THANH TRA CHÍNH PHỦ -
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 534/Ctr-TTCP-TTXVN

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2015

CHƯƠNGTRÌNH PHỐI HỢP

GIỮA THANH TRACHÍNH PHỦ VÀ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TRONG CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ HOẠTĐỘNG THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNGTHAM NHŨNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 32/2001/QH10 ngày 25 tháng12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm2010;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2012của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaThanh tra Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 88/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2013của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaThông tấn xã Việt Nam;

Thanh tra Chính phủ và Thông tấn xã Việt Nam thống nhấtChương trình phối hợp công tác như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường sự phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và Thôngtấn xã Việt Nam trong công tác thông tin, tuyên truyền về công tác thanh tra,tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củaThanh tra Chính phủ và Thông tấn xã Việt Nam trong việc cung cấp, trao đổi, phổbiến thông tin về những vấn đề thuộc chức năng quản lý nhà nước của Thanh traChính phủ, đặc biệt là những vấn đề được nhân dân cả nước quan tâm thông quacác sản phẩm thông tin của Thông tấn xã Việt Nam.

2. Yêu cầu

- Công tác phối hợp tuyên truyền giữa hai bên phải đảm bảotính khách quan, chính xác, kịp thời với nội dung và hình thức phù hợp, có tínhchất thuyết phục, đúng quy định của pháp luật; phù hợp với chủ trương, chínhsách của Đảng và Nhà nước trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và hợp tác quốc tế.

- Tăng cường phối hợp quảng bá, tuyên truyền các hoạt độngthanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Thanhtra Chính phủ và ngành Thanh tra; hoạt động hợp tác quốc tế có sự tham gia củaThanh tra Chính phủ.

II. PHẠM VI

Chương trình này quy định việc phối hợp giữa Thanh traChính phủ và Thông tấn xã Việt Nam trong việc tăng cường thông tin, tuyên truyềncác hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chốngtham nhũng và hoạt động hợp tác quốc tế có sự tham gia của Thanh tra Chính phủ.

III. NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP

1. Việc phối hợp phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và trách nhiệm của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật và nội dungChương trình phối hợp này.

2. Bảo đảm phát huy vai trò, trách nhiệm mỗi cơ quan, đềcao sự hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin trong giải quyết công việc, đảm bảothiết thực, phù hợp với yêu cầu thực tế hoạt động của Thanh tra Chính phủ vàThông tấn xã Việt Nam.

3. Phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng hiệu quả thông tin,tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thanh tra, tiếp công dân, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

IV. NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

1. Thanh tra Chính phủ

a) Chủ động cung cấp, trao đổi thông tin với Thông tấn xãViệt Nam về các hoạt động cũng như các sự kiện của ngành Thanh tra để phục vụnhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự hưởng ứng, đồngthuận xã hội theo nội dung đã đề ra; trường hợp cần thiết cung cấp thông tin,tài liệu để tuyên truyền trên các loại hình thông tin của Thông tấn xã ViệtNam;

b) Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các đơn vị chứcnăng thuộc Thông tấn xã Việt Nam trong công tác thông tin, tuyên truyền về hoạtđộng xây dựng văn bản pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,tố cáo và phòng, chống tham nhũng, hoạt động thanh tra và kết quả thực hiện cáckết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Chính phủ vàngành Thanh tra; hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại,tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ, các bộ,ngành, địa phương theo đúng quy định của pháp luật;

c) Phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam tổ chức các hoạt độngtuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước thông qua các sựkiện, hoạt động của ngành Thanh tra;

d) Tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên của Thông tấn xãViệt Nam tham gia và đưa tin các hoạt động về công tác thanh tra, tiếp côngdân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Thanh traChính phủ;

đ) Chỉ đạo các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ phối hợp vớicác đơn vị thuộc Thông tấn xã Việt Nam trong việc thống nhất nội dung, định hướngthông tin, tuyên truyền trên các ấn phẩm của Thông tấn xã Việt Nam;

e) Hỗ trợ, giúp đỡ Thông tấn xã Việt Nam trong công tác đàotạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giảiquyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

2. Thông tấn xã Việt Nam

a) Thông tin, giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền về các hoạtđộng xây dựng văn bản pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hoạt động thanh tra và kết quả thực hiện cáckết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Chính phủ vàngành Thanh tra; hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại,tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ, của các bộ,ngành, địa phương theo quy định của pháp luật;

b) Cung cấp thông tin trong nước và quốc tế liên quan đếncác lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ;

c) Phối hợp với Thanh tra Chính phủ xây dựng các chươngtrình thông tin, tuyên truyền phù hợp trên các ấn phẩm thông tin của Thông tấnxã Việt Nam về hoạt động, sự kiện của ngành Thanh tra;

d) Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Thanh traChính phủ tổ chức thu thập, xử lý, chọn lọc và đưa thông tin chính xác, kịp thời,đúng quy định của pháp luật về hoạt động của Thanh tra Chính phủ;

đ) Cử phóng viên theo dõi, đưa tin bài về hoạt động thanhtra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng củaThanh tra Chính phủ theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp - Thanh traChính phủ và Trung tâm Phát triển Truyền thông Thông tấn - Thông tấn xã ViệtNam là đơn vị đầu mối phối hợp công tác giữa hai cơ quan. Căn cứ kế hoạch côngtác của hai cơ quan, đơn vị đầu mối có nhiệm vụ đề xuất nội dung phối hợp hàngnăm trình Tổng Thanh tra Chính phủ và Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phêduyệt và triển khai thực hiện.

2. Hai đơn vị đầu mối thường xuyên thông tin, thông báo vềcác chương trình dài hạn, ngắn hạn, kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý, cácvấn đề có liên quan đến nội dung phối hợp giữa hai cơ quan nhằm hỗ trợ lẫn nhautrong hoạt động của mỗi bên cũng như định hướng quảng bá, tuyên truyền, phục vụsự nghiệp phát triển ngành Thanh tra.

3. Các đơn vị chức năng của Thanh tra Chính phủ và Thông tấnxã Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với đơn vị đầu mối của hai cơ quan xây dựngkế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp này.

4. Định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất, lãnh đạo đơn vị đầu mối củahai cơ quan có trách nhiệm tổ chức các cuộc họp trao đổi thông tin, đóng góp ý kiếncác vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp để rà soát, kiểm tra, đôn đốc, triểnkhai các hoạt động, tổng hợp tình hình phối hợp và báo cáo Tổng Thanh tra Chínhphủ, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam kết quả thực hiện Chương trình.

5. Hàng năm, Thanh tra Chính phủ và Thông tấn xã Việt Nam tổchức họp sơ kết, tổng kết kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện kế hoạchvà xây dựng kế hoạch cho năm sau.

6. Kinh phí triển khai thực hiện Chương trình này do hai cơquan tự đảm nhiệm theo quy định hiện hành; trường hợp đặc biệt có sự thỏa thuậncủa Tổng Thanh tra Chính phủ và Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Chương trình phối hợp này có hiệu lực từ ngày ký. Trong quátrình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn phát sinh, cần điều chỉnh, bổ sung,thay đổi, Tổng Thanh tra Chính phủ và Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam sẽtrao đổi, thống nhất giải quyết.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Lợi

TỔNG THANH TRA
Huỳnh Phong Tranh