BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2682/CĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2014

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆCPHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH DO VI RÚT EBOLA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH điện:

Chủ tịchỦy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola tại Công điệnsố 1392/CĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2014; nhằm ngăn chặn dịch bệnh lan truyềnqua đường du lịch, đảm bảo an toàn, sức khỏe của khách du lịch và người laođộng trong ngành, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu:

1. Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch phối hợp với các Sở, Ban, ngành chức năng cung cấp thông tin kịpthời về tình hình dịch bệnh và yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch về các biện pháp ứng phó, đồng thời xây dựng phương ánphòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola trên địa bàn; chỉ đạo các Hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành quốc tế không đưa khách du lịch đếncác quốc gia đang bùng phát dịch bệnh Ebola; hợp tác chặt chẽ với cơ quan kiểmdịch y tế, thực hiện các thủ tục kiểm tra sức khỏe theo đúng quy định khi đóncác đoàn khách quốc tế đến từ các thị trường liên quan đến dịch bệnh; chỉ đạocác khách sạn, cơ sở lưu trú có phương án phòng, chống dịch bệnh, phối hợp chặtchẽ, chủ động khai báo và thông tin kịp thời với các cơ quan chức năng khi pháthiện dấu hiệu của dịch bệnh.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch: Tổng cục Du lịch chủ động xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịchbệnh do vi rút Ebola trong ngành du lịch; thường xuyên nắm bắt thông tin, thôngbáo kịp thời về tình hình dịch bệnh trên trang tin điện tử của Tổng cục Dulịch, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịchbệnh Ebola. Các đơn vị thuộc Bộ không cử cán bộ đi công tác đến các khu vực đãcông bố dịch đến khi có thông báo mới của Bộ Y tế. Các cơ quan truyền thông củaBộ tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Ebola theo khuyến cáocủa Bộ Y tế và thông tin cập nhật tình hình dịchbệnh Ebola trên các phương tiện thông tin đại chúng, trực tiếp qua website củaBộ Y tế (Cục Y tế Dự phòng, vncdc.gov.vn) và thông tin chỉ đạo, điều hành của BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ (bvhttdl.gov.vn)và Tổng cục Du lịch (www.vietnamtourism.gov.vn) để đảm bảo an toàn sứckhỏe cho khách du lịch, kịp thời ngăn chặn lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Đề nghị các địa phương, cơ quan liên quannghiêm túc thực hiện và cập nhật tình hình về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổngcục Du lịch)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- VP Chính phủ (để phối hợp);
- Các Bộ: Y tế, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, (để phối hợp);
- Tổng cục Du lịch;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, THTT.160

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh