ỦY BAN AN TOÀN
GIAO THÔNG QUỐC GIA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CĐ-UBATGTQG

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2014

CÔNG ĐIỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA điện:

- Bộ Giao thông vận tải;

- Bộ Công an;

- Bộ Y tế;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố: TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ,Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Đồng Nai, Long An.

Trong ngày 16 tháng 4 năm 2014, trênđường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương đoạn qua km 44+800 thuộc địaphận huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xekhách 29 chỗ mang biển kiểm soát 71B - 001.26 với xe bồntưới cây xanh mang biển kiểm soát 57H - 0258. Hậu quả vụtai nạn làm 07 người tử vong (trong đó có 02 người nước ngoài)và 07 người khác bị thương. Đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.Phó Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu:

1. BY tế:

- Phối hợp với Ban An toàn giao thôngThành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các bệnh viện khẩn trương cứuchữa cho những người bị nạn; tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ gia đình có người chết;tiếp tục phối hợp chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn;

- Phối hợp với các Bộ, ngành, địaphương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án tchức cp cứu tai nạn giao thông trên mạng đường bộ caotốc theo Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chínhphủ.

2. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnhTiền Giang khn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đxử lý, rút kinh nghiệm và đề ra các giảipháp khắc phục, ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự.

3. Bộ Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhândân các địa phương có tuyến đường cao tốc đi qua khẩn trươngcó các giải pháp hiệu quả nhằm tăng cường an toàn giao thông trên tuyến đườngnày; rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý, khai thác đường cao tốc nhằmbảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểmtra, kiểm định, đảm bảo an toàn kỹ thuật các phương tiện giao thông, nhất là xevận tải hành khách.

4. Ủy ban An toàn giao thông Quốc giađẩy mnh công tác tuyên truyền; phối hợp các cơ quan, đơnvị liên quan tổ chức thăm hỏi các nạn nhân và gia đình nạn nhân tai nạn giaothông./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg;
- Các Phó Chủ tịch Ủy ban ATGTQG;
- Văn phòng Chính phủ;
- TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN; Cổng TTĐTCP;
- Ban ATGT các địa phương: TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Đồng Nai, Long An.
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc