THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2091/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2013

CÔNG ĐIỆN

VỀVIỆC GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG HẦMĐƯỜNG BỘ QUA ĐÈO CẢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Điện:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên;
- Bộ Giao thông vận tải.

Hiện nay, Dự án xây dựng hầm đườngbộ qua Đèo Cả thực hiện đang bị chậm tiến độ do chậm trễ trong công tác bàngiao mặt bằng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tậptrung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng của Dự án cụ thể nhưsau:

1. Trên địa bàn tỉnh Phú Yên:

- Di dời hệ thống đường dây điện,cáp quang từ Km 1353+40 đến Km 1353+150 (bên phải tuyến quốc lộ 1A) thuộc Góithầu số 10 "Xây dựng tuyến công vụ B1a và cầu số 1 trên tuyến B1a".

- Bàn giao mặt bằng gói thầu số 11"Xây dựng đường công vụ B1B" để thi công cửa hầm phía Bắc.

- Di dời hệ thống cáp quang và 01hộ dân (bên trái) và 09 hộ dân bên phải phạm vi nút giao đầu tuyến từ Km 0 - Km0+200; Bàn giao mặt bằng đoạn tuyến từ Km 0+200 - Km 0+841; 03/11 hộ dân đoạntuyến từ Km 1+200 - Km 1+489 (đoạn 200m trước cầu số 2) thuộc gói thầu số 4"Xây dựng tuyến đường dẫn phía Bắc".

2. Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa:

- Bàn giao 600m phía Nam hầm cổ Mãthuộc gói thầu số 6 "Đường dẫn phía Nam".

- 02 hộ dân ở đầu tuyến thuộc góithầu số 2 "Xây dựng hầm cổ Mã".

- Bàn giao mặt bằng sạch: cho góithầu số 12 "Xây dựng đường công vụ N1, N2, N3"; Khu cứu hộ cứu nạn CổMã, bãi tập kết vật liệu nổ, bãi đổ thải; Khu tái định cư số 2 - Đại Lãnh.

- Di dời hệ thống đường cao thế22KV khu vực phía hầm đèo cổ Mã.

3. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh Phú Yên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tập trung chỉ đạo giảiquyết dứt điểm các vướng mắc để bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 12 năm2013; đồng thời có biện pháp ngăn ngừa tình trạng tái lấn chiếm đối với nhữngmặt bằng đã bàn giao.

4. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạoChủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác giải phóng mặtbằng; kịp thời tiếp nhận mặt bằng được bàn giao để triển khai ngay việc tổ chứcthi công bảo đảm tiến độ công trình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: V.I, V.III, KTTH, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG




Hoàng Trung Hải