ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3226/UBND-KTN

Bình Định, ngày 31 tháng 07 năm 2014

CÔNG BỐ

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHOCÔNG TÁC BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN + Ô TÔ CHUYỂN TRỘN+ ĐỒ THỦ CÔNG

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5năm 2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình;

Căn cứ Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của BộXây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 79/TTr-SXD ngày 24/7/2014,

UBND tỉnh công bố định mức dự toán cho công tác bêtông mặt đường sản xuất qua dây chuyền trạm trộn + ô tô chuyển trộn + đổ thủ côngtrên địa bàn tỉnh để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, áp dụng trongviệc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.

Nơi nhận:- Bộ Xây dựng (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, GTVT, NNPTNT, TC, KH&ĐT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PVPCN;
- Lưu: VT, K14, K19 (H.100).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

PHỤ LỤC

(Kèmtheo Công bố số 3226/UBND-KTN ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh)

Tên công tác: Bê tông mặtđường (vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn + ô tô chuyển trộn + đổthủ công). Áp dụng cho tất cả các loại chiều dày mặt đường.

- Thành phần công việc: lắp đặt vàdi chuyển máng đổ theo từng điều kiện thi công cụ thể; đổ và bảo dưỡng bê tôngtheo đúng yêu cầu kỹ thuật (làm khe co dãn chưa tính trong định mức).

- Bảng định mức:

Đơnvị tính: 1 m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn v

Định mức

AF. 15600

Bê tông mặt đường

Vật liệu

Vữa

m3

1,025

Vật liệu khác

%

1,5

Nhân công

Bậc 4,0/7

công

0,68

Máy thi công

Máy trộn đầm bàn 1KW

ca

0,089

Máy trộn đầm dùi 1,5KW

ca

0,089

Máy khác

%

5,0

Ghì chú:

- Vữa bê tông sử dụng độ sụt 6¸8.

- Công tác sản xuất vữa bê tôngbằng trạm trộn áp dụng mã hiệu định mức AF.51100.

- Công tác vận chuyển vữa bê tôngbằng ô tô chuyển trộn áp dụng mã hiệu định mức AF.52100.