BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4707/CĐ-BYT

Hà Nội, 9h00 ngày 16 tháng 7 năm 2010

CÔNG ĐIỆN KHẨN

BỘ Y TẾ ĐIỆN:

Sở Y tế các tỉnh/thành phố ven biểntừ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, những tỉnh Bắc Bộ, miền núi phía Bắc: Lạng Sơn,Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, TuyênQuang, Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái. và các đơn vịtrực thuộc Bộ Y tế.

Thực Công điện số 04/CĐ-TW ngày 12/7/2010, Công điện số 06/CĐ-TW hồi 18h00 ngày 13/7/2010, Công điện số 07/CĐ-TW hồi 9h00 ngày15/7/2010, Công điện số 08/CĐ-TW hồi 10h30 ngày 15/7/2010 và Công điện số 09/CĐ-TW hồi 05h15 ngày 16/7/2010 của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trungương- Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn về việc triển khai công tác phòng chốngmưa bão. Theo bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, cơnbão CONSON có diễn biến phức tạp cường độ mạnh và di chuyển nhanh, khả năngtrưa ngày 17/7/2010 bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh ven biển Bắc Bộ.

Để chủ động đối phó với những diễn biến phức tạp của mưabão, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ Ytế triển khai những công việc sau:

1. Theo dõi diễn biến của thời tiết và có kế hoạch phòng chốngmưa bão cụ thể với từng địa phương, đề phòng bão có diễn biến phức tạp, phạm viảnh hưởng lớn, mưa lớn trên diện rộng sẽ xảy ra nhất là đối với các tỉnh venbiển Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc.

2. Sở Y tế các tỉnh/thành phố chủ động triển khai ngay các phươngán bảo vệ hoặc di dời cơ sở y tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân,cán bộ y tế cũng như trang thiết bị y tế tại các vùng có nguy cơ xảy ra mưabão, lên kế hoạch chủ động sơ tán cơ sở y tế ở những vùng trũng, thấp và vùngcó nguy cơ ngập úng.

3. Các cơ sở y tế tổ chức trực ban, trực cấp cứu 24/24 giờ,sẵn sàng thu dung và cấp cứu miễn phí cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra. Các độicấp cứu cơ động luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới khi cólệnh.

4. Những đơn vị trực thuộc Bộ chuẩn bị sẵn các cơ số thuốc,hoá chất, thiết bị phương tiện và phân công các đội y tế cơ động trực 24/24h,sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả do mưa, bão gây ra.

5. Sở Y tế và các đơn vị báo cáo số lượng cơ số thuốc, hoáchất dự trữ tại địa phương, đơn vị và có báo cáo nhanh về kết quả triển khaicông tác đối phó với mưa lũ về Thường trực Ban chỉ huy PCTH&TKCN Bộ Y tếqua số fax 04.62732207 hoặc điện thoại số 0948.125599./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng TW Đảng (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Bá Thủy (để b/c);
- Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn;
- Ban chỉ đạo PCLB TW;
- Ban Thời sự Đài THVN;
- Website Bộ Y tế; Báo SK&ĐS;
- TT. Truyền thông &GDSK TW;
- Lưu: VT, VPB7.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Đỗ Hán