Công ty cho thuê tài chính là tổ chức tín dụng thành lập dưới hình thức công tỉ kinh doanh theo phương thức cung ứng vốn cho khách hàng chủ yếu thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị và các loại động sản khác. Công ti cho thuê tài chính thuộc loại tổ chức tín dụng phi ngân hàng; việc thành lập và hoạt động chịu sự quản lí nhà nước của Ngân hàng nhà nước. Công ti cho thuê tài chính được thành lập dưới các hình thức sau: 1) Công ti cho thuê tài chính do ngân hàng, công ti tài chính hoặc ngân hàng, công ti tài chính cùng doanh nghiệp khác của Việt Nam thành lập; 2) Công ti cho thuê tài chính liên doanh giữa bên Việt Nam và các bên nước ngoài; 3) Công ti cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài; 4) Công tỉ cho thuê tài chính có thể là thành viên của tập đoàn tài chính ngân hàng nhưng phải có tư cách pháp nhân độc lập.

Do thuộc loại hình thức tổ chức tín dụng nên pháp luật các nước đều đặt ra các điều kiện về tài chính, năng lực quản lí của sáng lập viên, nhu cầu thị trường... đối với việc thành lập công ti cho thuê tài chính. Công ti cho thuê tài chính có bộ máy quản trị điều hành gồm: Hội đồng quản trị, tổng giám đốc (hoặc giám đốc) và ban kiểm soát. Công ti cho thuê tài chính chịu một số hạn chế của pháp luật trong kinh doanh.

Chức năng kinh doanh chính của công tỉ cho thuê tài chính là cho thuê máy móc, thiết bị và các loại động sản khác thông qua việc kí kết hợp đồng cho thuê tài chính (Xt. Cho thuê tài chính). Ở Việt Nam, cơ sở pháp lí cơ bản của việc tổ chức và hoạt động của công ti cho thuê tài chính lần đầu tiên được quy định ở Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của công ti cho thuê tài chính tại Việt Nam được ban hành kèm theo Nghị định số 64/Cpb của Chính phủ ngày 09.10.1995, về sau đó là Luật các tổ chức tín dụng.