Công phiếu là phiếu ghi nhận nợ của Nhà nước trong phát hành công trái đi vay nhằm đáp ứng nhu cầu chỉ tiêu của ngân sách nhà nước. Tổ chức, cá nhân có thể cho Nhà nước vay thông qua việc mua công phiếu. Trên công phiếu ghi số tiền hoặc hiện vật mà Nhà nước vay, thời hạn trả nợ, lãi suất hoặc mức thưởng kèm theo. Công phiếu có hai loại: công phiếu vô danh (không ghi tên người sở hữu) và công phiếu ghi danh (có ghi tên người sở hữu). Công phiếu là một loại giấy tờ có giá và có thể chuyển nhượng. Ngày nay, do sự phát triển của công nghệ thông tin nên việc Nhà nước chứng nhận khoản vay để bù đắp chỉ tiêu của ngân sách có thể bằng phiếu hoặc bằng nghiệp vụ bút toán ghi sổ trên phương tiện điện tử. Do đó, tương tự như ở các nước khác, ở Việt Nam hiện nay, trong các văn bản pháp luật chỉ sử dụng thuật ngữ trái phiếu để chỉ chứng chỉ nhận nợ của Nhà nước ghi trên phiếu và hình thức bút toán ghỉ sổ bằng phương tiện điện tử.