BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------------------
Công điện số: 26/CĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
- Các Sở Giao thông vận tải;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục: Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam.

Kể từ ngày 01/7/2011, Luật Thanh tra mới số 56/2010/QH12 có hiệu lực thay thế Luật Thanh tra số 22/2004/QH11 , theo đó tổ chức thanh tra các Cục, Tổng cục không còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về giao thông vận tải.
Trong khi chờ các văn bản hướng dẫn thực hiện, để đảm bảo hoạt động bình thường của thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải, Bộ GTVT yêu cầu:
1. Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục đường sắt Việt Nam chỉ đạo lực lượng thanh tra hoạt động bình thường, riêng về xử phạt vi phạm hành chính xử lý như sau:
+ Các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ chuyển về Thanh tra các Sở GTVT xử lý theo quy định.
+ Các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hàng không, Hàng hải, Đường thủy nội địa chuyển cho Giám đốc Cảng vụ xử lý, nếu vượt quá thẩm quyền của Cảng vụ chuyển về Thanh tra Bộ xử lý.
+ Các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường sắt chuyển về Thanh tra Bộ xử lý.
2. Giám đốc các sở GTVT chỉ đạo lực lượng thanh tra chuyên ngành GTVT phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức Thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thực hiện tốt chức năng thanh tra chuyên ngành GTVT, tiếp nhận hồ sơ và thực hiện các quyền xử phạt vi phạm hành chính ở các lĩnh vực đường bộ do Thanh tra Tổng cục Đường bộ chuyển đến.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc yêu cầu các đơn vị phản ánh ngay về Bộ GTVT (qua Thanh tra Bộ tổng hợp) để Bộ GTVT phối hợp với Thanh tra Chính phủ xử lý cho phù hợp.

>> Xem thêm:  Thu hồi đất được sử dụng trước năm 1993 ? Điệu kiện để được đền bù khi bị thu hồi đất ?

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Chính phủ (để biết);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức;
- Báo GTVT, Website của Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TTr
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

>> Xem thêm:  Việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp ?