công điện

CÔNG ĐIỆN

CỦA THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 420/CP-NN
NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2002

Kính gửi: - Các Bộ:Thuỷ sản, Thương mại, Ngoại giao, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp,

- Uỷ ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

- Ban Tổ chức - Cán bộChính phủ,

- Tổng cục Hải quan.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07/2002/CT-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2002 về việc tăng cường quản lý thuốc khángsinh, hoá chất trong sản xuất kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật, tuynhiên tình hình triển khai thực hiện ở các Bộ, ngành và các địa phương còn chưakhẩn trương, hiệu quả chưa cao. Vì vậy, các sản phẩm có nguồn gốc từ động vậtrất có thể vẫn bị nhiễm các loại hoá chất độc hại, ảnh hưởng tới sức khoẻ ngườitiêu dùng và uy tín chất lượng hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trên thị trườngquốc tế.

Để ngăn chặn ngay tình trạng sử dụng thuốc kháng sinh và hoáchất độc hại không theo đúng các quy định trong sản xuất kinh doanh thực phẩmcó nguồn gốc động vật nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và giữ vững chỉtiêu kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ,ngành và các địa phương tiếp tục và khẩn trương triển khai các công việc sau:

1. Các Bộ, ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện ngay các nội dung yêu cầutại Chỉ thị số 07/2002/CT-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2002 của Thủ tướng Chínhphủ.

2. Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan và các Bộ, ngành liênquan tăng cường việc quản lý, kiểm tra chặt chẽ chất lượng các loại thuốc khángsinh, hoá chất, thức ăn nhập khẩu dùng trong nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi giasúc gia cầm.

3. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì, phối hợp với cácBộ, ngành liên quan xây dựng đề án tổ chức hệ thống cơ quan quản lý, kiểm soátvệ sinh an toàn thực phẩm sớm trình Chính phủ xem xét.

4. Bộ Thuỷ sản chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năngđể tuyên truyền, hướng dẫn nông dân, ngư dân thực hiện quy trình sản xuất sạch,thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về điều kiện kinh doanh các ngành nghề thuỷsản nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường kiểm tra và xử lý các viphạm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, buôn bán các loại sản phẩm dịch vụcho sản xuất nông nghiệp và thuỷ sản theo quy định của pháp luật.

5. Bộ Thuỷ sản chỉ đạo Hiệp hội Chế biến - Xuất khẩu thuỷsản cần có khuyến cáo về tình hình thị trường và các biện pháp khắc phục trongthời gian tới cho các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản nói chung, đặc biệt làxuất khẩu sang EU, đồng thời có biện pháp kiên quyết hơn nữa để ngăn chặn cácdoanh nghiệp có lô hàng bị nhiễm kháng sinh, hoá chất bị cấm mà vẫn xuất khẩusang EU, nhằm giữ vững thị trường và uy tín chất lượng hàng hoá Việt Nam; giúpnhau trong việc tìm kiếm thị trường mới, ổn định sản xuất, góp phần đạt kếhoạch kim ngạch xuất khẩu năm 2002.