BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 04/CĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2007

CÔNG ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện:

- Sở Bưu chính Viễn thông từ Quảng Bình, Quảng Trị,
Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định,
Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên;
- Các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông.

Trước tình hình lũ trên cáctriền sông các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang duy trì ở mức cao và đã liêntục kéo dài trong nhiều ngày; ngập lụt đang diễn ra trên diện rộng ở nhiều địaphương và có diễn biến phức tạp, để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưalũ gây ra, ngày 12/11/2007, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 1704/CĐ-TTg chỉ đạo các Bộ, ngành và các địa phương tổ chức thực hiện ngay một số việc cấpbách nhằm chủ động đối phó, hạn chế thiệt hại do lũ, lụt gây ra. Thực hiệnnghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ và để đảm bảo an toàn thông tin liênlạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống lũ, lụt, Bộ trưởng BộThông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai ngay một sốcông việc trọng tâm sau:

1. Các doanh nghiệp viễn thôngtrên địa bàn các tỉnh từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, QuảngNam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và các tỉnh TâyNguyên tổ chức triển khai ngay công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tinliên lạc của Lãnh đạo cấp uỷ, Uỷ ban Nhân dân và Ban chỉ huy phòng chống lụtbão các cấp phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống lũ, lụt, di dânkhỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn và công tác khắc phục hậu quả do lũ lụtgây ra trên địa bàn mình quản lý.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thôngViệt Nam chỉ đạo Bưu điện các tỉnh trên và các đơn vị thành viên tổ chức, đápứng đủ yêu cầu về thông tin liên lạc phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo củacác cơ quan Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong công tác phòng chống lũ,lụt, di dân,…Đặc biệt tăng cường thông tin liên lạc (bằng các phương thức cốđịnh, di động, vô tuyến sóng ngắn và vệ tinh) và thiết bị dự phòng (kể cả máynổ, xăng dầu phục vụ cấp nguồn cho các hệ thống thông tin trong trường hợp mấtđiện dài ngày) để đáp ứng thông tin liên lạc cho công tác chỉ đạo điều hànhphòng chống lũ, lụt, di dân và khắc phục hậu quả lũ lụt.

2. Triển khai ngay các phương ánphòng, chống lũ, lụt (như kê, kích thiết bị viễn thông; đưa thiết bị viễnthông, máy nổ lên tầng 2,…) để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do lũ lụt gây rađối với hệ thống thiết bị và mạng lưới bưu chính viễn thông của mình trên địabàn các tỉnh từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam,Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên.

3. Tập trung mọi nguồn lực chocông tác chỉ đạo, tổ chức khôi phục nhanh lại mạng lưới, dịch vụ bưu chính viễnthông bị mất liên lạc trong đợt lũ lụt. Ưu tiên khôi phục liên lạc đã mất chocác tuyến truyền dẫn liên tỉnh, nội tỉnh, các trạm BTS của các mạng di động vàmạng cáp ngoại vi. Đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa và các khu vực có nguycơ cao về thiên tai (như lũ quét, sạt lở đất), khi tổ chức ứng cứu thông tin vàkhôi phục lại mạng lưới bưu chính viễn thông cần nâng cao ý thức, trách nhiệmvà chủ động đề phòng thiên tai bất ngờ gây thiệt hại nghiêm trọng về ngườitrong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Sở Bưu chính Viễn thông cáctỉnh từ từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, QuảngNgãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên làmđầu mối chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn cùng phốihợp triển khai đồng bộ các phương án và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thông tinliên lạc phục vụ cho Uỷ ban Nhân dân, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh, thành phốchỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ lụt gây ra.

5. Báo cáo kịp thời về Ban Chỉhuy Phòng chống lụt bão Bộ tình hình triển khai các phương án và khó khăn vướngmắc để có giải pháp kịp thời khi cần thiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng CP;
- BCĐPCLBTW;
- Lưu: VT, VT.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Nam Thắng