Công ty chứng khoán là doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán với tự cách là thành viên của sở giao dịch chứng khoán.

Công ti chứng khoán là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, được thành lập theo hình thức được pháp luật quy định; đối tượng kinh doanh chủ yếu và mang tính chất nghề nghiệp là chứng khoán. Dấu hiệu đặc trưng của công tỉ chứng khoán là tự cách thành viên của Sở giao dịch chứng khoán, với các hoạt động kinh doanh chủ yếu gồm có: môi giới chứng khoán, tự doanh, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán. Trên thực tế, hoạt động môi giới của công ti chứng khoán có vai trò rất quan trọng trong việc mua, bán chứng khoán trên thị trường giao dịch tập trung nên công ti chứng khoán còn được gọi là công ti môi giới.

Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11.7.1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán là văn bản pháp luật đầu tiên ở Việt Nam có các quy định về công ti chứng khoán. Theo Nghị định số 144/2003/NĐCP ngày 28.11.2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán, công ti chứng khoán được thành lập dưới hình thức công ti cổ phần hoặc công ti trách nhiệm hữu hạn, theo giấy phép do Uỷ ban chứng khoán nhà nước cấp. Các hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ti chứng khoán thuộc loại kinh doanh có điều kiện, được pháp luật quy định cụ thể như sau: phương án sản xuất kinh doanh, cơ sở vật chất, vốn pháp định, giấy phép hành nghề của các thành viên lãnh đạo, nhân viên kinh doanh.