THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 585/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2014

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TAY CHÂN MIỆNG VÀ SỐT XUẤT HUYẾT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

- Các Bộ: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Giáo dụcvà Đào tạo, Tài chính;

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương;

- Đài Truyền hình Việt Nam;

- Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Thông tấn xã Việt Nam;

- Báo Nhân dân.

Từ đầu năm 2014 đến nay, dịch bệnhtay chân miệng và sốt xuất huyết xảy ra hầu hết tại các tỉnh và thành phố, tuysố người mắc bệnh ở mức thấp hơn so với năm 2013, song tại một số tỉnh, thànhphố có số người mắc bệnh cao hơn và có nguy cơ dịch bùng phát. Đến nay cả nướcđã ghi nhận 17.410 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó đã có 2 ngườibệnh tử vong; 7.931 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó 04 người tửvong.

Nhằm chủ động ngăn chặn lây landịch, hạn chế đến mức thấp nhất số người mắc bệnh và tử vong, Thủ tướng Chínhphủ yêu cầu:

1. Bộ Y tế tập trung chỉ đạo việccấp cứu, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, sốt xuấthuyết tại các cơ sở y tế nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, phânloại cách ly nhằm ngăn ngừa lây chéo trong bệnh viện, đặc biệt là các cơ sở ytế tại các địa phương có số người mắc bệnh cao như Thành phố Hồ Chí Minh, BàRịa - Vũng Tàu, Kon Tum, Cà Mau... khẩn trương dập dịch; thường xuyên cập nhậtphương pháp phát hiện sớm, phác đồ điều trị bệnh tay chân miệng và sốt xuấthuyết. Bảo đảm đủ trang thiết bị y tế, thuốc để cấp cứu điều trị bệnh nhân vàchế độ đối với người làm công tác phòng, chống dịch.

Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác kiểmtra, chỉ đạo hoạt động phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyếttại các địa phương có nhiều người mắc bệnh và tiếp tục theo dõi sát tình hìnhdịch tay chân miệng, sốt xuất huyết ở trong nước và các nước lân cận để có biệnpháp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các cơ sở y tế và người dân cách phòng ngừabệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết.

Bộ Y tế chủ động phối hợp với BộThông tin và Truyền thông cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình dịchbệnh và các biện pháp phòng, chống dịch cho các cơ quan báo chí.

Bộ Y tế cập nhật thường xuyên, báocáo kịp thời Thủ tướng Chính phủ về tình hình dịch bệnh.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo ngành y tếvà các ngành liên quan thực hiện quyết liệt công tác cấp cứu, điều trị hiệu quảcác trường hợp mắc bệnh cũng như ngăn ngừa lây lan dịch bệnh tại cộng đồng vàtrong bệnh viện; khoanh vùng ổ dịch và xử lý triệt để không để lan rộng; triểnkhai các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; kiểm soát không để dịchbùng phát; bảo đảm việc cấp đủ phương tiện, kinh phí cho các hoạt động phòngchống dịch trên địa bàn.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông,Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quanbáo chí, nhất là Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xãViệt Nam chủ động tuyên truyền cách phát hiện và các biện pháp phòng ngừa bệnhtay chân miệng, sốt xuất huyết và nâng cao nhận thức người dân về phòng, chốngdịch bệnh, cập nhật về tình hình dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạotriển khai tích cực các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng và sốtxuất huyết trong trường học, đặc biệt tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo không đểxảy ra ổ dịch trong nhà trường; thông báo ngay cho các cơ sở y tế khi phát hiệncó trường hợp mắc bệnh để phối hợp xử lý kịp thời; tổ chức đợt tổng vệ sinh môitrường tại các trường học.

5. Bộ Tài chính bảo đảm đủ kinhphí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cơ quan đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, KGVX (3b) ĐXC.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng