THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 697/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

- Bộ Công an;
- Các Bộ, các cơ quan Trung ương;
- Lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Những ngày quaNhân dân cả nước đã biểu thị lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc hạ đặt giànkhoan HD981 trái phép tại vùng biển Việt Nam là việc làm chính đáng. Nhưng tạimột số địa phương đã có một số người có hành vi vi phạm pháp luật, manh động,phá hoại cơ sở sản xuất, có cả cơ sở sản xuất của nhà đầu tư nước ngoài và chốngngười thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sản xuất kinhdoanh, sinh hoạt bình thường của người dân, môi trường đầu tư và chính sách đốingoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Tình hình này là nghiêm trọng. Thủ tướngChính phủ yêu cầu Bộ Công an, các Bộ, các cơ quan của Trung ương và Lãnh đạocác tỉnh, thành phố trong cả nước, theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn đượcgiao, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ sau đây:

1. Khẩn trươngthực hiện đồng bộ các biện pháp, chủ động và kiên quyết ngăn chặn, không để xảyra và xử lý nghiêm khắc những người có hành vi kích động, manh động, vi phạmpháp luật. Bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản củamọi người, mọi doanh nghiệp. Bảo đảm sản xuất kinh doanh bình thường của cácdoanh nghiệp nhất là doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài.

2. Tuyên truyềnvận động nhân dân không có những hành động vi phạm pháp luật, không nghe theokẻ xấu, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triểnsản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống và góp phần cùng cả nước bảo vệ chủquyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp của nước ta và luật phápquốc tế.

3. Thực hiện ngaycác biện pháp phù hợp để giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp sớm ổn định và trởlại hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường.

4. Thông báo rõđến các cơ quan ngoại giao, các nhà đầu tư nước ngoài về chủ trương, chính sáchđúng đắn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Việt Nam luôn làm hết sức mình tạomọi thuận lợi và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, doanh nghiệp và cơ quannước ngoài tại Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và các cam kết quốc tếcủa Việt Nam.

Thủ tướng Chínhphủ yêu cầu Bộ Công an, các Bộ, các cơ quan Trung ương và lãnh đạo các tỉnh,thành phố, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên. Thường xuyênbáo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Ban Bí thư;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quang Thắng, các Vụ: QHQT, V.III, TH;
- Lưu: VT, NC (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng