BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI - ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 14/CĐ-TW

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

CÔNG ĐIỆN KHẨN

BAN CHỈ ĐẠO TRUNGƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI - ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN

ĐIỆN:

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCNcác tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCNcác Bộ: Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường,Thông tin và Truyền thông, Công thương, Nông nghiệp và PTNT.

- Đài Truyền hình ViệtNam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Hệ thống Đài Thông tin duyênhải.

Theo dự báo của Trung tâmdự báo khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 1 có xu hướng dịch chuyển thấp vềphía nam, cường độ mạnh lên và tốc độ di chuyển nhanh hơn, vùng ảnh hưởng trựctiếp là khu vực Nam Quảng Ninh đến Nam Định, vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộsẽ có mưa to đến rất to.

Để chủ động đối phó với diễnbiến mới của bão và mưa lũ lớn trên diện rộng do ảnh hưởng hoàn lưu bão, BanChỉ đạo TWPCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cáctỉnh, thành phố, các Bộ, ngành:

1. Đối với các tỉnh ven biểntừ Nam Định đến Quảng Ninh: Khẩn trương triển khai thực hiện các công việc sauđây hoàn thành trước 12 giờ ngày 27/7/2016, gồm:

- Kêu gọi các tàu, thuyềnđang hoạt động trong Vịnh Bắc Bộ vào nơi trú tránh; hướng dẫn, sắp xếp việc neođậu đảm bảo an toàn với các tàu, thuyền đã về bến; chủ động việc cấm biển kể cảđối với tàu vận tải và tàu du lịch.

- Tổ chức sơ tán dân trêncác phương tiện, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, vùng thấp trũngven biển đến nơi an toàn; đồng thời chỉ đạo việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉacành cây và triển khai phương án đảm bảo an toàn các hầm lò, bến cảng, khu dulịch.

2. Đối với các Trung du vàđồng bằng Bắc Bộ:

- Chủ động việc tiêu thoátnước đệm đảm bảo an toàn cho diện tích lúa và hoa màu mới gieo trồng. Riêngtỉnh Lạng Sơn khẩn trương chỉ đạo thu hoạch lúa Xuân muộn theo phương châm xanhnhà hơn già đồng.

- Chỉ đạo việc kiểm tra antoàn đập; vận hành cửa van; xả nước đón lũ để đảm bảo an toàn các hồ chứa, đặcbiệt là các hồ chứa đã đầy và gần đầy nước thuộc các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh,Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

- Bố trí lực lượng kiểmsoát, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại tại các ngầm, tràn,đường ngập nước, đò ngang, đò dọc khi có lũ.

- Triển khai ngay các phươngán tiêu thoát nước đô thị để ng phó với tình trạng ngập lụt có thể xảy ra.

3. Bộ Giao thông vận tải:Khẩn trương chỉ đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) kiểm tra việcneo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn, tránh đứt dây neo ảnh hưởng đến các côngtrình hạ tầng và đập giữa các tàu như đã xảy ra những năm trước đây.

4. Bộ Thông tin và Truyềnthông: khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc gia cố, chằng chống các cột ăngten đảm bảo an toàn với bão số 1 cũng như các cơn bão tiếp theo.

5. Thực hiện nghiêm túc Côngđiện số 13/CĐ-TW hồi 11h30 ngày 26/7/2016 của Ban Chỉ đạo TWPCTT và Ủy ban Quốcgia TKCN./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ;
- Thành viên Ban Chỉ đạo TWPCTT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN; BTL BĐBP;
- Tổng cục Thủy sản;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Báo Nhân dân;
- Lưu VT.

BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN