BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/CĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

CÔNG ĐIỆN

VỀ THỰC HIỆN CÁCGIẢI PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN TRONG DỊP TẾTNGUYÊN ĐÁN

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Điện: Chủtịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương.

Năm 2012, do tác động của suy giảm kinh tế nênnhiều doanh nghiệp giải thể, phá sản, ngừng hoạt động hoặc hoạt động khó khăn,dẫn đến việc nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội làm ảnh hưởng đến đời sống của ngườilao động trong dịp Tết nguyên đán đang đến gần. Trước tình hình trên, Bộ trưởngBộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện:

1. Rà soát, nắm tình hình nợ lương, nợ tiền thamgia bảo hiểm xã hội đối với người lao động, chỉ đạo các cơ quan chức năng tổchức các cuộc họp với chủ các doanh nghiệp, yêu cầu các chủ doanh nghiệp tìmmọi biện pháp để có nguồn kinh phí chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và đóngbảo hiểm xây dựng cho người lao động theo quy định của pháp luật.

2. Tập trung giải quyết các trường hợp doanh nghiệpbị giải thể, phá sản; ưu tiên giải quyết chế độ, quyền lợi của người lao độngtheo quy định của pháp luật; thực hiện việc tạm ứng ngân sách địa phương để trảcho người lao động tại các doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp bỏ trốn và bị nợlương nhưng đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại văn bản số 1490/TTg-KGVX ngày 24 tháng 9 năm 2012.

3. Vận động các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệpquan tâm, chăm lo đời sống người lao động nhất là số lao động ngoại tỉnh làm việctrong các khu công nghiệp, khu chế xuất do điều kiện kinh tế khó khăn không thểvề quê ăn Tết; tùy theo khả năng ngân sách của địa phương có biện pháp hỗ trợ thiếtthực cho người lao động trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khó khăntrong dịp Tết nguyên đán./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL H. (5)

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền