THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số: 1353/CĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2008

CÔNG ĐIỆN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

- Các Bộ trưởng Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Công an;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam,

Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam.

Tình trạng gian lận thương mại nói chung và gian lận trong kinh doanh xăng dầu tuy đã được các cơ quan chức năng tích cực kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nhưng vẫn tiếp tục tái diễn. Thời gian gần đây, đã và đang xuất hiện tình trạng một số tổ chức, cá nhân, nhất là các đại lý kinh doanh xăng dầu ở một số địa phương sử dụng các hình thức gian lận tinh vi hơn để bớt xén xăng dầu của người tiêu dùng, kể cả việc sử dụng các thiết bị điện tử để điều khiển đồng hồ đo tại các cây xăng ở một số địa bàn như Nghệ An, Đắk Lắk,... Hành vi này đã trực tiếp gây thiệt hại đến lợi ích vật chất của người tiêu dùng, tạo tâm lý thiếu tin tưởng cho người dân khi mua xăng dầu, gây dư luận xấu trong xã hội.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng nêu trên, bảo đảm cho hoạt động kinh doanh xăng dầu trong nước tuân thủ đúng quy định pháp luật, kịp thời ngăn chặn hành vi xâm hại quyền lợi người tiêu dùng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương:

>> Xem thêm:  Phân tích vụ án hành chính khiếu kiện quyết định thu hồi đất trên thực tế ?

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra ngay các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên phạm vi toàn quốc đối với các thiết bị đo lường, chất lượng xăng dầu, giấy phép kinh doanh, điều kiện kinh doanh... kịp thời phát hiện, làm rõ các hành vi gian lận trong đo lường và kinh doanh xăng dầu.

b) Công bố công khai tất cả những tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận xăng dầu để nhân dân biết, cùng phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát, xử lý, ngăn chặn;

c) Xử phạt kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh các cơ sở kinh doanh xăng dầu có hành vi vi phạm, kể cả việc áp dụng các biện pháp mạnh như: đình chỉ hoạt động, rút giấy phép kinh doanh, truy tố trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; xử lý nghiêm, kịp thời mọi hành vi vi phạm theo thẩm quyền;

b) Tuyên truyền rộng rãi các thủ đoạn và biện pháp gian lận trong kinh doanh xăng dầu để cảnh báo cho nhân dân biết, phối hợp giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời đưa tin về các hành vi vi phạm của các cơ sở kinh doanh xăng dầu, kết quả kiểm tra và xử lý của các cơ quan chức năng để người dân biết và phối hợp giám sát cùng các cơ quan chức năng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;

- Văn phòng TW Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, KTTH (5). 42

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

>> Xem thêm:  Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Không có sổ đỏ có được bồi thường không ?