BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 01/VGCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 1999

CÔNG ĐIỆN

BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ điện:

Kính gửi:

Đồng kính gửi:

- Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Sở Tài chính-Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Văn phòng Trung ương Đảng
- Các Bộ: Tài chính, Thương mại, Công nghiệp, Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thi hành Chỉ thị số 41/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Vật giá Chính phủ đã ban hành Thông tư số 09/1998/TT /BVGCP hướng dẫn về quản lý giá, bình ổn giá khi thực hiện các Luậtthuế mới.

Ban Vật giá Chính phủ yêu cầu ủyban Nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài chính - Vật giá và các Sở có liên quanở địa phương thực hiện ngay một số việc sau đây:

1 - Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thịcủa Thủ tướng Chính phủ khi thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng không được điềuchỉnh giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định giá (kể cả hàng hóa,dịch vụ do địa phương định giá) trong 6 tháng đầu năm 1999. Đối với hàng hóa,dịch vụ thuộc thẩm quyền tự định giá của cơ sở sản xuất kinh doanh thì giữ mứcgiá đã hình thành cuối năm 1998. Những ngày vừa qua trên thị trường đã có hiệntượng nâng giá bán một số hàng hóa, dịch vụ. Đề nghị, cần kiểm tra, xử lý, ngănchặn kịp thời.

2 - Hướng dẫn các cơ sở sản xuấtkinh doanh niêm yết giá và tăng cường kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá, bántheo giá niêm yết:

- Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộcdanh mục Nhà nước định giá thì phải niêm yết đúng giá do Nhà nước quy định (giánày đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng) và phải bán đúng giá đã niêm yết.

- Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộcthẩm quyền tự định giá của cơ sở sản xuất kinh doanh thì phải niêm yết giá dodoanh nghiệp tự định tại thời điểm cuối năm 1998 (giá này đã bao gồm cả thuếgiá trị gia tăng). Doanh nghiệp không được bán cao hơn giá niêm yết và mua thâphơn giá niêm yết.

Ngăn chặn và xử lý kịp thời tìnhtrạng lấy giá bán cuối năm 1998 cộng thêm thuế giá trị gia tăng làm giá bán chongười tiêu dùng.

Doanh nghiệp vi phạm quy định trênđây tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định hiện hành.

3 - Sở Tài chính - Vật giá theo dõidiễn biến giá cả thị trường, cung cầu hàng hóa tại thị trường địa phương trongnhững ngày đầu thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng đặc biệt là hàng hóa dịchvụ thuộc nhu cầu thiết yếu cho sản xuất và đời sống, báo cáo kịp thời hàng ngàyvề ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố và Ban Vật giá Chính phủ để tổng hợp báo cáoThủ tướng Chính phủ.

Trong qúa trình thực hiện, nếu cókhó khăn vướng mắc, phải phản ảnh kịp thời về Ban Vật giá Chính phủ để có biệnpháp xử lý.

Nơi nhận:
- Như trên
- Các đơn vị trực thuộc BVGCP
- Lãnh đạo Ban (3b)
- Phòng Thư ký
- Lưu: + Vụ TH (5b) + VP. Ban VGCP

TRƯỞNG BAN BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
Nguyễn Ngọc Tuấn