BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 402/CĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2010

CÔNG ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO, điện:

Chủtịch Hội đồng tuyển sinh các trường cao đẳng

Hai đợt thi đại học, kỳ thituyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010 đã diễn ra trong trật tự, antoàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Đợt thi tuyển sinh vào cáctrường cao đẳng sẽ diễn ra vào ngày 15 - 16 tháng 7 năm 2010, Bộ Giáo dục vàĐào tạo yêu cầu Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các trường cao đẳng thực hiệnnghiêm túc các nhiệm vụ sau:

1. Lịch thi

Các trường tổ chức thi theo đúngngày thi, lịch thi và thời gian biểu từng buổi thi tuyển sinh cao đẳng đãcông bố, không được tự ý thay đổi, cụ thể là:

Ngày

Buổi

Môn thi

Khối A

Khối B

Khối C

Khối D

15/7/2010

Sáng

Vật lý

Sinh

Văn

Văn

Chiều

Toán

Toán

Sử

Toán

16/7/2010

Sáng

Hoá

Hoá

Địa

Ngoại ngữ

Chiều

Dự trữ

Dự trữ

Dự trữ

Dự trữ

2. Công tác đề thi

a) Đề thi là tài liệu thuộc danhmục Nhà nước độ “Tối mật”, vì vậy, các trường cần phối hợp chặt chẽ vớicác cơ quan hữu quan, đặc biệt là Công an, bằng mọi biện pháp bảo đảm an toàntuyệt đối trong tất cả các khâu có liên quan đến đề thi: giao nhận, bảo quản,phân phối và sử dụng đề thi;

b) Cán bộ coi thi phải thực hiệnđúng quy trình mở túi đựng đề thi theo hướng dẫn đã ghi trên phong bì túi đựngđề thi;

c) Cán bộ coi thi không tự ýgiải thích bất cứ nội dung gì có liên quan đến đề thi;

d) Các đề thi thừa trong mỗiphòng thi, mỗi buổi thi cán bộ coi thi phải quản lý, niêm phong tại phòng thivà bàn giao lại cho Trưởng điểm thi theo quy định.

3. Công tác chuẩn bị thi

a) Các trường cần kiểm tra và ràsoát lại toàn bộ các khâu của công tác chuẩn bị, kể cả các phương án dự phòng,đảm bảo đầy đủ các điều kiện về hệ thống các văn bản chỉ đạo, nhân lực, cơ sởvật chất, thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm, điện, nước và các phương án phòngchống thiên tai, lũ lụt;

b) Mỗi phòng thi theo danh sáchchỉ xếp tối đa 40 thí sinh và phải có 2 cán bộ coi thi. Những phòng thi lớnphải chia phòng để sao cho mỗi phòng cũng theo danh sách có không quá 40 thísinh và phải có 2 cán bộ coi thi;

c) Tổ chức tập huấn kỹ cho toànthể cán bộ tham gia công tác tuyển sinh của trường nắm vững và thực hiện nghiêmtúc các quy định của Quy chế. Tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong công tácnghiệp vụ, vi phạm Quy chế phải bị xử lý kỷ luật.

4. Công tác tổ chức thi

a) Cán bộ coi thi phải phổ biến kỹQuy chế tuyển sinh cho thí sinh trong buổi làm thủ tục dự thi ngày 14/7/2010. Nhắcnhở thí sinh tuyệt đối không được mang điện thoại di động vào trong phòng thi, khôngđể thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật do không được nghe phổ biến Quychế;

b) Về việc ký giấy thi và giấynháp của thí sinh:

- Đối với các môn thi tự luận:Cán bộ coi thi thứ nhất chỉ ký vào giấy thi và giấy nháp của thí sinh, sau khithí sinh đã ghi đầy đủ họ tên, số báo danh và các mục cần thiết khác trên tờgiấy thi và giấy nháp. Đối với các tờ giấy thi và giấy nháp bổ sung, cũng thựchiện theo đúng qui định trên;

- Đối với các môn thi trắcnghiệm: Cả 2 cán bộ coi thi ký vào phiếu trả lời trắc nghiệm và giấy nháp trướckhi phát cho thí sinh.

c) Khi thí sinh nộp bài thi (đốivới các môn thi tự luận), cán bộ coi thi phải đếm kỹ số tờ giấy thi, đồng thờiyêu cầu thí sinh tự ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký tên xác nhận vào bảndanh sách theo dõi thí sinh trong từng buổi thi của từng môn thi;

d) Cán bộ coi thi nhất thiết khôngđể nhầm lẫn, thất lạc, mất mát bài thi của thí sinh. Tất cả các trường hợpđể nhầm lẫn, thất lạc, mất mát bài thi của thí sinh đều phải xử lý nghiêm túctheo đúng quy định của Quy chế;

e) Xử lý nghiêm tất cả cáctrường hợp cán bộ và thí sinh vi phạm quy chế, đặc biệt là cán bộ coi thi, thísinh mang theo điện thoại di động vào trong phòng thi. Tổ chức nơi trông giữđiện thoại di động, tư trang cá nhân cho cán bộ coi thi và thí sinh;

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầuChủ tịch Hội đồng tuyển sinh các trường cao đẳng thực hiện nghiêm túc các nhiệmvụ trên, để đợt thi tuyển sinh vào các trường cao đẳng diễn ra trật tự, an toànvà nghiêm túc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo);
- UBVHGDTTNNĐ QH (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để thực hiện);
- Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng (để th/h);
- Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ 2010 (để th/h);
- Website Bộ;
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận