BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 747/CĐ-BYT

Hà Nội, 16 giờ 00 ngày 14 tháng 07 năm 2014

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHỦ ĐỘNGỨNG PHÓ VỚI BÃO RAMMASUN

(Công điện số 01 về ứng phó với bãoRammasun)

BỘ Y TẾ ĐIỆN

- Sở Y tế các tỉnh/thành phốven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa Vũng Tàu;

- Các Đơn vị trực thuộc Bộ khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Trung Bộ: Bệnhviện Việt Nam - Thụy Điển UôngBí, Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Bệnh viện Đa khoaTW Huế, Bệnh viện C Đà Nng,Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương. Hiện nay, trên vùng biểnngoài khơi miền Trung Philipin, một cơn bão mạnh đang hoạt động và có tên quốctế là Rammasun. Hồi 13 giờ ngày 14/7/2014, vị trí tâm bão ở vào khoảng13,0 độ Vĩ Bắc, 129,2 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp11, giật cấp 13, cấp 14. Dự báo, đến sáng ngày 16/7, bão sẽ đi vào biển Đông,đến 13 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 119, 6 độKinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810 km về phía Đông Đông Nam, sức giómạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13, cấp 14. Do ảnh hưởng củabão, từ đêm 15/7, vùng biển phía Đông Biển Đông, có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùnggần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

Thực hiện Công điện số: 04/C Đ-TW hồi 15 giờ 30 ngày 14/7/2014 của Văn phòng Ban chỉ đạoPhòng chống lụt bão Trung ương - Văn phòng Ủyban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, để chủ động đối phó với diễn biến của bãoRammasun Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế cáctỉnh/thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa Vũng Tàu, các đơn vị trựcthuộc Bộ Y tế khu vực Các Đơn vị trực thuộc Bộ khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và NamTrung Bộ: Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Bệnh viện Đa khoa TW Huế, Bệnh viện C Đà Nng,Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam cần triển khaingay những công việc sau:

1. Sở Y tế các tỉnh/thành phố theo dự báo bị ảnh hưởng trong vùng của mưa,bão cần chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình mưa, bão kéo dài, chủ độngtrong công tác ứng phó với diễn biến bất thường của mưa, bão phát huy phươngchâm bốn tại chỗ, đối phó kịp thời, chính xác, hạn chế thấp nhất thiệt hại domưa, bão gây ra.

2. Sở Y tế các tỉnh/thành phố chủđộng sẵn sàng về nguồn nhân lực, vật tư cơ số thuốc, hóa chất phòng chống lụtbão, tổ chức trực ban, trực cấp cứu, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân ảnhhưởng của mưa, bão gây ra. Các đội cấp cứu cơ động luôn trong trạng thái sẵnsàng ứng cứu cho tuyến dưới khi có lệnh.

3. Các đơn vị trực thuộc Bộ chuẩn bị sẵn các cơ số thuốc, thiết bị phươngtiện và phân công các đội y tế cơ động sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khắc phụchậu quả do mưa,bão gây ra.

4. Sở Y tế và các đơn vị tổ chức trựcban, theo dõi chặt chẽ, cập nhật thông tin và gửi báo cáo nhanh về dự trữthuốc, hóa chất và trang thiết bị y tế, kết quả triển khai công tác y tế ứngphó với mưa bão, rà soát lại số lượng, hạn sử dụng Cơ s thuốc phòng chống lụt bão và đề xuất yêu cầu về Thường trựcBan chỉ huy Phòng chống thảm họa và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế qua số fax04.62732207 hoặc điện thoại số 0948.125599 - 0912.792579, Email: [email protected]


Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng TW Đảng (để b/c);
- Ủy ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn (để b/c);
- Ban chỉ đạo PCLB TW (đ b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Phạm Lê Tuấn (để b/c);
- Các đ/c Thành viên BCH PCTH&TKCN Bộ Y tế;
- Ban Thời sự Đài THVN;
- Website Bộ Y tế; Báo SK&ĐS;
- Lưu: VT, VPB7.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
PHÓ CHẮNH VĂN PHÒNG BỘ
Lê Thành Trí