Công nhận quốc tế là công khai thừa nhận tư cách đối tác nhằm thiết lập quan hệ trong sinh hoạt quốc tế.

Công nhận quốc tế, với tư cách là hành vi mang tính chất chính trị - pháp lí, thể hiện ý chí tự nguyện của bên công nhận đối với bên được công nhận nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác trên các linh vực khác nhau giữa các bên hữu quan.

Trong hệ thống pháp luật quốc tế hiện nay chưa có quy định cụ thể về vấn đề công nhận quốc tế. Thực tiễn quốc tế cho thấy, vấn đề công nhận luôn bị chỉ phối bởi những lợi ích về kinh tế, chính trị, an ninh...

Mặc dù công nhận quốc tế có vai trò quan trọng trong việc góp phần ổn định và thể chế hoá các quyền và nghĩa vụ quốc tế cho bên được công nhận, tạo cơ sở cho sự hợp tác giữa các bên nhưng việc quốc gia có phải là chủ thể của luật quốc tế hay không hoàn toàn không phụ thuộc vào sự công nhận từ phía các quốc gia và các chủ thể khác.

Trong đời sống quốc tế, công nhận quốc gia và Chính phủ là những trường hợp công nhận quốc tế phổ biến nhất. Ngoài ra, ở những giai đoạn lịch sử khác nhau còn xuất hiện cả những trường hợp công nhận Chính phủ lưu vong, công nhận các bên tham chiến, công nhận các bên khởi nghĩa...