Xin chào luật sư! Thưa luật sư, đầu năm 2018 gia đình tôi có mua mảnh đất 75m2 thuộc đất ruộng. Nay gia đình tôi muốn chuyển đổi thành đất thổ cư để hợp thức hóa xây nhà. Vậy có được không và thủ tục cần những giấy tời gì. Tôi xin cảm ơn!

Người gửi: Hoai Thu

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Về căn cứ pháp lý

- Luật đất đai 2013;

- Thông tư 02/2014/TT-BTC;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP;

- Thông tư 23/2014/TT-BTNMT;

>> Xem thêm:  Tư vấn về chuyển đổi mục đích sử dụng của đất thuê ?

- Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

2. Luật sư tư vấn

Theo những thông tin mà bạn cung cấp thì đầu năm 2018 gia đình bạn có mua mảnh đất 75m2 thuộc đất ruộng, hợp đồng viết tay, nay gia đình bạn muốn chuyển đổi thành đất thổ cư để hợpthức hóa xây nhà. Chúng tôi xn được tư vấn cho bạn về trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất như sau:

2.1. Hồ sơ đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ tài liệu sau:

- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo mẫu;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

- Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

Sau khi bạn đã chuẩn bị đầy đủ thì bạn nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND cấp tỉnh. Bạn cũng có thể nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất vườn và đất ở ?

2.2. Về trình tự, thủ tục đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất

- Đầu tiên, bạn nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và MT hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND thành phố Hồ Chí Minh. Hoạc nạp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

Trong thời gian 03 ngày làm việc nếu hồ sơ của bạn chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ sẽ thông báo và hướng dẫn bạn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Tiếp theo đó cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho bạn. Nếu trường hợp bạn nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

- Về thời hạn giải quyết, do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

2.3. Mẫu đơn đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:.......Quyển....

Ngày…... / ...… / .......…

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: ......................................................................

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa): ......................................................................................................

…………………………………………….……………………………………………………………

1.2. Địa chỉ(1): ………………………………..……………………………………………………...

…………………………………………….…………………………………………………………….

2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi

2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………; 2.2. Số phát hành GCN:………………….…..…;

2.3. Ngày cấp GCN: …… / …… / ……

3. Lý do đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: ...........................................................

…………………………………………….…………………………………………………………….

4. Thông tin thửa đất có thay đổi do đo đạc lại (kê khai theo bản đồ địa chính mới)

Tờ bản đồ số

Thửa đất số

Diện tích (m2)

Nội dung thay đổi khác

4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:

- Thửa đất số: …………………..………;

- Tờ bản đồ số: …………………….…;

- Diện tích: ………...…….................. m2

- ………………………….…….……………

- ………………………….….………………

4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:

- Thửa đất số: ………………..……….….;

- Tờ bản đồ số: ………………...……....;

- Diện tích: …….………...……............. m2

- …………………………….…………………

- …………………………….…………………

5. Thông tin tài sản gắn liền với đất đã cấp GCN có thay đổi (kê khai theo thông tin đã thay đổi - nếu có)

Loại tài sản

Nội dung thay đổi

5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:

- Loại tài sản: ……………….……………;

- Diện tích XD (chiếm đất): .................. m2;

- .........................................................................

5.2. Thông tin có thay đổi:

- Loại tài sản: …………………….…………;

- Diện tích XD (chiếm đất): .................... m2;

-

6. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo

- Giấy chứng nhận đã cấp;

…………………………………………….……………………………………………………………...…………………………………………….……………………………………………………………...…………………………………………….……………………………………………………………...…………………………………………….……………………………………………………………...

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……………, ngày ...... tháng …... năm.......

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

>> Xem thêm:  Thủ tục chuyển đổi đất vườn thành đất ở ?

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Đối với trường hợp cấp đổi GCN do đo vẽ lại bản đồ địa chính)

Sự thay đổi đường ranh giới thửa đất kể từ khi cấp GCN đến nay:…….………………………..

…..……………………………………….……………………………………………………………...

Ngày……. tháng…… năm …...

Công chức địa chính

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày……. tháng…… năm …...

TM. Uỷ ban nhân dân

Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

…………………………………………….……………………………………………………………...…………………………………………….……………………………………………………………...…………………………………………….……………………………………………………………...…………………………………………….…………………………………………………………...

(Nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp lại GCN; lý do ).

Ngày……. tháng…… năm …...

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

Ngày……. tháng…… năm …...

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp. Trường hợp có thay đổi thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Nghĩa vụ quân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất vườn lên đất thổ cư ?