THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 396/CĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2010

CÔNG ĐIỆN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Điện:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiện nay, tình trạng khô hạn đang diễn ra phức tạp ở các địa phương, đặc biệt trên địa bàn các tỉnh vùng núi Phía Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh Vùng đồng bằng sông Cửu Long đang trong mùa khô nóng, một số nơi đã xảy ra tình trạng cháy rừng lớn.

Để phòng chống và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy rừng, bảo vệ tài nguyên rừng và bảo vệ môi trường thiên nhiên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 270/CT-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2010 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng và số 298/CT-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2010 về việc triển khai các biện pháp cấp bách chống hạn bảo đảm sản xuất nông nghiệp và phòng chống cháy rừng.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng khẩn trương tổ chức đoàn công tác, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh trọng điểm đang xảy ra cháy rừng để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống cháy rừng.

Phân công trách nhiệm cụ thể các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương trực tiếp chỉ đạo cụ thể tại các địa phương trọng điểm về rừng, đặc biệt là các nơi có nguy cơ cháy rừng cao, Chỉ đạo tổ chức lực lượng cảnh giới thường trực dập tắt các điểm cháy, không để cháy lan rộng đến các vùng rừng già, các khu bảo tồn thiên nhiên.

2. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn phối hợp với Bộ Quốc phòng có phương án bổ sung lực lượng thuộc Quân khu II để hỗ trợ tỉnh Sơn La tham gia chữa cháy rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Sùa và khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Sơn La và Yên Bái.

>> Xem thêm:  Tư vấn về tranh chấp trong hợp đồng tư vấn thiết kế, thi công nhà đất ? Cácn xử lý tranh chấp đất đai

3. Ban Chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng phối hợp với Bộ Quốc phòng có phương án cứu thương, cứu nạn, hỗ trợ tiếp ứng hậu cần và đảm bảo thông tin cho các lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại các tỉnh Sơn La, Lai Châu và những tỉnh có điểm cháy rừng với quy mô lớn.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh đang có những điểm cháy rừng lớn (Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái) phân công cụ thể các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp đến các điểm cháy rừng để chỉ đạo việc chữa cháy rừng.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp (nơi có rừng) tổ chức lực lượng thường trực, tuần tra bảo vệ rừng, tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng, không đốt nương rẫy trong thời gian khô hanh là nguyên nhân chủ yếu xảy ra cháy rừng.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Tập đoàn bưu chính viễn thông bảo đảm thông tin liên lạc cho việc chỉ đạo điều hành thực hiện việc phòng cháy, chữa cháy rừng tại các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Lào Cai.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung công điện này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: NC, ĐP, Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KTN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

>> Xem thêm:  Tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai