THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1 056/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC TRIỂN KHAITHỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẶC XÁ NĂM 2015

THỦ TƯỚNG CHÍNHPHỦ điện:

- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 15 tháng 7 năm 2015, Hội đồng tư vấn đặc xá đãban hành Hướng dẫn số 91/HĐTVĐX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1366/2015/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2015. Để thực hiện tốtchính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội vàgóp phần thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm đạt kết quả, Thủtướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Công an làm tốt chức năng tham mưu, thườngtrực cho Hội đồng tư vấn đặc xá, khẩn trương triển khai có hiệu quả công tácđặc xá năm 2015, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng người, đúng tiêu chuẩn quyđịnh của pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, sai sót.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quanthông tấn, báo chí thông báo Quyết định của Chủ tịch nước và tuyên truyền vềcông tác đặc xá năm 2015 trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng caonhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và quầnchúng nhân dân xóa bỏ mặc cảm đối với người được đặc xá và quan tâm tạo điềukiện giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng.

3. Các Bộ, Ban, ngành đã nêu trong Hướng dẫn củaHội đồng tư vấn đặc xá chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân công.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương chỉ đạo các ngành, Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với Mặttrận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng thực hiện nghiêm túc Quyết định số1366/2015/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2015 về đặc xá năm 2015 của Chủ tịch nướcvà Hướng dẫn số 91/HĐTVĐX ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng tư vấn đặc xá. Cụthể là:

a) Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợpvới Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan báo chí ở địa phương tuyêntruyền sâu rộng về công tác đặc xá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b) Chỉ đạo các Sở: Tư pháp, Lao động - Thương binhvà Xã hội, Y tế và Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụcủa mình cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, giấy chứng nhận, xác nhận và cáctài liệu cần thiết khác liên quan đến người được đề nghị đặc xá.

c) Chỉ đạo chính quyền các cấp phối hợp với Mặttrận Tổ quốc, các cơ quan, tổ chức kinh tế, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phươngtích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộngđồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có người được đặc xá. Tiếptục theo dõi, quản lý, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho ngườiđược đặc xá trở về cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế táiphạm tội và vi phạm pháp luật. Đối với những người được đặc xá có hoàn cảnh đặcbiệt khó khăn thì vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội quantâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

d) Chỉ đạo Giám đốc Công an cấp tỉnh phối hợp vớicác Ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương thực hiện tốt công tácquản lý, giáo dục và giúp đỡ người đặc xá; nắm chắc tình hình, diễn biến của sốngười được đặc xá về cư trú tại địa phương, không để họ gây ảnh hưởng đến anninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, xử lý kịp thời, nghiêm minh nhữngngười có hành vi tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

5. Giao Bộ Công an (Cơ quan Thường trực Hội đồng tưvấn đặc xá) có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả lên Thủ tướngChính phủ và Hội đồng tư vấn đặc xá./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Thành viên HĐTVĐX;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- Báo Nhân dân;
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.I, V.III, KGVX, PL, QHQT;
- Lưu: VT, NC (3b).XH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc