BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4689/CĐ-BYT

Hà Nội, 13h00 ngày 15 tháng 7 năm 2010

CÔNG ĐIỆN KHẨN

BỘ Y TẾ ĐIỆN:

Sở Y tế các tỉnh/thành phố, Nghệ An,Thanh Hóa, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, BắcGiang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Điện Biên, SơnLa, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái. và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

Thực Công điện số 04/CĐ-TW ngày 12/7/2010, Công điện số 06/CĐ-TW hồi 18h00 ngày 13/7/2010, Công điện số 07/CĐ-TW hồi 9h00 ngày15/7/2010 và Công điện số 08/CĐ-TW hồi 10h30 ngày 15/7/2010 của Ban chỉ đạophòng chống lụt bão Trung ương- Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn về việc triểnkhai công tác phòng chống mưa bão. Theo bản tin của Trung tâm dự báo khí tượngthuỷ văn Trung ương, cơn bão CONSON có diễn biến phức tạp và di chuyển nhanhhơn, khả năng trưa ngày 16/7/2010 bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ vàcó nhiều khả năng đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng.

Để chủ động đối phó với những diễn biến phức tạp của mưabão, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ Ytế triển khai những công việc sau:

1. Theo dõi diễn biến của thời tiết và có kế hoạch phòngchống mưa bão cụ thể với từng địa phương, đề phòng bão có diễn biến phức tạp vìvậy không được chủ quan trong công tác phòng chống.

2. Thực hiện đầy đủ nội dung theo Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày25/5/2010 của Bộ Y tế Về việc triển khai công tác phòng, chống lụt bão và tìmkiếm, cứu nạn năm 2010.

3. Gửi danh sách họ tên, chức vụ, địa chỉ, số điện thoại vàsố fax của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn của đơn vị mìnhvề Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thảm họa và tìm kiếm, cứu nạn Bộ Y tế.

4. Các cơ sở y tế tổ chức trực ban, trực cấp cứu 24/24 giờ,sẵn sàng thu dung và cấp cứu miễn phí cho nạn nhân do mưa, bão gây ra. Các độicấp cứu cơ động luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới khi cólệnh.

5. Sở Y tế và các đơn vị báo cáo số lượng cơ số thuốc, hoáchất dự trữ tại địa phương, đơn vị và có báo cáo nhanh về kết quả triển khaicông tác đối phó với mưa bão về Thường trực Ban chỉ huy PCTH&TKCN Bộ Y tếqua số fax 04.62732207 hoặc điện thoại số 0948.125599.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng TW Đảng (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Bá Thủy (để b/c);
- Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn;
- Ban chỉ đạo PCLB TW;
- Ban Thời sự Đài THVN;
- Website Bộ Y tế; Báo SK&ĐS;
- TT. Truyền thông &GDSK TW;
- Lưu: VT, VPB7.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Đỗ Hán