* Ý kiến trên là sai. Bởi vì:

Rất nhiều tội danh ở các chương khác cũng đòi hỏi người thực hiện phải là người có dấu hiệu chủ thể đặc biệt là người có chức vụ, quyền hạn, ví dụ như:

+ Một số tội danh thuộc Chương các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân.

+ Một số tội danh thuộc Chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

+ Một số tội danh thuộc Chương các tội xâm phạm trật tự công cộng - an toàn công cộng.

+ Một số tội danh thuộc Chương các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính.

+ Một số tội danh thuộc Chương các tội xâm phạm hoạt động tư pháp.