TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM - BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1952/CTPH /TLĐLĐVN-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

HOẠTĐỘNG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TRONG CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN2011 - 2015

- Căn cứ Quyết định số 227/2006/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2006 củaThủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạocuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (nay làBan chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vănhóa”);
- Căn cứ ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Banchấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Tổng kết 5 nămphong trào xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ giai đoạn 2006 – 2010 do TổngLiên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức,
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kếtChương trình phối hợp hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân viênchức, lao động giai đoạn 2011 - 2015 với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Góp phầnxây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động về tư tưởng, đạo đức, lối sốngvà nếp sống văn minh.

2. Xây dựngcơ quan, công sở, các đơn vị sự nghiệp công và các loại hình doanh nghiệp cóđời sống văn hóa phong phú, lành mạnh; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần củacông nhân, viên chức lao động. Phấn đấu đến hết năm 2015, có 70% cơ quan, côngsở, các đơn vị sự nghiệp công và các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo quyđịnh của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

II. NỘI DUNG

1. Tuyêntruyền, giáo dục nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sự nghiệpcông, chủ các doanh nghiệp và công nhân, viên chức, lao động về văn hóa; phápluật về văn hóa; nội dung xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và trách nhiệm thựchiện nhiệm vụ phát triển văn hóa trong giai đoạn mới. Nâng cao hiểu biết củangười lao động về pháp luật Lao động, Công đoàn và những chủ trương chính sáchcủa Đảng, Nhà nước liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động.

2. Xây dựngnếp sống văn hóa và môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị,doanh nghiệp, trọng tâm là thực hiện kỷ cương, dân chủ, đoàn kết, gương mẫuthực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễhội; đẩy lùi tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; xây dựng khuôn viên cơ quan, côngsở, các đơn vị sự nghiệp công, doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp; bảo đảm an toànvệ sinh lao động.

3. Xây dựngcác thiết chế và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp; đáp ứng vàthu hút ngày càng cao nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo về văn hóa của công nhân,viên chức, lao động. Triển khai có hiệu quả Đề án “Xây dựng đời sống văn hoácho công nhân lao động ở khu chế xuất, khu công nghiệp” khi được Thủ tướngChính phủ phê duyệt.

4. Sớm nghiêncứu tiêu chí doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và các văn bản chỉđạo, hướng dẫn, văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa trongcông nhân, viên chức, lao động trình cấp có thẩm quyền ban hành.

5. Hàng nămcác cấp công đoàn phối hợp với ngành văn hoá thể thao và du lịch tổ chức tậphuấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và quản lý về văn hóa, thể thao cho cánbộ làm công tác văn hóa, thể thao ở đơn vị cơ sở. Khen thưởng những cá nhân,đơn vị có thành tích cao về thể thao và văn nghệ quần chúng, có thành tích xuấtsắc trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứChương trình phối hợp hoạt động này, Liên đoàn Lao động và Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phối hợp hoạt độngvới những nội dung cụ thể; định kỳ hàng năm sơ kết đánh giá kết quả thực hiện.

2. Định kỳ 2năm hai bên tiến hành tổng kết, đánh giá chương trình phối hợp để kịp thời điềuchỉnh, đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào.

3. Giao choBan Tuyên giáo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch đôn đốc, theo dõi việc thực hiện; đề xuất tổ chức cáchoạt động phối hợp trên phạm vi toàn quốc và khu vực.

4. Thực hiệnchương trình phối hợp hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viênchức, lao động giai đoạn 2011 - 2015 từ Trung ương đến địa phương, cơ sở theocơ chế Liên đoàn Lao động các cấp chủ trì, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịchphối hợp về chuyên môn, nghiệp vụ.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
THỨ TRƯỞNGHuỳnh Vĩnh Ái

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Thanh

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TƯ Đảng;
- Văn phòng: Chính phủ, Quốc hội, Chủ tịch nước;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ban Dân vận TW;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc VN;
- Tổng Liên đoàn LĐ VN;
- Ban Tuyên giáo - TLĐLĐVN;
- Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VHTTDL;
- Liên đoàn Lao động, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, BTG.