BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4631/CĐ-BYT

Hà Nội, 08h00 ngày 13 tháng 7 năm 2010

CÔNG ĐIỆN KHẨN

BỘ Y TẾ ĐIỆN:

Sở Y tế các tỉnh/thành phố, ven biểntừ Quảng Ninh đến Phú Yên và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

Thực hiện Công điện số 04/CĐ-TW hồi 16h00 ngày 12/7/2010 củaBan chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương- ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn vềviệc triển khai công tác phòng chống mưa bão. Theo bản tin của Trung tâm dự báokhí tượng thuỷ văn Trung ương, hiện trên khu vực vùng biển phía Đông Philipinxuất hiện cơn bão có tên quốc tề là CONSON. Hồi 13h ngày 12/7/2010, vị trí tâmbão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 129,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển phía đồngPhilipin khoảng 580km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp8 (tức là từ 62- 74 km/giờ) giật cấp 9 cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tâyvà Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13giờ 13/7/2010. vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 125,1 độ Kinh Đông,sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km/giờ), giật cấp 11 cấp 12. Tính từ tâm bão , vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6trở lên có bán kính khoảng 200 km. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyểntheo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng tiếp tụcmạnh thêm. Do ảnh hưởng của Bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông từ chiều tốivà đêm 14/7/2010 gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng cấp 8, cấp 9, vùnggần tâm bão cấp 10. cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động rất mạnh.

Bão có diễn biến bất thường, còn có khả năng thay đổi phươnghướng và mạnh lên. Để chủ động đối phó với những diễn biến phức tạp của mưabão, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ Ytế triển khai những công việc sau:

1. Thực hiện đầy đủ nội dung theo Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày25/5/2010 của Bộ Y tế Về việc triển khai công tác phòng, chống lụt bão và tìmkiếm, cứu nạn năm 2010.

2. Gửi danh sách họ tên, chức vụ, địa chỉ, số điện thoại vàsố fax của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn của đơn vị mìnhvề Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thảm họa và tìm kiếm, cứu nạn Bộ Y tế.

3. Sở Y tế và các đơn vị báo cáo số lượng cơ số thuốc, hoá chấtdự trữ tại địa phương, đơn vị và có báo cáo nhanh về kết quả triển khai côngtác đối phó với mưa bão về Thường trực Ban chỉ huy PCTH&TKCN Bộ Y tế qua sốfax 04.62732207 hoặc điện thoại số 0948.125599.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng TW Đảng (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Bá Thủy (để b/c);
- Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn;
- Ban chỉ đạo PCLB TW;
- Ban Thời sự Đài THVN;
- Website Bộ Y tế; Báo SK&ĐS;
- TT. Truyền thông &GDSK TW;
- Lưu: VT, VPB7.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
PHÓ CHÁNG VĂN PHÒNG BỘ
Đào Thị Khánh Hòa