BỘ TÀI CHÍNH

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 2938/TCT-DNK
v/v: việc hoàn thuế GTGT và trích khấu khao TSCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2005

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa
Công ty TNHH Thiên Thanh
Đ/c: 3g Hùng Vương (Quân Trấn) Lộc Thọ-Nha Trang-Khánh Hòa

Trả lời Côngvăn số 03 ngày 4/7/2005 của Công tyTNHH Thiên Thanh về việc hoàn thuế GTGT và trích khấu khao TSCĐ đối với tài sảnlà công trình xây dựng cơ bản trên đất của cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Về việc này, Tổng cục Thuế đã có ý kiến tại cácCông văn số 885 TCT/DNK ngày 29/3/2004 và Công văn số 655 TCT/DNK ngày9/3/2005, theo đó, các chi phí sửa chữa, đầu tư thêm đối với TSCĐ là công trìnhXDCB của cá nhân trên đất của cá nhân không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào vàkhông được trích khấu hao vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp Bà Lan (thành viên góp vốn) đã làmthủ tục chuyển quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà từ Bà Lan sang cho Công tyTNHH Thiên Thanh và đã nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ theoquy định thì được chấp nhận cho trích khấu hao và khấu trừ thuế GTGT đầu vàocủa chi phí sửa chữa, đầu tư thêm của TSCĐ đã chuyển quyền sở hữu sang công tykể cả các hoá đơn phát sinh trước thời điểm chuyển quyền sở hữu tài sản cá nhânBà Lan sang Công ty TNHH Thiên Thanh nếu có đủ hóa đơn GTGT hợp pháp và đã kêkhai thuế theo chế độ.

Trường hợp Công ty đã làm thủ tục chuyển quyềnsở hữu nhà và đất từ cá nhân Bà Lan sang công ty và đã nộp thuế chuyển quyền sửdụng đất vào NSNN thì không được hoàn lại. Nếu chuyển lại sở hữu từ công tysang cá nhân thì Công ty phải kê khai nộp thuế GTGT và thuế TNDN từ chuyểnquyền sử dụng đất theo quy định, đồng thời phải hoàn lại toàn bộ thuế GTGT đầuvào liên quan đến đầu tư XD đã được khấu trừ (hoặc hoàn thuế).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế, Công ty biếtvà thực hiện.

Nơi nhận: - Như trên
- Lưu VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến