Luật đấu thầu năm 2013 số 43/2013/QH13 mới nhất

Ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc hội khóa 13 ban hành Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 và Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.