BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2427/CĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2010

CÔNG ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DULỊCH điện:

- Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao vàDu lịch các tỉnh, thành phố phía Bắc (từ Thanh Hoá trở ra)

Cơn bão số 1 (tên quốc tế là Côn Sơn) là cơn bão có diễnbiến phức tạp, di chuyển nhanh, dự kiến sẽ đổ bộ vào các tỉnh, thành phố phíaBắc vào khoảng trưa ngày 17 tháng 7 năm 2010, sẽ gây mưa diện rộng toàn khu vựccác tỉnh phía Bắc, có nơi dự báo lượng mưa lên đến 400mm.

Để kịp thời ứng phó với Cơn bão số 1, Bộ Văn hoá, Thể thaovà Du lịch yêu cầu Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá:

1. Hướng dẫn các tàu thuyền du lịch trên vùng biển vịnh BắcBộ vào nơi trú ẩn, neo đậu an toàn; kiên quyết không để các tàu thuyền du lịchxuất bến trong thời gian có bão.

2. Tạm hoãn các tour, tuyến du lịch ở những nơi mưa to, giólớn có khả năng sạt lở đất, lũ quét.

3. Chỉ đạo kiểm tra, gia cố, có phương án đảm bảo an toàntại các khu du lịch; khu di tích; các công trình, thiết chế văn hoá, thể thao.

4. Tuỳ theo tình hình cụ thể đề xuất, tham mưu cấp có thẩmquyền tạm hoãn các lễ hội, chương trình, sự kiện văn hoá, thể thao, giải trí cótập trung đông người.

5. Bố trí trực ban, thường xuyên theo dõi diễn biến của Cơnbão số 1 trên các bản tin, các công điện của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bãoTrung ương để có ứng phó kịp thời.

6. Trong và sau cơn bão, thường xuyên thông tin kịp thời vàbáo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đường dây nóng số: 04.39438231 vàcó báo cáo bằng văn bản về công tác phòng, chống cơn bão số 1, tổng hợp thiệthại đối với Ngành văn hoá, thể thao và du lịch (nếu có) qua Văn phòng Bộ đểtổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng (để báo cáo);
Ban Chỉ đạo PCLBTW;
Ban Chỉ huy PCLB các tỉnh, thành phố phía Bắc (từ Thanh Hoá trở ra);
Văn phòng Chính phủ;
Các Thứ trưởng;
Các đơn vị; TCTDTT, TCDL, VHCS, DSVH, NTBD, VP;
Lưu: VT, (VP)THTT, VVD. 100.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái
Thành viên Ban Chỉ đạo
phòng, chống lụt bão Trung ương