THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 764/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2009

CÔNG ĐIỆN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Điện:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước.

Hiện nay, các gói thầu thuộcgiai đoạn 1 của Dự án thủy lợi Phước Hòa đang được khẩn trương triển khai thicông. Tuy nhiên, những vướng mắc trong công tác bồi thường tái định cư, giảiphóng mặt bằng thuộc địa bàn hai tỉnh: Bình Dương và Bình Phước đang ảnh hưởngđến tiến độ thực hiện dự án theo hiệp định vay vốn đã ký kết với Ngân hàng Pháttriển châu Á. Để việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng tiến độ, bảođảm chặn dòng sông Bé vào cuối 2009, đầu 2010, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh:Bình Dương, Bình Phước tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc vềbồi thường, tái định cư, di dời dân ra khỏi lòng hồ, khẩn trương bàn giao mặtbằng thi công Dự án.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân hai tỉnh Bình Dương vàBình Phước, lên kế hoạch chi tiết, đôn đốc, giám sát việc di dân tái định cư,đảm bảo bàn giao mặt bằng thi công và giải phóng lòng hồ đúng tiến độ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng;
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP
- Lưu: VT, KTN (3)

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng