BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1696/CĐ-BYT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2014

CÔNG ĐIỆN

TĂNGCƯỜNG PHÒNG CHỐNG BỆNH SI VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TRIỂNKHAI TIÊM VẮC XIN PHÒNG CHỐNG DỊCH SỞI VÀ TIÊM VÉT VC XINSỞI

Bộ Y tế điện:

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Từ cuối năm 2013 và năm 2014, một sốnước trên thế giới và trong khu vực đã ghi các trường hợp mắc sởi tăng so với các năm trước. Tại Việt Nam đã ghi nhậntrên 5.000 trường hợp nghi mắc sởi tại 59 tỉnh, thành phố. Lứa tuổi mắc chủ yếulà trẻ nhỏ chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh sởi hoặc tiêm chưa đủ smũi theo qui định. Để chủ động phòng chống bệnh sởi, các địa phương đã triểnkhai tích cực các biện pháp phòng chống dịch và thực hiện kế hoạch tiêm vắc xinphòng chống dịch sởi và tiêm vét vc xin sởi do Bộ y tếban hành. Đến nay, số mắc sởi tại nhiều địa phương có xuhướng giảm chậm nhưng không đáng kể. Tuy nhiên, trong đợt dịch này đã ghi nhậnnhiều trường hợp tử vong ở trẻ nhỏ mắc sởi do đồng nhiễm các vi rút khác hoặccó bệnh lý khác nhưng mc thêm sởi. Nhm tăng cường hơn nữa việc phòng chống dịch sởi và triển khai tiêm vắcxin sởi, Bộ Y tế kính đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân chđạo các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo quyếtliệt việc tiêm vắc xin sởi và các vắc xin khác trong chương trình tiêm chủng mởrộng đặc biệt triển khai khẩn trương "Kế hoạch triểnkhai tiêm vắc xin phòng chống dịch sởi và tiêm vét vc xinsởi theo Quyết định số 601/QĐ-BYT ngày 20/2/2014 của Bộ Y tế. Giao trách nhiệm cho các cơ quan liên quan trongviệc rà soát, đôn đốc các đốitượng tiêm, tránh bỏ sót đi tượng tiêm chủng, đảm bảo an toàn tiêm chủng theo các quy định.

2. Chỉ đạo các cơ quan liên quan tăngcường đưa các thông điệp phòng chống bệnh sởi và các dịch bệnh khác trên cácphương tiện thông tin đại chúng. Đẩy mạnh công tác truyền thông trực tiếp tạicộng đồng thông qua hệ thông các tổ chức chính trị xã hội như hội liên hiệp phụnữ, đoàn thanh niên và các tchức đoàn thkhác. Tăng cường tuyên truyền tới các bậc phụ huynh hiểu rõ tầm quantrọng của việc triển khai tiêm chủng các loại vắc xin phòng bệnh và đưa con emmình đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch đặc biệt là tiêm vắc xin phòng bệnh sởi

3. Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địabàn chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm đủ cơ số thuốc phục vụcông tác điều trị bệnh nhân, đặc biệt là Bệnh viện sản, nhi và Khoa nhi bệnhviện đa khoa, hạn chế việc chuyển viện các trường hợp nằm trong khả năng xử lývề chuyên môn để tránh lây lan dịch bệnh, thực hiện tốt việc cách ly tại các cơsở y tế.

4. Bố trí đầy đủ kinh phí, nhân lực,trang thiết bị, vật tư của địa phương để tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạtđộng phòng chống dịch, đặc biệt là kế hoạch tiêm vắc xin phòng chống dịch sởivà tiêm vét vắc xin sởi an toàn, hiệu quả.

Bộ Y tế kính đề nghị Đồng chí Chtịch Ủy ban nhân dân quan tâm chỉ đạo.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Th tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- BT. Nguyễn Th Kim Tiến (để báo cáo);
-
Bộ Thông tin Truyền thông (để phối hợp);
- Đài truyền hình Việt Nam (để phối hợp);
- Cng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur;
- Sở Y tế các tnh, thành ph (để thực hiện);
- TTYTDP các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long