BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIACHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬNTHƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/CĐ-BCĐ389

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2015

CÔNG ĐIỆN

VỀ viỆc phát đỘng cao điỂm đẤu tranh chỐngbuôn lẬu, sẢn xuẤt kinh doanh hàng giẢ là dưỢc phẨm, mỸ phẨm, thỰc phẨm chỨcnăng

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬNTHƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ, điện:

- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, CôngThương, Y tế, Thông tin và Truyền thông;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương;

- Đài Truyền hình Việt Nam;

- Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thời gian qua, tình trạng buônlậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt đối vớinhững mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng như dượcphẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Để ngăn chặn tình trạng trên và góp phầnthực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việcđẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giảtrong tình hình mới; Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lậnthương mại và hàng giả (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) phát độngmở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả là dượcphẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng từ ngày 15 tháng 7 năm 2015 đến ngày 15tháng 10 năm 2015, cụ thể như sau:

1. Các Bộ, ngành chức năng, Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện đợt caođiểm đấu tranh. Cụ thể:

a) Tại khu vực biên giới, cửa khẩuvà trên biển:

- Lực lượng Bộ đội Biên phòng,Cảnh sát biển tăng cường công tác tuần tra kiểm soát các tuyến, địa bàn trọngđiểm trên bộ và trên biển để kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm cáchành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới các mặt hàng dược phẩm, mỹphẩm, thực phẩm chức năng là hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồngốc, xuất xứ.

- Lực lượng Hải quan tăng cườngkiểm soát tại cửa khẩu và các khu vực thuộc địa bàn hoạt động hải quan; tổ chứcđấu tranh phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm liênquan đến mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; áp dụng các biệnpháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các lô hàng là mỹ phẩm, dược phẩm,thực phẩm chức năng; bổ sung kế hoạch kiểm tra sau thông quan đối với nhữngdoanh nghiệp nhập khẩu mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng có dấu hiệu nghivấn gian lận.

b) Trong thị trường nội địa, tậptrung vào một số tỉnh, thành phố lớn, trọng điểm là địa bàn thành phố Hà Nội,Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó:

- Lực lượng Quản lý thị trườngtăng cường kiểm tra, kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạmtrong hoạt động kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên thịtrường; chú trọng kiểm tra chất lượng hàng hóa trong khâu lưu thông, phát hiện,xử lý nghiêm đối với hàng lậu, hàng giả, hàng hóa vi phạm chất lượng và cáchành vi gian lận thương mại; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng cóliên quan tiến hành kiểm tra điều kiện kinh doanh, giấy phép, mặt bằng, niêmyết giá, điều kiện bảo quản hàng hóa,...

- Lực lượng Công an làm tốt côngtác nắm tình hình, tổ chức đấu tranh với những đường dây, ổ nhóm, xử lý nghiêmnhững đối tượng chủ mưu, cầm đầu sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chấtlượng.

2. Thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủtịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các đơn vị phải chủ động,thường xuyên chỉ đạo quyết liệt và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ vềcông tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của địa phương, bộ,ngành mình; có biện pháp kiên quyết để xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơquan, đơn vị, địa phương để tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả,chuyển giá, trốn thuế xảy ra nghiêm trọng trên địa bàn; chủ động thực hiện cácbiện pháp phòng ngừa tiêu cực.

3. Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo cácđơn vị chức năng:

- Rà soát công tác quản lý tronggiám định, chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, đăng ký lưu hành, cấp giấy phép.Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành tiêu chuẩn, đăng ký chất lượng,đăng ký kinh doanh, điêu kiện kinh doanh đối với các mặt hàng dược phẩm, mỹphẩm, thực phẩm chức năng.

- Lực lượng Thanh tra chuyên ngànhtăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm góp phần kiểm soát tốt chất lượng hànghóa, hỗ trợ các lực lượng chức năng phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm.

- Xây dựng cơ chế chia sẻ thôngtin về giấy phép, đăng ký tiêu chuẩn chất lượng,... cho các cơ quan quản lý nhànước có chức năng kiểm soát nhập khẩu, buôn bán, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm,thực phẩm chức năng.

4. Bộ Thông tin và Truyền thôngchỉ đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương mở các chuyên trang,chuyên mục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến mọitầng lớp nhân dân; lên án các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất,kinh doanh hàng giả; nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranhphòng, chống và tố giác buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả trong đợt caođiểm.

5. Đài Truyền hình Việt Nam, ĐàiTiếng nói Việt Nam chủ động có chuyên đề, phóng sự về tình hình, kết quả côngtác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hànggiả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng phát sóng trong đợt cao điểmnhằm đảm bảo tạo chuyển biến tích cực trong công tác tuyên truyền.

6. Văn phòng Thường trực Ban Chỉđạo 389 quốc gia chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 các Bộ, ngành và địaphương có trách nhiệm tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo389 quốc gia chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thựchiện Công điện này; kịp thời đề xuất khen thưởng các cá nhân tập thể có thànhtích; phê bình, kỷ luật, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu tinh thần tráchnhiệm, để xảy ra vi phạm trong lĩnh vực phụ trách.

7. Bộ trưởng các Bộ, ngành, cơquan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung Công điện;báo cáo bằng văn bản kết quả triển khai cao điểm đấu tranh về Ban Chỉ đạo 389quốc gia (qua Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) trước ngày 30tháng 10 năm 2015.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;
- Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia;
- Các đơn vị: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Cục quản lý thị trường;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: V.I, NC, KTTH, KTN, TH;
- Lưu: VT, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (03b).

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc