BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2359/CĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2010

CÔNG ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Điện:

- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-HàNội là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đất nước, thời gian đến ngày Đại lễchỉ còn gần 100 ngày. Để tổ chức kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010đạt hiệu quả, thiết thực, gắn với các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, Đạihội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Bộ trưởngBộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trựcthuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương khẩn trương và nghiêm túc thực hiện các công việc sau:

1. Rà soát, hoàn thiện và trình cấpcó thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, kịch bản, dự toán kinh phí tổ chức các độngkỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội; chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phươngliên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, đúng tiếnđộ.

2. Báo cáo tiến độ thực hiện nhữnghoạt động hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và các nhiệm vụ đượcgiao tại Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ vàQuyết định số 2382/QĐ-BVHTTDL ngày 03/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch; trong đó nêu rõ tổng số nhiệm vụ, số việc đã hoàn thành, số việcđang triển khai, những khó khăn, vướng mắc… và gửi về Văn phòng Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch trước ngày 20/7/2010.

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyềntheo nội dung Kế hoạch số 71-KH/BTGTW ngày 03 tháng 3 năm 2009 của Ban Tuyêngiáo Trung ương về việc tuyên truyền, quảng bá 1000 năm Thăng Long-Hà Nội vàĐại lễ kỷ niệm, Kế hoạch tuyên truyền, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội banhành theo Quyết định số 4079A/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởngBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Có kế hoạch chỉnh trang cảnh quantrụ sở, cây xanh, treo cờ Tổ quốc, trang trí băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở làmviệc và trên địa bàn được phân công quản lý.

5. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựnggia đình văn hóa, thực hiện nếp sống, hành vi ứng xử văn minh, thanh lịch trongnhân dân, đặc biệt là cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị gắn vớiphong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

6. Chỉ đạo các đơn vị điện ảnh cókế hoạch tổ chức đợt chiếu phim; các bảo tàng, thư viện tổ chức triển lãm, trưngbày; các đơn vị biểu diễn nghệ thuật tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân về chủđề kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

7. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thểdục thể thao tổ chức các giải thể thao, chú trọng các môn thể thao dân tộc; cácdoanh nghiệp du lịch, đơn vị lữ hành mở tour, tuyến và giới thiệu sản phẩm dulịch gắn với kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

8. Các cơ quan báo chí của Ngànhmở các chuyên mục về kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Yêu cầu Giám đốc Sở Văn hoá, Thểthao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động thực hiện các hoạt động kỷniệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội đảm bảo hiệu quả, đổi mới, an toàn, tiết kiệm,mang tính giáo dục sâu sắc,.

Hàng tháng các đơn vị có báo cáokết quả hoạt động gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Văn phòng Bộ để tổnghợp) ./.

Nơi nhận:
Như trên;
Phó TTg TT Nguyễn Sinh Hùng (để b/cáo);
Văn phòng Chính phủ;
Ban Tuyên giáo Trung ương;
Văn phòng BCĐ quốc gia 1000 năm TL;
UBND TP Hà Nội;
Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM Bộ;
Các cơ quan báo chí thuộc Bộ;
Lưu: VT, (VP)THTT, NHH. 150.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh