Cổ phiếu Ưu đãi tích lũy với cổ tức được trả và điều chỉnh hàng quý. Cổ phiếu này không có ngày đáo hạn, nhưng có thể được mua lại

tùy vào quyền chọn của nhà phát hành. Cổ tức của cổ đông không mang tính tích lũy và được trả cổ tức theo lịch thanh toán cổ tức.