THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 534/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013

CÔNG ĐIỆN

VỀVIỆC ĐẨY NHANH CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG PHỤC VỤ THI CÔNG CÁC DỰ ÁN GIAOTHÔNG TRỌNG ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Điện:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Hiện nay, Dự án xây dựng Quốc lộ 3mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên; Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Dự ánđường nối Nhật Tân - sân bay Nội Bài; Dự án cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầuđang có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ do chậm trễ trong việc bàn giaomặt bằng.

Để đảm bảo hoàn thành dự án đúngtiến độ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội,Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương phối hợp với Bộ Giao thông vậntải để giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư của các Dựán nêu trên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phốHà Nội tiếp tục có biện pháp ngăn ngừa tình trạng tái lấn chiếm tại những vịtrí đã bàn giao mặt bằng.

Bộ Giao thông vận tải phối hợp chặtchẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Tập đoàn Điện lực Việt Nam trongcông tác giải phóng mặt bằng và chỉ đạo việc thi công công trình đảm bảo chấtlượng, tiến độ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: V.III, KTTH, V.I, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải