THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2012

CÔNG ĐIỆN
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2611/BGTVT-QLXD ngày 06 tháng 4 năm 2012), việc thực hiện các hạng mục còn lại của dự án mở rộng, hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc (Đại lộ Thăng Long) bị chậm tiến độ do một số tồn tại, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và nguồn vốn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:
- Tập trung chỉ đạo để giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công còn lại cho dự án mở rộng, hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc trước ngày 15 tháng 5 năm 2012.
- Bố trí vốn ngân sách Thành phố đáp ứng yêu cầu tiến độ của Dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1042/TTg-CN ngày 01 tháng 8 năm 2007.
2. Bộ Giao thông vận tải:
- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết những vướng mắc về giải phóng mặt bằng và nguồn vốn cho Dự án.

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

- Chỉ đạo các Nhà thầu thi công hoàn thành dứt điểm các hạng mục còn lại của Dự án, đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (5b). Hong (26b)
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Hoàng Trung Hải

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?