1. Công chức Thi hành án dân sự có bị mất phụ cấp trách nhiệm khi cải cách tiền lương 2024?

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề: Hiện tại, công chức ngành Thi hành án dân sự được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề theo quy định tại Quyết định 27/2012/QĐ-TTg. Cụ thể, mức phụ cấp này được tính theo tỷ lệ % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Thay đổi theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018: Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 đưa ra một số thay đổi đối với chính sách tiền lương, trong đó có cải cách tổng thể chính sách tiền lương. Một điểm cụ thể là sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương.

Gộp phụ cấp theo nghề: Cải cách tiền lương 2024 đề xuất gộp chung phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm thành một phụ cấp chung gọi là "phụ cấp theo nghề." Phụ cấp này áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước.

Tác động đối với công chức ngành Thi hành án dân sự: Tính đến thời điểm này, dường như phụ cấp trách nhiệm theo nghề sẽ bị gộp chung với các khoản phụ cấp khác để tạo thành phụ cấp theo nghề theo hướng cải cách được đề xuất.

Theo đó thì dựa theo những quy định này thì khi mà thực hiện cải cách tiền lương công chức ngành thi hành án dân sự về cơ bản không bị cắt khoản phụ cấp trách nhiệm theo nghề. Tuy nhiên thì phụ cấp trách nhiệm theo nghề sẽ gộp chung với phụ cấp ưu đãi theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm. Như vậy thì phụ cấp trách nhiệm theo nghề sẽ bị mất tên gọi và trở thành phụ cấp theo nghề

2. Quy định về thay đổi cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập 

Căn cứ dựa theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì có quy định về cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập. Cụ thể như sau:

Quản lý tiền lương và thu nhập: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có quyền sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên để thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Mức chi trả thu nhập được quyết định tương xứng với nhiệm vụ được giao.

Thưởng định kỳ và đánh giá hiệu suất: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được khuyến khích xây dựng quy chế thưởng định kỳ cho các đối tượng thuộc quyền quản lý. Thưởng liên quan đến kết quả đánh giá, xếp loại và mức độ hoàn thành công việc của từng người.

Cải cách tiền lương và chính sách an sinh xã hội: Mở rộng áp dụng cơ chế thí điểm đối với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cải cách tiền lương và chính sách an sinh xã hội bảo đảm thu nhập bình quân không tăng quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Mục tiêu chính của cải cách là đảm bảo thu nhập bình quân không tăng quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Điều này có thể liên quan đến việc kiểm soát chi phí và đồng thời đảm bảo sự công bằng trong hệ thống tiền lương. Giới hạn tăng trưởng thu nhập bình quân không chỉ giúp kiểm soát chi phí liên quan đến lương, mà còn có thể nhằm đến mục tiêu công bằng và minh bạch trong việc quản lý nguồn nhân lực và tài chính công. Không chỉ áp dụng cho cải cách tiền lương, mà còn đề cập đến chính sách an sinh xã hội. Điều này có thể bao gồm các chính sách về bảo hiểm xã hội, trợ cấp, và các lợi ích khác nhằm đảm bảo đời sống an sinh của cán bộ, công chức, viên chức. Việc mở rộng cơ chế thí điểm thường có tính chất thử nghiệm để đánh giá hiệu quả trước khi quyết định triển khai rộng rãi. Điều này giúp cơ quan quản lý đánh giá tác động và điều chỉnh nếu cần thiết trước khi áp dụng toàn diện.

Cơ chế tự chủ tiền lương cho đơn vị sự nghiệp công lập: Đơn vị sự nghiệp công lập có thể tự chủ tiền lương theo kết quả hoạt động như doanh nghiệp nếu tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Cơ chế này áp dụng chế độ tiền lương như doanh nghiệp. Đơn vị sự nghiệp công lập có thể tự chủ tiền lương, tức là họ có quyền tự quyết định về cách thức và mức độ trả lương cho nhân viên của mình. Điều này giống như cách doanh nghiệp tư nhân hoạt động. Quyết định về tiền lương của nhân viên được liên kết với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, giúp tạo động lực cho nhân viên để đạt được mục tiêu và nhiệm vụ được giao. Điều kiện để áp dụng cơ chế này là đơn vị sự nghiệp công lập phải tự bảo đảm được chi phí thường xuyên và chi đầu tư của mình mà không phụ thuộc nhiều vào ngân sách nhà nước. Cơ chế tự chủ tiền lương này áp dụng chế độ tiền lương như doanh nghiệp. Điều này có thể bao gồm việc áp dụng các mô hình trả lương linh hoạt, thưởng kết quả, và các phúc lợi khác nhằm tăng cường hiệu suất làm việc và giữ chân nhân viên.

Chế độ tiền lương đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên, áp dụng chế độ tiền lương như công chức. Tiền lương thực trả gắn với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp và quyết định dựa trên nguồn thu từ ngân sách nhà nước và nguồn thu của đơn vị, năng suất lao động, chất lượng công việc, và hiệu quả công tác.

Nghị quyết này có vẻ nhấn mạnh việc tạo ra cơ chế linh hoạt và khuyến khích hiệu suất làm việc, đồng thời thực hiện cải cách tiền lương để đảm bảo sự công bằng và hiệu quả trong việc quản lý nguồn nhân lực và tài chính của các đơn vị và tổ chức.

3. Tại sao phải luôn luôn thực hiện cải cách chế độ tiền lương?

Việc thực hiện cải cách chế độ tiền lương mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức và cả hệ thống kinh tế nói chung. Dưới đây là một số lý do quan trọng:

Tăng hiệu quả hoạt động: Cải cách chế độ tiền lương có thể tạo động lực cho nhân viên làm việc hiệu quả hơn và đạt được mục tiêu công ty. Mối liên kết giữa hiệu suất và phần thưởng có thể làm tăng năng suất và sự cam kết của nhân viên.

Hỗ trợ quản lý nguồn nhân lực: Chính sách tiền lương linh hoạt giúp quản lý nguồn nhân lực một cách hiệu quả hơn, giúp thu hút và giữ chân nhân viên tài năng. Các mô hình tiền lương linh hoạt cũng có thể giúp tổ chức điều chỉnh dễ dàng theo biến động của thị trường lao động.

Khuyến kích sự sáng tạo: Chế độ tiền lương linh hoạt và hợp lý có thể khuyến khích sự sáng tạo và nhiệt huyết trong làm việc. Nhân viên có thể cảm thấy động lực hơn để đưa ra các ý tưởng mới và cải thiện quy trình làm việc.

Tăng cường công bằng và trách nhiệm: Một chế độ tiền lương công bằng và minh bạch giúp tạo ra môi trường làm việc tích cực và công bằng. Nhân viên sẽ cảm thấy hài lòng hơn nếu họ cảm thấy họ được đối xử công bằng, điều này có thể tăng cường trách nhiệm và cam kết của họ.

Thu hút và giữ chân người tài: Chính sách tiền lương linh hoạt và hấp dẫn có thể giúp tổ chức thu hút và giữ chân nhân sự tài năng. Những người lao động có kỹ năng cao thường tìm kiếm những cơ hội có lợi ích không chỉ là tiền lương mà còn là các phúc lợi và môi trường làm việc tích cực.

Thích ứng và biến động thị trường lao động: Thị trường lao động luôn thay đổi, và cải cách chế độ tiền lương giúp tổ chức thích ứng nhanh chóng với những biến động này. Điều này bao gồm việc điều chỉnh mức lương, cũng như các yếu tố khác như phúc lợi và thưởng.

Minh bạch và tin cậy: Một hệ thống tiền lương minh bạch giúp tạo ra sự tin cậy và minh bạch trong tổ chức. Nhân viên cảm thấy họ hiểu rõ về cách tính toán tiền lương và cảm thấy an tâm hơn về tình hình tài chính cá nhân của mình.

Tuân thủ pháp luật và chuẩn mực xã hôi: Thực hiện cải cách chế độ tiền lương giúp tổ chức tuân thủ các quy định pháp luật và các chuẩn mực xã hội liên quan đến việc trả lương công bằng và bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Tổ chức nên liên tục đánh giá và điều chỉnh chính sách tiền lương để đảm bảo rằng chúng phản ánh đúng giá trị của nhân viên và tạo động lực để họ phát huy tối đa khả năng làm việc của mình.

Vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn

Tham khảo thêm: Hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ theo đúng quy định?