VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------
Số: 6669/VPCP-KTN
V/v: công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng 6 tháng đầu năm 2010.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:
- Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng;
- Các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Xét báo cáo của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng tại công văn số 81/BC-HĐNTNN ngày 27 tháng 8 năm 2010 về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng 6 tháng đầu năm 2010, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Đồng ý với báo cáo của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng tại công văn trên. Hội đồng tiếp tục tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình xây dựng theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có giải pháp tích cực yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu khắc phục những tồn tại và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND TP Hà Nội, TP HCM;
- Các Tập đoàn: Điện lực VN, Dầu khí VN, Hóa chất VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KNTN;
- Lưu: VT, KTN (3), Đg.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý