Công ty bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán (SIPC) là Công ty thành viên được chính phủ tài trợ, phi lợi nhuận, được cấp phép năm 1970 nhằm bảo vệ khách hàng của các thương nhân - môi giới có bảo hiểm, lên đến 500,000$ mỗi tài khoản. SIPC không có quyền giám sát và không hỗ trợ các công ty thua lỗ. Công ty, được cấp vốn bởi sự thẩm định của thành viên và thu nhập trên danh mục đầu tư, cũng có một hạn mức tín dụng với Kho bạc Mỹ. Năm trong số bảy ủy viên thống đốc được chỉ định bởi Tổng thống; hai thành viên còn lại được chỉ định bởi ủy ban Thống đốc của Hệ thống Dự trữ Liên bang và thư ký kho bạc. Ngoài sự bảo hiểm của SIPC, nhiều thương nhân - môi giới cũng được bảo vệ chống thua lỗ thông qua bảo hiểm tư nhân.