như Khôi, GĐ Đài PTTH

Quý II, IV/2016

X

Sở Y tế

1

Hướng dẫn quy định về việc xét nghiệm nồng độ cồn trong máu người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

Sở GTVT, Công an tỉnh,

Đ/c Hoàng Văn Hảo, Phó GĐ Sở Y tế

Quý II/2016

2

Tăng cường công tác quản lý hoạt động khám chứng nhận sức khỏe cho người làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe theo đúng quy định

Sở GTVT

Đ/c Hoàng Văn Hảo, Phó GĐ Sở Y tế

Thường xuyên

3

Tăng cường tập huấn phổ biến kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu cho người bị TNGT trong cộng đồng, trước mắt thí điểm tập huấn cho đội ngũ lái xe taxi, xe chở khách và tình nguyện viên

Thường trực Ban ATGT tỉnh

Đ/c Hoàng Văn Hảo, Phó GĐ Sở Y tế

Quý II, III/2016

4

Lập hệ thống dữ liệu của các nạn nhân bị tai nạn giao thông có nồng độ trong máu hoặc hơi thở để phân tích, so sánh để thông tin, tuyên truyền nhằm hạn chế tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông

Ban ATGT tỉnh, Đài PTTH tỉnh

Đ/c Hoàng Văn Hảo, Phó GĐ Sở Y tế

Quý II/2016

XI

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

1

Tham mưu các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trong lực lượng quân sự. Tăng cường quản lý bộ đội nhất là cán bộ trẻ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, học viên, chiến sỹ. Đặc biệt giáo dục đội ngũ lái xe về ý thức, trách nhiệm và tính tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, Văn hóa giao thông

Thường trực Ban ATGT tỉnh

Đ/c Trần Văn Hùng, Phó chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

Thường xuyên

2

Tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong việc duy trì các biện pháp thực hiện các quy định về quản lý sử dụng xe ô tô, mô tô; quy định về cấm uống rượu bia đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.

Đ/c Trần Văn Hùng, Phó chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

Thường xuyên

3

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT trong toàn quân, duy trì và phát huy, nhân rộng các mô hình xây dựng địa bàn điểm, đơn vị điểm về trật tự, ATGT; tích cực tham gia với địa phương trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT, khắc phục ùn tắc giao thông.

Các địa phương, đơn vị

Đ/c Trần Văn Hùng, Phó chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

Quý II, III/2016

4

Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệnh, Điều lệ của Quân đội đối với người điều khiển phương tiện quân sự khi tham gia giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, ATGT gây hậu quả nghiêm trọng;

Công an, Sở GTVT

Đ/c Trần Văn Hùng, Phó chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

Thường xuyên

XII

Sở Xây dựng

1

Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác cấp phép xây dựng đối với các công trình xây dựng, khu công nghiệp, trung tâm thương mại, chợ, trường học dọc theo các tuyến giao thông phải đảm bảo các yếu tố bảo đảm an toàn giao thông như: không vi phạm hành lang an toàn giao thông, bố trí bãi dừng, đỗ xe….

Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện, thành, thị

Đ/c Hoàng Trọng Kim, GĐ Sở Xây dựng

Quý II/2016

2

Chỉ đạo các huyện, thành, thị kiểm tra, rà soát đình chỉ đối với công trình đã cấp phép xây dựng nằm trong phạm vi hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh để có phương án di dời theo đúng lộ trình và báo cáo về Sở Xây dựng theo quy định.

Sở GTVT, Sở TNMT

Đ/c Hoàng Trọng Kim, GĐ Sở Xây dựng

Quý III/2016

3

Tăng cường chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, xây lắp các công trình có sử dụng kết cấu siêu trường, siêu trọng…. thực hiện nghiêm các quy định về sắp xếp hàng hóa lên xe ô tô chở hàng quá tải đi và đến các đầu mối hàng hóa của doanh nghiệp.

Các sở, ngành liên quan

Đ/c Hoàng Trọng Kim, GĐ Sở Xây dựng

Thường xuyên

XIII

Sở Tài nguyên và Môi trường

1

Phối hợp với UBND các huyện, thành , thị tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi, vật liệu xây dựng trên các tuyến sông, kênh. Rà soát, quy định cụ thể các đoạn sông được khai thác cát, sỏi, các vị trí, bến bãi tập kết vật liệu để cấp phép đảm bảo không ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông

UBND các huyện, thành, thị Sở GTVT

Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường

quý II và III/2016

2

Phối hợp với UBND các huyện, thành, thị rà soát lại diện tích đất trong hành lang an toàn đường bộ, đường sắt đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, tham mưu phương án thu hồi diện tích đã cấp

UBND các huyện, thành, thị

Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường

quý II, III/2016

3

Phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ giải tỏa hành lang đường bộ, đường sắt

Các Sở, ngành liên quan

Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường

Quý II/2016

4

Xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên đối với hoạt động khai thác cát sỏi trên sông để phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường

Quý II, III/2016

XIV

Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy

1

Xây dựng kế hoạch đưa nội dung an toàn giao thông vào tuyên truyền giáo dục trong các hội nghị tuyên truyền của Ban dân vận

Ban ATGT tỉnh

Đ/c Nguyễn Mạnh Khôi, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy

Quý II/2016

2

Chỉ đạo Ban Dân vận huyện, thành, thị ủy thường xuyên gắn công tác bảo đảm TTATGT trong công tác dân vận nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đảng viên và người dân

Thường trực Ban ATGT tỉnh

Đ/c Nguyễn Mạnh Khôi, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy

Thường xuyên

XV

Tỉnh đoàn Thanh niên

1

Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT trong đội ngũ đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh

Ban ATGT tỉnh

Đ/c Nguyễn
Thị Thơm, Phó BT Tỉnh đoàn

Thường xuyên

2

Tổ chức Hội thi “học sinh, sinh viên với An toàn giao thông”

Các trường ĐH, Cao đẳng

Đ/c Nguyễn Thị Thơm, Phó BT Tỉnh đoàn

Quý II và III/2016

3

Tiếp tục xây dựng phong trào Thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tham gia gác chắn đường sắt tại một số đường ngang trọng điểm

Công an tỉnh

Đ/c Nguyễn Thị Thơm, Phó BT Tỉnh đoàn

Thường xuyên

XVI

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

1

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động kết hợp giám sát công tác bảo đảm trật tự, ATGT theo chủ đề năm 2016;

Thường trực Ban ATGT tỉnh

Đ/c Vương Quang Minh, Phó CT UBMT TQ tỉnh

Cả năm

2

Thiết lập đường dây nóng về tiếp nhận phản ánh của người dân trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT; Phối hợp triển khai việc giáo dục, kiểm điểm người vi phạm pháp luật về trật tự ATGT tại các khu dân cư thôn, bản, các trường học, cơ quan, đơn vị nơi công tác, học tập.

Đ/c Vương Quang Minh, Phó CT UBMT TQ tỉnh

3

Nghiên cứu phối hợp với Công an triển khai việc kiểm điểm các đối tượng có ý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT trước dân kết hợp tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân

Công an tỉnh

Đ/c Vương Quang Minh, Phó CT UBMT TQ tỉnh

Thường xuyên

XVII

Liên đoàn Lao động tỉnh

Tổ chức các đợt tuyên truyền, ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT đối với công chức, viên chức, công nhân, người lao động trong các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, nhất là trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thường trực Ban ATGT tỉnh

quý II và III/2016

XVIII

Hội chữ thập đỏ tỉnh

1

Xây dựng chương trình phối hợp với Ban ATGT tỉnh để triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT cho các hội viên trên địa bàn tỉnh

Thường trực Ban ATGT tỉnh

Đ/c Nguyễn Thị Lương Hồng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ

Thường xuyên

2

Tổ chức tập huấn pháp luật về TTATGT, kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn giao thông cho các Hội viên Hội chữ thập đỏ trên toàn tỉnh.

Thường trực Ban ATGT tỉnh

Đ/c Nguyễn Thị Lương Hồng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ

Quý III/2016

XIX

Đề nghị Hội Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động kết hợp giám sát công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo chủ đề năm 2016.

Ban ATGT tỉnh

Quý II/2016

1

Thiết lập đường dây nóng về tiếp nhận phản ánh của người dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Phối hợp triển khai việc giáo dục, kiểm điểm người vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các trường học, cơ quan, đơn vị nơi công tác, học tập

Cả năm

2

Phát huy vai trò của Hội Nông dân tỉnh, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trên địa bàn nông thôn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Thường trực Ban ATGT tỉnh

Cả năm

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Chương trình này, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các Thành viên, Ban an toàn giao thông tỉnh tổ chức thực hiện bằng các giải pháp và phân công trách nhiệm cụ thể đến từng tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện.

2. Các nội dung quy định thời hạn hoàn thành, yêu cầu các địa phương, đơn vị làm xong, báo cáo ngay kết quả thực hiện.

Định kỳ hàng quý tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện về an toàn giao thông quốc gia theo quy định.

3. Giao thông trực Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Chương trình này, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về UBATGT Quốc gia và UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (để b/c)
- UBATGTQG; (để b/c)
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c)
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để b/c)
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh Phó VPNC UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh là thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- CV: Nội chính
- Lưu: VT, UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Điền