ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 05/CĐ-UBATGTQG

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2014

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂMSOÁT TẢI TRỌNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNG HÓA TRÊN ĐƯỜNG BỘ

CHỦ TỊCH ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA điện:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng,Thông tin và Truyền thông;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau hơn một tháng triển khai kiểm soát tải trọng xetrên phạm vi cả nước, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chínhphủ, sự vào cuộc quyết liệt của các Bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ của đôngđảo nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, công tác kiểm soát tải trọng phươngtiện vận tải đã dần đi vào nề nếp, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng và giảm tainạn giao thông, tạo lập môi trường kinh doanh vận tải lành mạnh, chống tiêucực, nhũng nhiễu; số lượng phương tiện vi phạm quy định về tải trọng đã giảm sovới trước đây. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm tải trọng vẫn còn phức tạp; một sốnơi còn buông lỏng kiểm soát để phương tiện chở quá tải trọng vẫn lưu thôngtrên đường bộ, tránh các trạm kiểm tra tải trọng trên quốc lộ, chạy vào cáctuyến đường địa phương, ảnh hưởng đến kết cấu cầu, đường, gây mất trật tự, antoàn giao thông, khiến cho dư luận nhân dân bức xúc.

Tại Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 02 tháng 5 năm2014, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuầntra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vượt quá tải trọng trong vậnchuyển hàng hóa đường bộ. Để tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủtướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thôngquốc gia yêu cầu:

1. Bộ Giao thông vận tải:

- Tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống văn bản quyphạm pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ôtô, kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhằmngăn chặn tình trạng xe chở hàng vượt quá tải trọng cho phép.

- Khẩn trương bổ sung hạng mục đầu tư xây dựng Trạmkiểm tra tải trọng xe cố định vào dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1, đường HồChí Minh đoạn qua Tây Nguyên và những dự án đầu tư, nâng cấp các tuyến quốc lộkhác trên địa bàn cả nước; nghiên cứu đổi mới, nâng cấp hệ thống thiết bị kiểmtra tải trọng xe để đảm bảo hoạt động liên tục, trong mọi điều kiện thời tiết.

- Thực hiện các giải pháp đồng bộ, kịp thời tăngcường kết nối, nâng cao năng lực và hiệu quả của các phương thức vận tải đườngsắt, đường biển, đường thủy nội địa và hàng không để giảm áp lực cho vận tảiđường bộ; thiết lập môi trường kinh doanh vận tải bình đẳng, lành mạnh, với cơcấu thị phần hợp lý giữa các phương thức vận tải.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, điều hành hoạtđộng kiểm soát tải trọng phương tiện trên cả nước; hàng tháng tổng hợp, báo cáoThủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về thực hiệncông tác kiểm soát tải trọng phương tiện.

2. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Côngan các địa phương ưu tiên bố trí lực lượng phối hợp với Thanh tra Giao thôngvận tải để bảo đảm duy trì liên tục hoạt động 24 giờ trong ngày và 7 ngày trongtuần tại các Trạm kiểm tra tải trọng xe; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểmsoát tải trọng xe trên toàn bộ mạng lưới đường bộ trong địa bàn.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quanthông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định về tải trọng xe;về ảnh hưởng nghiêm trọng của xe chở quá tải đối với kết cấu hạ tầng giao thôngvà an toàn giao thông; biểu dương các điển hình tốt, vận động người dân, doanhnghiệp tự giác thực hiện đúng quy định về tải trọng phương tiện; phê phán, thamgia đấu tranh chống những hành vi vi phạm, hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực củanhững người thực thi công vụ trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.

4. Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trựcthuộc phối hợp với Công an các địa phương, các Sở Giao thông vận tải về thựchiện kiểm soát tải trọng đối với các loại xe quân đội lưu thông không làm nhiệmvụ quân sự.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban An toàngiao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chỉ đạo lực lượng Công an, Thanh tra Giao thôngvận tải thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện theo chứcnăng nhiệm vụ; duy trì hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động theochế độ 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần; kiểm soát tải trọng phương tiệntrên toàn bộ mạng lưới đường thuộc địa bàn bằng thiết bị cân xe hoặc kiểm trahóa đơn hàng hóa, hợp đồng vận tải, vận đơn...; có phương án bảo vệ an ninhtrật tự tại khu vực các Trạm kiểm tra tải trọng xe.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt độngkiểm soát tải trọng phương tiện; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm mọi trườnghợp người thực thi công vụ có hành vi dung túng, bao che, tiếp tay cho những tổchức, cá nhân vi phạm quy định về tải trọng phương tiện; xử lý nghiêm các hànhvi vi phạm quy định về tải trọng phương tiện và xếp hàng hóa lên xe ô tô.

- Yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinhdoanh vật liệu xây dựng, nông, lâm sản, khai thác mỏ, các nhà ga hàng hóa, bếncảng, kho, bãi và các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thực hiện đúng quyđịnh về tải trọng khi xếp hàng hóa lên xe ô tô, không để hàng hóa vượt quá tảitrọng cho phép lưu hành trên đường bộ của phương tiện.

6. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp vớicác Hiệp hội nghề nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn cho các đơn vị kinhdoanh vận tải, các chủ hàng những quy định pháp luật về tải trọng phương tiệnvà xếp hàng hóa lên xe ô tô; vận động doanh nghiệp, chủ xe, lái xe cương quyếtđấu tranh với những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, kịp thời cung cấp thông tinvề hành vi vi phạm của người thực thi công vụ đến đường dây nóng của Ủy ban Antoàn giao thông quốc gia, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an hoặc các phươngtiện thông tin đại chúng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các PCT, UVUB, thành viên Ban Thường trực UBATGTQG;
- Ban ATGT tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- VPCP: Vụ KTN; Trợ lý PTTg NXP;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Nguyễn Xuân Phúc