Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của Công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

 

Trả lời:

Kính chào bạn L.L, rất hân hạnh được trả lời câu hỏi của bạn.

Điều 67 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như sau:

"1. Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

2. Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn thông báo thu hồi đất.

3. Người có đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong quá trình điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

4. Khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được công bố công khai, người có đất thu hồi phải chấp hành quyết định thu hồi đất".

Theo quy định của điều luật trên, trình tự, thủ tục thu hồi đất được tiến hành như sau:

1. Thông báo thu hồi đất. Nội dung của thông báo thu hồi đất bao gồm: 

- Lý do thu hồi đất;

- Diện tích, vị trí khu đất thu hồi trên cơ sở hồ sơ địa chính hiện có hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Kê hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm;

>> Xem thêm:  Đất ao có được cấp sổ đỏ không ? Thủ tục và chi phí như thế nào ? có phải đóng thuế gì không ?

- Dự kiến về kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư (nếu cần);

- Giao nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

2. UBND xã phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

3. Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

4. Quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

5. Tổ chức chi trả bồi thường.

6. Bàn giao mặt bằng.

Như vậy, có thể thấy rằng, cơ quan có thẩm quyền chỉ có thể thu hồi đất khi quyết định thu hồi đất đã được phê duyệt và phương án bồi thường đã được công bố.

Mặt khác, cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất được Luật Đất đai năm 2013 quy định như sau:

"1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

3. Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất".

Trường hợp của bạn, thẩm quyền thu hồi đất thuộc về UBND cấp huyện. 

Trong mọi hoạt động của quá trình thu hồi đất, UBND xã không có thẩm quyền tiến hành bất cứ một hoạt động nào, mà UBND xã chỉ có chức năng phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

Trong trường hợp của bạn, thứ nhất, UBND xã không có thẩm quyền thu hồi đất cũng không có thẩm quyền quản lý đất sau khi thu hồi, giải phóng mặt bằng; thứ hai, chưa ó quyết định thu hồi đất của UBND cấp có thẩm quyền. Do đó, khi UBND xã thu hồi đất của gia đình bạn, gia đình bạn có quyền không thực hiện bàn giao mặt bằng. 

Nếu như UBND xã vẫn tiến hành thu hồi đất của gia đình bạn, gia đình bạn hoàn toàn có quyền khiếu nại hành vi của UBND xã. Đơn khiếu nại có thể gửi đến Chủ tịch UBND xã hoặc Chủ tịch UBND huyện.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi, rất mong có thể giải đáp được thắc mắc của bạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê