I. Một số quy định pháp luật về hội và quỹ

Theo quy định tại Điều 76 BLDS:

Điều 76. Pháp nhân phi thương mại

1. Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên.

2. Pháp nhân phi thương mại bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, doanh nghiệp xã hội và các tổ chức phi thương mại khác.

3. Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân phi thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.

1. Hội

1.1. Khái niệm

Điều 2 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định:

"Hội" được quy định trong Nghị định này được hiểu là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được tổ chức và hoạt động theo Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

1.2. Tên gọi

Điều 2 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định:

Hội có các tên gọi khác nhau: hội, liên hiệp hội, tổng hội, liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ có tư cách pháp nhân và các tên gọi khác theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Liên hiệp Các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam,...

1.3. Phạm vi hoạt động

Điều 2 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định:

Phạm vi hoạt động của hội (theo lãnh thổ) gồm:

a) Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh;

b) Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh);

c) Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là huyện);

d) Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã).

1.4. Thành viên của hội

- Phụ thuộc vào tính chất và phạm vi của hội, Điều 5 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định:

+ Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất một trăm công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội.

+ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội

+ Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội

+ Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là đại diện các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam, có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất mười một đại diện pháp nhân ở nhiều tỉnh; hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hiệp hội.

+ Đối với hội nghề nghiệp có tính đặc thù chuyên môn, số lượng công dân và tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định này xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể.

- Phụ thuộc vào quốc tịch và mong muốn của cá nhân, tổ chức, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định:

+ Công dân, tổ chức Việt Nam tán thành điều lệ hội, tự nguyện gia nhập hội, có đủ tiêu chuẩn hội viên theo quy định của điều lệ hội có thể trở thành hội viên chính thức của hội.

+ Các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi chung là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài) hoạt động tại Việt Nam, có đóng góp cho sự phát triển của hiệp hội, tán thành điều lệ hiệp hội, thì được hiệp hội của các tổ chức kinh tế xem xét, công nhận là hội viên liên kết.

+ Công dân, tổ chức Việt Nam không có điều kiện hoặc không có đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức của hội, tán thành điều lệ hội, tự nguyện xin vào hội, được hội công nhận là hội viên liên kết hoặc hội viên danh dự.

Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức của hội, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của hội và không được bầu cử, ứng cử vào ban lãnh đạo, ban kiểm tra hội.

2. Quỹ

2.1. Khái niệm

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP:

- Quỹ: Là tổ chức phi chính phủ do cá nhân, tổ chức tự nguyện góp một phần tài sản nhất định để thành lập hoặc thành lập thông qua di chúc, hiến, tặng tài sản thành lập quỹ, có mục đích tổ chức, hoạt động theo quy định tại Điều 3 Nghị định này, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ.

- Quỹ xã hội: Là quỹ được tổ chức, hoạt động với mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học và phát triển nông nghiệp, nông thôn, không vì mục tiêu lợi nhuận.

- Quỹ từ thiện: Là quỹ được tổ chức, hoạt động với mục đích hỗ trợ khắc phục sự cố do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự trợ giúp của xã hội, không vì mục tiêu lợi nhuận.

2.2. Phạm vi hoạt động

- Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh.

- Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh.

- Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện.

- Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã.

2.3. Tài sản đóng góp

Điều 14 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP quy định:

- Đối với quỹ do công dân, tổ chức Việt Nam thành lập phải đảm bảo tài sản đóng góp thành lập quỹ được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam như sau:

a) Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh: 6.500.000.000 (sáu tỷ năm trăm triệu đồng);

b) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 1.300.000.000 (một tỷ ba trăm triệu đồng);

c) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 130.000.000 (một trăm ba mươi triệu đồng);

d) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã: 25.000.000 (hai mươi lăm triệu đồng).

- Đối với trường hợp có cá nhân, tổ chức nước ngoài góp tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam thành lập quỹ phải đảm bảo tài sản đóng góp thành lập quỹ được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam như sau:

a) Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh: 8.700.000.000 (tám tỷ bảy trăm triệu đồng);

b) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 3.700.000.000 (ba tỷ bảy trăm triệu đồng);

c) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 1.200.000.000 (một tỷ hai trăm triệu đồng);

d) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã: 620.000.000 (sáu trăm hai mươi triệu đồng).

2.4. Sáng lập viên thành lập quỹ

Điều 11 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP quy định:

a) Sáng lập viên thành lập quỹ phải là công dân, tổ chức Việt Nam;

b) Đối với công dân: Có đủ năng lực hành vi dân sự và không có án tích;

c) Đối với tổ chức: Được thành lập hợp pháp, có điều lệ hoặc văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; có nghị quyết của tập thể lãnh đạo hoặc quyết định của người đứng đầu có thẩm quyền về việc tham gia thành lập quỹ; quyết định cử người đại diện của tổ chức tham gia tư cách sáng lập viên thành lập quỹ; trường hợp tổ chức Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài thì người đại diện tổ chức làm sáng lập viên thành lập quỹ phải là công dân Việt Nam;

d) Đóng góp tài sản hợp pháp thành lập quỹ theo quy định tại Điều 14 Nghị định này;

đ) Sáng lập viên thành lập quỹ nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ trước khi gửi hồ sơ về cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 18 Nghị định này cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.

II. Danh sách cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động chính của hội, quỹ

Theo danh sách kèm theo Quyết định số 350/QĐ-BNV ngày 25/05/2020.

1. Bộ Công Thương quản lý (60 hội)

1

Hiệp hội Bán hàng Đa cấp Việt Nam

Số 46 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

2

Hiệp hội Bao bì Việt Nam

81 Đường số 5, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

3

Hiệp hội Bao bì Xi măng Việt nam

Công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn Thanh Hóa, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

4

Hiệp hội Bia - Rượu nước giải khát

Tầng 2, tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

5

Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam

Lầu 2A, số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

6

Hiệp hội Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ Việt Nam

Khu Liên cơ quan, ngõ 149 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

7

Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam

Phòng 309 - 310 nhà E1, khu Ngoại giao Đoàn Trung Tự, số 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

8

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam

Tầng 8, tòa nhà Lotte Center, số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

9

Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam

Trong khuôn viên Công ty Honda Việt Nam, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

10

Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Số 91 Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

11

Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam

Số 73 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

12

Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Phòng 704, tòa nhà số 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13

Hiệp hội Công nghiệp kỹ thuật Điện Việt Nam

Tầng 16, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, Dịch vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

14

Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam

Số 30B Đoàn Thị Điểm, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

15

Hiệp hội Da - Giầy- Túi xách Việt Nam

Số 160 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

16

Hiệp hội Dệt - May Việt Nam

Tầng 2, số 32 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

17

Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam

Tầng 2, tòa nhà 21 tầng, số 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

18

Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

Số 35 Điện Biên Phủ, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội

19

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logictics Việt Nam

Tầng 5, tòa nhà Cảng Sài Gòn, số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

20

Hiệp hội Dừa Việt Nam

368 Đường Tam Tân, Ấp Tam Tân, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

21

Hiệp hội Gas Việt Nam

Phòng 389, tầng 3, tòa nhà Vân Nam, 26 Ngã Tư Sở, Hà Nội

22

Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam

Số 59 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

23

Hiệp hội Hội chợ triển lãm thương mại và hội nghị Việt Nam

Tầng 10, nhà D, khách sạn Thể thao Hacinco, số 15 phố Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

24

Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam

Số 6 Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

25

Hiệp hội Năng lượng Việt Nam

Phòng 210, nhà G3B khu tập thể Thành Công, phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

26

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

27

Hiệp hội Ô tô xe máy, xe Đạp Việt Nam

Phòng 502, tầng 5 ngõ 149 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

28

Hiệp hội Phát triển Chợ Việt Nam

Tầng 4 Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

29

Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam

Số 132 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

30

Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

Phòng 906, toà nhà 24T3, Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

31

Hiệp hội Sơn mực in Việt Nam

Phòng 102, văn phòng Đăng Minh, L11-L12 khu dân cư Miếu Nổi, Phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

32

Hiệp hội Sữa Việt Nam

Số 10 Đường Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

33

Hiệp hội Thép Việt Nam

Tầng 3, số 91 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

34

Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam

Số 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

35

Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam

Phòng 702, Tầng 7, tòa nhà HKC, số 285 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

36

Hiệp hội Thương nhân kinh doanh biên mậu Việt Nam

A57 Khu Đô thị mới Đại Kim, Đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

37

Hiệp hội Tinh dầu – Hương liệu – Mỹ phẩm Việt Nam

Số 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

38

Hiệp hội Titan Việt Nam

Số 79 An Trạch, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

39

Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Số 20 Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

40

Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Tầng 18, tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

41

Hội Cơ Điện tử Việt Nam

Phòng Cơ Điện tử, Viện cơ học, Viện Khoa học công nghệ Việt Nam, số 264 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

42

Hội Cơ học Việt Nam

Phòng 102, số 264 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

43

Hội Dầu khí Việt Nam

Số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

44

Hội Điện lực Miền Nam

Số 72 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

45

Hội Điện lực miền Trung và Tây Nguyên

Số 393 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

46

Hội Điện lực Việt Nam

Số 235 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

47

Hội Hóa học Việt Nam

Số 2 Phạm Ngũ Lão, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

48

Hội Khoa học - Công nghệ mỏ Việt Nam

Số 3 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

49

Hội Khoa học kỹ thuật ăn mòn và Bảo vệ kim loại Việt Nam

Phòng 130, nhà A2, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

50

Hội Khoa học Kỹ thuật Đúc - Luyện kim Việt Nam

Tầng 3 số 91 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

51

Hội Khoa học kỹ thuật máy thủy khí Việt Nam

Số 4, ngõ 10 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

52

Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam

Số 655 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

53

Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam

Số 10 ngõ 49 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

54

Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam

Số 12, ngõ 66/40 phố Yên Lạc, phố Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

55

Hội Kỹ thuật nổ mìn Việt Nam

Phòng 502, nhà 12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội

56

Hội Len Việt Nam

Số 478 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

57

Tổng hội Cơ khí Việt Nam

Tầng 4, tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

58

Hội Marketing Việt Nam

Số 10 Đường Phú Mỹ 1A, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

59

Hội Nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam

Phòng 809, Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

60

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Số 9 Đào Duy Anh, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

Hội có tính chất Đặc thù

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý (12 hội)

61

Hiệp hội Các trường Đại học, Cao Đẳng Việt Nam

Tầng 10, Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

62

Hiệp hội Cao Đẳng cộng Đồng Việt Nam

Tầng 10, Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

63

Hiệp hội Thiết bị giáo dục Việt Nam

Phòng 202, nhà C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

64

Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam

Phòng 1404, tòa N03-TA3 khu ngoại giao Đoàn, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

65

Hội Cựu giáo chức Việt Nam

Phòng 201 Nhà VIII-C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hà Nội

66

Hội Giáo dục Âm nhạc Việt Nam

Số 386 Cách mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

67

Hội Khuyến học Việt Nam

Tầng 13, Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hội có tính chất Đặc thù

68

Tổ chức Học sinh, sinh viên vì nếp sống lành mạnh

87D Lý Thường Kiệt, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội

69

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục miền núi

Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

70

Hội Sinh viên Việt Nam

Số 64 Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hội có tính chất Đặc thù

71

Hội Thể thao Đại học và chuyên nghiệp Việt Nam

Vụ Giáo dục thể chất, Bộ Giáo dục, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

72

Hội Thể thao học sinh Việt Nam

Vụ Giáo dục thể chất, Bộ Giáo dục, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

3. Bộ Giao thông Vận tải quản lý (17 hội)

73

Hiệp hội các Nhà Đầu tư công trình giao thông Đường bộ Việt Nam

Tầng 8, tòa nhà Golden Building, số 473 Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

74

Hiệp hội Cảng biển Việt Nam

Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

75

Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam

Lầu 2, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

76

Hiệp hội Đại lý và Môi giới hàng hải Việt Nam

266A Đường Pasteur, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

77

Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam

Số 202 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (Chi nhánh Vận tải, Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Skypec)

78

Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam

Số 45 ABCD Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

79

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

Phòng 1204, tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

80

Hội An toàn giao thông Việt Nam

Tầng 8, tòa nhà ATS, số 252 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

81

Hội Cảng - Đường thủy - Thềm lục Địa Việt Nam

Phòng số 605 – 606, số 308 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

82

Hội Khoa học kỹ thuật cầu Đường Việt Nam

Tầng 14, tòa nhà Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, ô D20 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

83

Hội Khoa học kỹ thuật - Công nghiệp tầu thủy Việt Nam

Số 172 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

84

Hội Khoa học và Công nghệ hàng không Việt Nam

Số 200/10/1 Long Biên, Hà Nội

85

Hội Kinh tế và Vận tải Đường sắt Việt Nam

Tầng 2, tòa nhà 120 Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

86

Hội Môi trường giao thông vận tải Việt Nam

Ban QLDA1, Bộ Giao thông Vận tải, số 308 Minh khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

87

Hội Người Đi biển Việt Nam

Tòa nhà Cục Hàng hải Việt Nam, số 8 Phạm Hùng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

88

Hội Trượt Đất giao thông vận tải Việt Nam

Số 1252 Đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

89

Hội Vận tải thủy nội Địa Việt Nam

Tầng 1, tòa nhà Cục Đường thủy nội Địa Việt Nam, số 5 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý (18 hội)

90

Hiệp hội Các nhà Đầu từ Việt Nam sang Campuchia

Tầng 14, tháp A Vincom, số 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

91

Hiệp hội Các nhà Đầu tư Việt Nam sang Lào

Tầng 14, tháp A Vincom, số 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

92

Hiệp hội Các nhà Đầu tư Việt Nam sang Myanmar

Tầng 14, tháp A Vincom, số 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

93

Hiệp hội các tổ chức dịch vụ phát triển kinh doanh Việt Nam

Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

94

Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ các doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Phòng 606 Lô B, Indochina Tower, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

95

Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài

Số 65 Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội

96

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam

Lầu 19, Tòa nhà MB Sunny Tower, số 259 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

97

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Tầng 10, nhà D, khách sạn Thể thao Hacinco, số 15 Phố Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

98

Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam

Tầng 1, tòa nhà Hội Cựu chiến binh Việt Nam, số 34 Lý Nam Đế, Cửa Đông, Ba Đình, Hà Nội

99

Hiệp hội nghiên cứu, tư vấn về chính sách, pháp luật cho hoạt Động Đầu tư tại Việt Nam

54 - 56 Đường 17A, phường Bình Hưng Hòa, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

100

Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam

Số 57 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

101

Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam

Tầng 20 tòa nhà HCMCC, số 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

102

Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt – Đức

Tầng 3 nhà 17/188 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

103

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Số 64 Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

104

Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam

Tầng 18 tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

105

Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Asean

Số 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

106

Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào - Campuchia

Số 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

107

Hội Thống kê Việt Nam

Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

5. Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý (39 hội)

108

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Phòng 26 - 27, tầng 3, tòa nhà Garden Gate, số 08 Hoàng Minh Giám, Phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

109

Hiệp hội Những người lao Động sáng tạo Việt Nam

Số 134 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

110

Hội Các ngành sinh học Việt Nam

Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

111

Hội Các phòng Thử nghiệm Việt Nam

Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

112

Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam

Phòng 204 nhà I, Bộ môn Nhân học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

113

Hội Địa lý Việt Nam

Khoa Địa lý, Trường Đại học Tự nhiên, số 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

114

Hội Đo lường Việt Nam

Phòng 105, nhà H, số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

115

Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam

Tầng 10 Địa phận Tổng Hội Cơ khí Việt Nam, số 80 Đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

116

Hội Khảo cổ học Việt Nam

Số 61 Phan Chu Trinh, Hà Nội hoặc số 36 phố Hàn Thuyên, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

117

Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam

Nhà 1H, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

118

Hội Khoa học kinh tế Việt Nam

Phòng 115 - 117, nhà A, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, số 29A, ngõ 124 phố Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

119

Hội Khoa học kỹ thuật Biển Việt Nam

Nhà A15, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

120

Hội Khoa học kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam

Nhà A8/18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

121

Hội Khoa học kỹ thuật lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam

Phòng 302, nhà A3, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

122

Hội Khoa học kỹ thuật Mã số Mã vạch Việt Nam

Số 08 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

123

Hội Khoa học kỹ thuật Nhiệt Việt Nam

Phòng 210 tầng 2, nhà CT 4A2 khu chung cư Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

124

Hội Khoa học kỹ thuật thử nghiệm không phá hủy

Viện Vật lý, số 46 Nguyễn Văn Ngọc, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

125

Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam

Số 216 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tương Đương Hội có tính chất Đặc thù

126

Hội Khoa học phân tích Lý - Hóa - Sinh Việt Nam

Số 7A/25 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

127

Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam

Phòng 705, tòa nhà 20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

128

Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam

Số 106 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

129

Hội Khoa học và Kỹ thuật về tiêu chuẩn và chất lượng Việt Nam

Số 214/22 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

130

Trung tâm kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.

131

Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Tầng 14, Cục Năng lượng Nguyên tử, Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

132

Hội Nghiên cứu biên tập công trình khoa học và công nghệ Việt Nam

Phòng 104, tầng 1, nhà C10, Viện cơ khí, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

133

Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á của Việt Nam

Phòng 205, tầng 2 Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên, số 88 Trần Nhật Duật, phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

134

Hội Nghiên cứu khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam

Phòng 402, tầng 4, nhà C, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

135

Hội Ngôn ngữ học Việt Nam

Nhà C ngõ 301 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

136

Hội Nữ trí thức Việt Nam

Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

137

Hội Sáng chế Việt Nam

Số 31 Hàn Thuyên, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

138

Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Phòng 308 - 310, tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

139

Hội Tâm lý học Việt Nam

Phòng 501- 502, tầng 5, tòa nhà H1, số 37 Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

140

Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Số 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

141

Hội Toán học Việt Nam

Viện Toán học, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

142

Hội Trí thức khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam

Số 67B Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

143

Hội Tự Động hóa Việt Nam

Phòng 413 - 414, số 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

144

Hội Vật lý Việt Nam

Phòng 21, nhà 2H, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

145

Hội Xã hội học Việt Nam

Viện Nghiên cứu Gia Đình và Giới, số 27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

146

Liên hiệp Các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Số 53 Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hội có tính chất Đặc thù

6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý (15 hội)

147

Hiệp hội Các trường Cao Đẳng, Trung cấp kinh tế - kỹ thuật

Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

148

Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam

Số 64, ngõ 279 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

149

Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam

Số 02 Đinh Lễ, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

150

Hiệp hội Xuất khẩu lao Động Việt Nam

Số 55 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

151

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam

Số 02 Ngô Thì Nhậm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hội có tính chất Đặc thù

152

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam

Tầng 5 Cung Trí thức thành phố, số 01 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

153

Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam

Tầng 10, Cung Trí thức thành phố, số 01 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hội có tính chất Đặc thù

154

Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam

Số 51 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Hội có tính chất Đặc thù

155

Hội Hỗ trợ gia Đình liệt sĩ Việt Nam

Số 36 phố Hoàng Diệu, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

156

Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam

Phòng 202, số 184 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

157

Hội Khoa học kỹ thuật an toàn vệ sinh lao Động Việt Nam

Số 99 Trần Quốc Toản, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

158

Hội Nạn nhân chất Độc da cam/dioxin Việt Nam

Số 35 Đường Hồ Mễ Trì, Thanh Xuân, Hà Nội

Hội có tính chất Đặc thù

159

Hội Người cao tuổi Việt Nam

Số 12 Lê Hồng Phong, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội

Hội có tính chất Đặc thù

160

Hội Người mù Việt Nam

Số 139 Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

Hội có tính chất Đặc thù

161

Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam

Tầng 4 Hội Người mù Việt Nam, số 139 Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

7. Bộ Ngoại giao quản lý (69 hội)

162

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội có tính chất Đặc thù

163

Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Ác- mê-ni-a

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

164

Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – ASEAN

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

165

Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Bra- xin

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

166

Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Châu Phi

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

167

Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Chi- lê

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

168

Hội Hữu nghị Việt – Anh

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

169

Hội Hữu nghị Việt – Xô

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

170

Hội Hữu nghị Việt Nam – A-dec-bai-gian

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

171

Hội Hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

172

Hội Hữu nghị Việt Nam – An-giê-ri

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

173

Hội Hữu nghị Việt Nam – Áp-ga-ni-xtan

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

174

Hội Hữu nghị Việt Nam – Ba Lan

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

175

Hội Hữu nghị Việt Nam – Bê-la-rút

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

176

Hội Hữu nghị Việt Nam – Bỉ

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

177

Hội Hữu nghị Việt Nam – Bun-ga-ri

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

178

Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

179

Hội Hữu nghị Việt Nam – Ca-na-Đa

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

180

Hội Hữu nghị Việt Nam – Công Gô

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

181

Hội Hữu nghị Việt Nam – Cu-Ba

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

182

Hội Hữu nghị Việt Nam – Đan Mạch

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

183

Hội Hữu nghị Việt Nam – Đức

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

184

Hội Hữu nghị Việt Nam – Ê-thi-ô-pi-a

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

185

Hội Hữu nghị Việt Nam – Hà Lan

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

186

Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

187

Hội Hữu nghị Việt Nam – Hun-ga-ri

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

188

Hội Hữu nghị Việt Nam – I rắc

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

189

Hội Hữu nghị Việt Nam – In-Đô-nê-xi-a

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

190

Hội Hữu nghị Việt Nam – I-ran

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

191

Hội Hữu nghị Việt Nam – I-ta-li-a

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

192

Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

193

Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

194

Hội Hữu nghị Việt Nam – Ma-lai-xi-a

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

195

Hội Hữu nghị Việt Nam – Mi-an-ma

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

196

Hội Hữu nghị Việt Nam – Mông Cổ

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

197

Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

198

Hội Hữu nghị Việt Nam – Ni-ca-ra-goa

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

199

Hội Hữu nghị Việt Nam – Ô-xtơ-rây-li-a

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

200

Hội Hữu nghị Việt Nam – Phần Lan

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

201

Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

202

Hội Hữu nghị Việt Nam – Phi-lip-pin

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

203

Hội Hữu nghị Việt Nam – Ru-ma-ni

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

204

Hội Hữu nghị Việt Nam – Séc

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

205

Hội Hữu nghị Việt Nam – Tây Ban Nha

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

206

Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

207

Hội Hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

208

Hội Hữu nghị Việt Nam – Triều Tiên

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

209

Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

210

Hội Hữu nghị Việt Nam – U-crai-na

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

211

Hội Hữu nghị Việt Nam – U-dơ-bê-ki-xtan

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

212

Hội Hữu nghị Việt Nam – Vê-nê-zu-ê-la

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

213

Hội Hữu nghị Việt Nam – Xinh-ga-po

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

214

Hội Hữu nghị Việt Nam – Xiri

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

215

Hội Hữu nghị Việt Nam – X-lô-va-ki-a

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

216

Hội Hữu nghị Việt Nam – Xri Lan-ca

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

217

Hội Hữu nghị Việt Nam – Y-ê-men

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

218

Hội Việt – Mỹ

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

219

Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

220

Uỷ ban Hoà bình Việt Nam

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

221

Uỷ ban Việt Nam Đoàn kết và hợp tác Á - Phi - Mỹ Latinh

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

222

Ủy ban Việt Nam Đoàn kết với nhân dân En-xan-va-do

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

223

Ủy ban Việt Nam Đoàn kết với nhân dân Li Bi

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

224

Uỷ ban Việt Nam Đoàn kết với nhân dân Pa-lét-xtin

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

225

Ủy ban Việt Nam ủng hộ hòa bình, thống nhất Triều Tiên

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

226

Hội Quốc tế ngữ Việt Nam

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

227

Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài

Tầng 5, tòa nhà số 36B1, Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

228

Hội Luật Quốc tế Việt Nam

Phòng 205 nhà B, Khoa Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao, số 69 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

229

Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam

Tầng 1, nhà D3, khu 7.2ha, phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

230

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài

Số 147 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi: 1900.6162

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê