ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 309/CTr-UBTVQH12

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2010

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNGTÁC NĂM 2010 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Tại phiên họp ngày 17-12-2009, căncứ nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định, các Nghị quyết của Quốc hộitại kỳ họp thứ sáu và tình hình thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luậnvà thông qua Chương trình công tác năm 2010 như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2010

1. Chuẩn bị, triệu tập và chủtrì các kỳ họp Quốc hội

1.1. Phối hợp với Chính phủ, Tòa ánnhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng dân tộc, các Ủy bancủa Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan khácxây dựng chương trình, chuẩn bị, chủ trì các kỳ họp thứ bảy và thứ tám của Quốchội. Phân công phụ trách từng nội dung công việc; chỉ đạo, điều hòa Hội đồngdân tộc, các Ủy ban của Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan chủ độngchuẩn bị các nội dung, thường xuyên đôn đốc triển khai thực hiện, bảo đảm tiếnđộ, kiên quyết khắc phục tình trạng cập rập trong việc chuẩn bị, nhất là các dựán luật.

1.2. Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứutrình Quốc hội về việc cải tiến một số quy trình, cách thức tiến hành, điềuhành để kỳ họp đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn; tạo điều kiện cho đại biểuQuốc hội có thời gian nghiên cứu tài liệu và chủ động hơn trong từng phiên họptoàn thể.

2. Công tác xây dựng pháp luật

2.1. Chỉ đạo việc triển khai thựchiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010.Giao Thường trực Ủy ban pháp luật giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội theo dõi, đônđốc và báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện chươngtrình.

2.2. Tại các phiên họp, Ủy banthường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến việc chuẩn bị từng dự án luật trình Quốchội thảo luận lần đầu hoặc xem xét, thông qua tại 1 kỳ họp; chỉ đạo Ủy ban chủtrì thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo, Ủy ban pháp luật của Quốc hội, BộTư pháp và các cơ quan hữu quan tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vịđại biểu Quốc hội chỉnh lý các dự án luật đã được Quốc hội thảo luận để trìnhQuốc hội. Đồng thời, xem xét, thông qua các pháp lệnh Quốc hội giao.

2.3. Chỉ đạo chuẩn bị dự kiếnchương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 và nhiệm kỳ khóa XIII để trìnhQuốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ bảy (tháng 5/2010).

2.4. Chỉ đạo kiểm tra việc yêu cầugiải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh và xây dựng quy trình, thủ tục để Ủy banthường vụ Quốc hội thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giải thích Hiến pháp, luật,pháp lệnh.

2.5. Tiếp tục nghiên cứu cải tiếncách thức cho ý kiến về các dự án luật và xem xét, thông qua pháp lệnh tạiphiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội để nâng cao chất lượng các dự án. Tổ chứccác hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để thảo luận về một số dự án luậtvà các vấn đề quan trọng khác. Phát huy hơn nữa vai trò của Hội đồng dân tộc,các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hộitrong việc thẩm tra, phối hợp thẩm tra và tham gia ý kiến vào các dự án luật;chỉ đạo các cơ quan liên quan nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ trong việcchuẩn bị các dự án và tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội để chỉnh lý các dự thảoluật trình Quốc hội.

3. Công tác giám sát

3.1. Tổ chức thực hiện Nghịquyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2010.

3.1.1. Xem xét việc chuẩn bị cácbáo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xãhội và ngân sách nhà nước, các báo cáo công tác năm 2010 của các cơ quan củaQuốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao vàcác báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật để Quốchội giám sát tối cao tại các kỳ họp; chuẩn bị để Quốc hội tiến hành chất vấn vàtrả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

3.1.2. Triển khai chuẩn bị cácchuyên đề Quốc hội giám sát tại 2 kỳ họp:

- Tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội giámsát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầutư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học. Giao Ủy ban vănhóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội chủ trì, phốihợp với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội giúp Ủy ban thường vụQuốc hội thành lập đoàn giám sát, xây dựng kế hoạch giám sát, tiến hành giámsát, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 4/2010, sau đó hoànchỉnh báo cáo trình Quốc hội.

- Tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội giámsát chuyên đề việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnhvực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thểcải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010. Giao Ủy ban pháp luật chủtrì, phối hợp với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội giúp Ủy banthường vụ Quốc hội thành lập đoàn giám sát, xây dựng kế hoạch giám sát, tiếnhành giám sát, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9/2010,sau đó hoàn chỉnh báo cáo trình Quốc hội.

3.2. Triển khai thực hiện chươngtrình giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội:

3.2.1. Xem xét báo cáo bổ sung củaChính phủ về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vàngân sách nhà nước năm 2009; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2010 và các báo cáo khác củacác cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật (tại phiên họp tháng4-2010).

3.2.2. Xem xét các báo cáo củaChính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dựtoán ngân sách nhà nước năm 2010; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toánngân sách nhà nước năm 2011; phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sáchđịa phương năm 2011; các báo cáo công tác của các cơ quan của Quốc hội, Tòa ánnhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các báo cáo khác của các cơquan hữu quan chuẩn bị trình Quốc hội tại kỳ họp (tại phiên họp tháng9-2010).

3.2.3. Giám sát các chuyên đề:

- Tại phiên họp tháng 4-2010, giámsát chuyên đề việc thực hiện xóa đói, giảm nghèo qua Chương trình 135 giaiđoạn II (2006-2010); việc quản lý, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc giavà các dự án liên quan trực tiếp đến xóa đói giảm nghèo trên địa bàn các xã đặcbiệt khó khăn. Giao Hội đồng dân tộc chủ trì, phối hợp với các Ủy ban củaQuốc hội giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập đoàn giám sát, xây dựng kếhoạch giám sát, tiến hành giám sát và báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Tại phiên họp tháng 9-2010, giámsát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về người lao động Việt Namđi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Giao Ủy ban về các vấn đề xã hộicủa Quốc hội chủ trì, phối hợp với Hội đồng dân tộc và các Ủy ban khác của Quốchội giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập đoàn giám sát, xây dựng kế hoạchgiám sát, tiến hành giám sát và báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội.

3.2.4. Tiếp tục thực hiện việc chấtvấn và trả lời chất vấn tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy địnhcủa pháp luật và Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện chất vấn tại kỳ họp thứsáu. Giao Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban công tác đại biểu chuẩn bị kếhoạch, nội dung và các điều kiện để giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội thực hiện;Ban công tác đại biểu theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện lời hứa sauchất vấn (tại phiên họp tháng 4, 9 – 2010)

3.2.5. Chỉ đạo các cơ quan của Quốchội có kế hoạch thường xuyên giám sát văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chínhphủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giám sát việc thihành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy banthường vụ Quốc hội; giám sát việc ban hành văn bản và hoạt động của Hội đồng nhândân các cấp và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3.2.6. Chỉ đạo tăng cường công tácnghiên cứu, tham mưu tổng hợp, tổ chức phục vụ hoạt động giám sát của các cơquan của Quốc hội; thực hiện tốt việc điều hòa, phối hợp trong hoạt động giámsát, tránh trùng lắp về thời gian, địa điểm, đối tượng và nội dung giám sát.Phát huy vai trò của các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội trongviệc giám sát tại địa phương và thực hiện quyền chất vấn của đại biểu trong thờigian giữa hai kỳ họp và tại kỳ họp Quốc hội theo quy định của pháp luật.

3.2.7. Tiếp tục triển khai, hoànthành và ứng dụng trong thực tiễn Đề án đổi mới hoạt động giám sát theo kếhoạch của Đảng đoàn Quốc hội. Tăng cường công tác bảo đảm về hậu cần, kỹ thuật,thông tin và tuyên truyền về hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụQuốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểuQuốc hội.

4. Chuẩn bị để Quốc hội xem xét,quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền

Chỉ đạo các cơ quan của Quốc hộitheo chức năng phối hợp với Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ chuẩn bị, thẩmtra các báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008, kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, bước đầu chuẩn bị kếhoạch sử dụng đất và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015.Đồng thời, chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện các dự án, công trình quantrọng quốc gia thuộc thẩm quyền Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; chủ độngkế hoạch trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư những công trìnhmới.

5. Công tác đối ngoại

Triển khai chương trình hoạt độngđối ngoại của các cơ quan của Quốc hội năm 2010; quyết định cử các đoàn củaQuốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội,Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội thăm và làm việctại nước ngoài; chỉ đạo việc tổ chức tiếp, làm việc với các đoàn Quốc hội, nghịviện các nước; có kế hoạch mời và tổ chức đón tiếp các Đoàn Quốc hội, nghị việncác nước đến dự lễ 1000 năm Thăng Long; thực hiện điều hòa, phối hợp hoạt độngđối ngoại của các cơ quan Quốc hội; chỉ đạo Ủy ban đối ngoại trong việc giúpQuốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thực hiện quan hệ đối ngoại theo kế hoạchđã duyệt.

Tích cực tham gia, đóng góp có hiệuquả vào các hoạt động chung của Liên minh nghị viện thế giới (IPO), Diễn đànNghị viện châu Á – Thái Bình Dương (APPF), Nghị viện các nước nói tiếng Pháp(APF), Nghị viện các nước ASEAN và các diễn đàn quốc tế khác nhằm nâng cao vịthế của Quốc hội ta trên trường quốc tế.

Chuẩn bị về mọi mặt để Quốc hộinước ta hoàn thành nhiệm vụ Chủ tịch Đại hội đồng Liên minh nghị viện các nướcĐông Nam Á (AIPA) và tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA-31 tại Việt Nam,trong đó có việc lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban thư ký; tổ chức các cuộc làmviệc giữa Chủ tịch AIPA và Chủ tịch ASEAN, giữa Ban thư ký AIPA và Ban thư kýASEAN; chuẩn bị sáng kiến của Việt Nam tại Đại hội đồng AIPA.

6. Công tác dân nguyện

Giao Ban dân nguyện chủ trì thựchiện công tác tiếp dân và theo dõi, đôn đốc tình hình giải quyết đơn thư gửiđến lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Chủ động nghe các cơ quan hữu quanbáo cáo tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri; tiến hành giám sát và giaoBan dân nguyện chuẩn bị báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc giảiquyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ sáu đến kỳ họp thứ bảy của Quốc hội(báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ bảy); từ kỳ họp thứ bảy đến kỳ họp thứ tám củaQuốc hội (báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ tám).

Phối hợp với Chính phủ và các cơquan hữu quan nghiên cứu giải quyết những vướng mắc liên quan đến công tác dânnguyện, phát hiện những quy định không còn phù hợp hoặc còn thiếu để đề nghịQuốc hội sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả công tác này.

7. Về hướng dẫn và giám sát hoạtđộng của Hội đồng nhân dân; hướng dẫn và bảo đảm các điều kiện làm việc của đạibiểu Quốc hội

Thực hiện việc giám sát hoạt độngcủa Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông qua việctham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân, Hội nghị khu vực và xem xét tài liệu, hồ sơkỳ họp. Chỉ đạo tổ chức các Hội nghị chuyên đề để trao đổi kinh nghiệm về tổchức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Nâng cao chất lượng công táchướng dẫn tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân, hoạt động của Thường trực Hội đồng nhândân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu đổi mớicông tác tiếp xúc cử tri và bồi dưỡng đại biểu dân cử.

Tăng cường công tác hướng dẫn hoạtđộng của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; xem xét báo cáo về tìnhhình hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội. Đảm bảo các chế độ, tạo điềukiện để đại biểu Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phối hợp với Chính phủ chỉđạo việc tăng cường năng lực bộ máy giúp việc Đoàn đại biểu Quốc hội và Hộiđồng nhân dân.

Tiến hành giám sát việc thực hiệnNghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện,quận, phường để chuẩn bị cho bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp năm 2011.

8. Chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳQuốc hội khóa XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhândân các cấp

Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triểnkhai tổng kết nhiệm kỳ khóa XII của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hộiđồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội.

Tiến hành tổng kết hoạt động củađại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách nhiệm kỳ khóa XII và việc tổ chức Vănphòng giúp việc Đoàn đại biểu Quốc hội thời gian qua để đánh giá những mặtđược, những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phối hợp với các cơ quan hữu quanchuẩn bị công bố ngày bầu cử, và các điều kiện khác cho cuộc bầu cử đại biểu Quốchội khóa XIII, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào năm 2011.

9. Về công tác tổ chức bộ máy,thực hiện các mối quan hệ công tác và các nội dung công việc khác

Chỉ đạo việc chuẩn bị một bước côngtác nhân sự của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủyban của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII; củng cố bộmáy, tăng cường công tác đảm bảo, quan hệ phối hợp nhằm nâng cao chất lượng,hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu phục vụ Quốc hội, Ủy ban thường vụQuốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Tiếp tục chỉ đạo xây dựng, hoànthiện các Đề án của Đảng đoàn Quốc hội về đổi mới các lĩnh vực công tác củaQuốc hội và các cơ quan của Quốc hội để triển khai ứng dụng trong thực tế.

Tăng cường sự phối hợp với các cơquan của Đảng, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tốicao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan để bảođảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nhất là bảo đảm các nội dung chuẩn bịtrình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội có chất lượng cao và đúng tiến độ.Tiến hành tổng kết việc thực hiện các quy chế phối hợp, nghiên cứu xây dựng vàsửa đổi các Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với các cơquan liên quan.

Phối hợp với các cơ quan hữu quantổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 như: 1000 năm Thăng Long – HàNội, 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 65 năm Quốc khánh NướcCHXHCN Việt Nam …; chuẩn bị kỷ niệm 65 năm Quốc hội Việt Nam (6/01/1946 –6/01/2011). Chỉ đạo việc nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo Cương lĩnh,văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, trong đó có những vấn đề lýluận và thực tiễn về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tổ chức vàhoạt động của Quốc hội.

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Phân công các thành viên Ủy banthường vụ Quốc hội phụ trách các nội dung công việc cụ thể; chỉ đạo quyết liệt,sâu sát, thường xuyên việc triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2010bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ đề ra.

2. Tăng cường công tác chỉ đạo,điều hòa, phối hợp hoạt động của các cơ quan Quốc hội, tập trung vào các nhiệmvụ chính như xây dựng pháp luật, giám sát và đối ngoại, nhằm nâng cao chấtlượng hiệu quả và khắc phục sự chồng chéo trong các hoạt động.

3. Tiếp tục nghiên cứu, cải tiếncách thức tổ chức hoạt động, chế độ làm việc nhằm bảo đảm thực hiện tốt cácchức năng, nhiệm vụ pháp luật quy định, các nội dung trong chương trình côngtác; nâng cao chất lượng, hiệu quả tiến hành các phiên họp của Ủy ban thường vụQuốc hội.

4. Tăng cường các điều kiện làmviệc, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ các kỳ họp Quốc hội, hoạt động của Ủy banthường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đạibiểu Quốc hội.

5. Đẩy mạnh công tác tổ chức,phương thức thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Quốc hội, Ủy banthường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đến cử tri vànhân dân cả nước.

(Kèm theo Chương trình này làcác phụ lục về dự kiến chương trình các phiên họp thường kỳ của Ủy ban thườngvụ Quốc hội; phân công và tiến độ chuẩn bị các dự án pháp lệnh trong năm 2010).

Nơi nhận:
- Các thành viên UBTVQH;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Bí thư;
- UBTW MTTQVN;
- TANDTC, VKSNDTC;
- TT HĐDT, các UB của QH;
- Các Ban của UBTVQH;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- Lãnh đạo VPQH;
- Viện NCLP;
- Các Vụ, đơn vị trong VPQH;
- Lưu VT VPQH.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Trọng

PHỤ LỤC 1

DỰKIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÁC PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TRONGNĂM 2010

PHIÊNHỌP THỨ 27(Tháng 1-2010)

1. Cho ý kiến về một số vấn đề lớncủa các dự án:

- Luật thi hành án hình sự;

- Luật trọng tài thương mại;

- Luật người tàn tật;

- Luật sử dụng năng lượng tiết kiệmvà hiệu quả;

- Luật bưu chính;

- Luật an toàn thực phẩm.

2. Xem xét, thông qua Nghị quyếtđiều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010.

PHIÊNHỌP THỨ 28(Tháng 2-2010)

1. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳhọp thứ bảy, Quốc hội khóa XII.

2. Cho ý kiến về dự án Luật cácvùng biển Việt Nam.

PHIÊNHỌP THỨ 29(Tháng 3-2010)

1. Cho ý kiến về việc tiếp thu,chỉnh lý các dự án:

- Luật nuôi con nuôi;

- Luật trọng tài thương mại;

- Luật người tàn tật;

- Luật cơ yếu;

- Luật sử dụng năng lượng tiết kiệmvà hiệu quả.

2. Cho ý kiến về các dự án luậttrình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ bảy:

- Luật thuế bảo vệ môi trường;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật hợp tác xã;

- Luật thanh tra (sửa đổi);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Bộ luật tố tụng dân sự;

- Luật tố tụng hành chính;

- Luật bảo vệ quyền lợi người tiêudùng;

- Luật đầu tư công;

- Luật tiếp cận thông tin;

- Luật Thủ đô.

3. Thông qua Pháp lệnh thủ tục bắtgiữ tàu bay.

4. Thông qua Pháp lệnh chi phí giámđịnh, định giá trong tố tụng dân sự và tố tụng hành chính.

5. Cho ý kiến về dự án: Pháp lệnhhợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm phápluật;

6. Cho ý kiến về việc sửa đổi Nghịquyết 66/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội về dự án, công trình quantrọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

PHIÊNHỌP THỨ 30(Tháng 4-2010)

1. Cho ý kiến về Báo cáo bổ sungcủa Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sáchnhà nước năm 2009, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2010.

2. Nghe Chính phủ và Đoàn giám sátbáo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về thành lập trường, đầu tư, và bảođảm chất lượng đào tạo với giáo dục đại học.

3. Nghe Chính phủ và Đoàn giám sátbáo cáo việc thực hiện xóa đói, giảm nghèo qua Chương trình 135 giai đoạn II(2006 – 2010); việc quản lý, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia vàcác dự án liên quan trực tiếp đến xóa đói giảm nghèo trên địa bàn các xã đặcbiệt khó khăn và chuẩn bị Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội (nếu có).

4. Cho ý kiến về dự kiến chươngtrình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2011.

5. Cho ý kiến về Báo cáo kết quảgiám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ sáu đếnkỳ họp thứ bảy.

6. Tiến hành chất vấn và trả lờichất vấn tại phiên họp.

7. Cho ý kiến về việc tiếp thu,chỉnh lý của các dự án:

- Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(sửa đổi);

- Luật các tổ chức tín dụng (sửađổi);

- Luật bưu chính;

- Luật biển Việt Nam;

- Luật tiếp cận thông tin;

- Luật thuế nhà, đất;

- Luật thi hành án hình sự;

- Luật an toàn thực phẩm.

8. Cho ý kiến về các dự án:

- Luật công đoàn (sửa đổi);

- Luật viên chức;

- Bộ luật lao động (sửa đổi, bảođảm cả vấn đề tiền lương tối thiểu và vấn đề việc làm);

- Luật khoáng sản (sửa đổi).

9. Cho ý kiến về các dự án: Pháplệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sátnhân dân; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hộithẩm Tòa án nhân dân.

PHIÊNHỌP THỨ 31(Tháng 5-2010)

1. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳhọp thứ bảy, Quốc hội khóa XII

2. Thông qua các dự án Pháp lệnhhợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm phápluật.

3. Cho ý kiến về dự án Pháp lệnhquản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

PHIÊNHỌP THỨ 32(Tháng 7-2010)

1. Đánh giá kết quả kỳ họp thứ bảyvà cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII

2. Cho ý kiến về một số vấn đề lớncủa các dự án luật đã được Quốc hội thảo luận đầu tại kỳ họp thứ bảy:

- Luật thuế bảo vệ môi trường;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật hợp tác xã;

- Luật thanh tra (sửa đổi);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Bộ luật tố tụng dân sự;

- Luật tố tụng hành chính.

3. Cho ý kiến về dự án Luật chứngkhoán (sửa đổi).

4. Thông qua các dự án: Pháp lệnhsửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhândân; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩmTòa án nhân dân.

PHIÊNHỌP THỨ 33(Tháng 8-2010)

1. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳhọp thứ tám, Quốc hội khóa XII.

2. Cho ý kiến về một số vấn đề lớncủa các dự án luật đã được Quốc hội thảo luận lần đầu tại kỳ họp thứ bảy:

- Luật công đoàn (sửa đổi);

- Luật viên chức;

- Bộ luật lao động (sửa đổi, baogồm cả vấn đề tiền lương tối thiểu và vấn đề việc làm);

- Luật bảo vệ quyền lợi người tiêudùng;

- Luật khoáng sản (sửa đổi);

3. Cho ý kiến về các dự án:

- Luật kinh doanh bảo hiểm (sửađổi);

- Luật kiểm toán độc lập;

- Luật khiếu nại;

- Luật tố cáo;

- Luật phòng, chống buôn bán người;

- Luật đo lường.

4. Thông qua dự án Pháp lệnh quảnlý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

PHIÊNHỌP THỨ 34(Tháng 9-2010)

1. Nghe Chính phủ báo cáo tình hìnhthực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; dựkiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm2011; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015; phương án phân bổngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2011; kế hoạch sử dụngđất đai giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất đai giai đoạn 2011-2020.

2. Cho ý kiến về các báo cáo côngtác năm 2010 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sátnhân dân tối cao; Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, về công tácphòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, về công tác giải quyết khiếunại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp, về công tác phòng chống tham nhũng.

3. Nghe Chính phủ và Đoàn giám sátbáo cáo việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liênquan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cáchhành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010.

4. Nghe Chính phủ và Đoàn giám sátbáo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về người lao động Việt Nam đilàm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và chuẩn bị Nghị quyết của Ủy ban thường vụQuốc hội (nếu có).

5. Nghe báo cáo về tình hình giảiquyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2010.

6. Cho ý kiến về dự thảo Báo cáocông tác dân nguyện năm 2010 và Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ýkiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ bảy đến kỳ họp thứ tám.

7. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳhọp thứ tám, Quốc hội khóa XII.

8. Tiến hành chất vấn và trả lờichất vấn tại phiên họp.

9. Cho ý kiến về việc tiếp thu,chỉnh lý các dự án:

- Luật thuế bảo vệ môi trường;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật hợp tác xã;

- Luật thanh tra (sửa đổi);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Bộ luật tố tụng dân sự;

- Luật tố tụng hành chính;

- Luật bảo vệ quyền lợi người tiêudùng;

- Luật đầu tư công.

10. Cho ý kiến về các dự án:

- Luật lưu trữ;

- Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trúcủa người nước ngoài tại Việt Nam.

PHIÊNHỌP THỨ 35(Tháng 10-2010)

1. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳhọp thứ tám, Quốc hội khóa XII.

2. Cho ý kiến về dự kiến chươngtrình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2010.

3. Cho ý kiến về việc tiếp thu,chỉnh lý các dự án:

- Luật công đoàn;

- Luật viên chức;

- Bộ luật lao động (sửa đổi, baogồm cả vấn đề tiền lương tối thiểu và vấn đề việc làm);

- Luật khoáng sản (sửa đổi).

PHIÊNHỌP THỨ 36(Tháng 12-2010)

1. Đánh giá kết quả kỳ họp thứ támvà cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII.

2. Cho ý kiến về việc một số vấn đềlớn của các dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tám, Quốc hộikhóa XII.

3. Thông qua Chương trình công tácnăm 2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

4. Thông qua Chương trình hoạt độngđối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2011 của các cơ quan của Quốc hội.

PHỤ LỤC 2

BẢNPHÂN CÔNG VÀ TIẾN ĐỘ CHUẨN BỊ CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH NĂM 2010

TÊN DỰ ÁN

CƠ QUAN TRÌNH DỰ ÁN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ THẨM TRA

THỜI GIAN UBTVQH CHO Ý KIẾN

THỜI GIAN UBTVQH THÔNG QUA

1. Pháp lệnh chi phí giám định, định giá trong tố tụng dân sự và tố tụng hành chính

Tòa án nhân dân tối cao

Ủy ban tư pháp

Đã cho ý kiến

Tháng 3

2. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay

Tòa án nhân dân tối cao

Ủy ban tư pháp

Đã cho ý kiến

Tháng 3

3. Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Chính phủ

Ủy ban pháp luật

Tháng 3

Tháng 5

4. Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Chính phủ

Ủy ban pháp luật

Tháng 3

Tháng 5

5. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ủy ban tư pháp

Tháng 4

Tháng 7

6. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân

Tòa án nhân dân tối cao

Ủy ban tư pháp

Tháng 4

Tháng 7

7. Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Chính phủ

Ủy ban quốc phòng và an ninh

Tháng 5

Tháng 8