THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2014

CÔNG ĐIỆN
VỀ VIỆC ĐẨY NHANH CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG PHỤC VỤ THI CÔNG DỰ ÁN
PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ-WB6
--------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Hiện nay, Dự án Phát triển giao thông khu vực đồng bằng Bắc Bộ-WB6 do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam làm Chủ đầu tư đang chậm tiến độ do chậm trễ trong việc bàn giao mặt bằng phục vụ thi công Dự án.
Để đảm bảo hoàn thành Dự án đúng tiến độ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng theo các nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục kèm theo.
Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ của Dự án./.

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về tái định cư tại chỗ là gì ? Thủ tục làm giấy tờ nhà đất tái định cư ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng, TGĐ Cổng TTĐT;
- Các Vụ: V.III, KTTH, V.I, QHQT, TH;
- Lưu VT, KTN (03b), Hiền
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

PHỤ LỤC
CHI TIẾT NHỮNG TỒN TẠI VỀ GPMB DỰ ÁN PHÁT TRIỂN
GIAO THÔNG VẬN TẢI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ - WB6
(Ban hành kèm theo Công điện số 638/CĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

Danh mục/ địa bàn
Nội dung công việc tồn tại, vướng mắc
Lý trình
Hạng mục thi công bị ảnh hưởng
Tình hình xử lý
Các yêu cầu, kiến nghị để hoàn thành
Thời hạn hoàn thành
Tỉnh Hải Dương
Gói thầu CV-A1.3:
a) CV-A1g: Nhà thầu: Liên danh Công ty CPXD Đê kè và PTNT Hải Dương và Công ty CPXD và PTNT2 - Km 145+000 - Km 146+200
Thị xã Chí Linh
Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh.
Vuớng mắc về phần diện tích đất trùng lặp của Công ty Lập Phương Thành với Dự án WB6.
Km 145+000 - Km 146+200
Không thi công được luồng tàu.
Ngày 16/4/2014 Sở TN&MT Hải Dương tổ chức họp với các Sở, ban, ngành liên quan thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ cho Công ty Lập Phương Thành.
Đề nghị địa phương sớm triển khai phê duyệt Phương án bồi thường.
Tháng 4/2014
b) CV-A1h: Nhà thầu: Công ty CPXD Minh Anh - Km 168+500 - Km 176+950
Huyện Kinh Môn
Các xã Thái Thịnh, Minh Hòa, Hiệp An và Thị trấn Kinh Môn.
Khó khăn trong công tác xác định nguồn gốc đất.
Km 168+500 - Km 176+950
Không thi công được luồng tàu.
Ngày 15/4/2014 Sở TN&MT tỉnh Hải Dương đã rà soát hồ sơ và hướng dẫn HĐBT Huyện Kinh Môn lên PA bồi thường, hỗ trợ về đất.
Đề nghị địa phương sớm triển khai phê duyệt Phương án bồi thường.
Tháng 5/2014

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?