1. Chia công ty: A=B+C

Chia công ty là biện pháp tổ chức lại công ty được áp dụng cho công ty TNHH và CTCP, theo đó công ty TNHH và CTCP được chia thành một số công ty cùng loại. Theo đó, sau khi đăng ký kinh doanh các công ty mới, công ty bị chia chấm dứt tồn tại. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, dợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia.

2. Tách công ty: A=A+B

Tách công ty là biện pháp tổ chức lại công ty được áp dụng cho công ty TNHH và CTCP, theo đó công ty TNHH và CTCP được tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hIện có để thành lập một hoặc một số công ty cùng loại, chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt sự tồn tại của công ty bị tách. Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách.

3. Hợp nhất công ty: A+B=C

Hợp nhất công ty là biện pháp tổ chức lại công ty được áp dụng cho tất cả các loại hình công ty, theo đó hai hoặc một số công ty cùng loại hợp nhất thành một công ty mới bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty bị hpj nhất đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Sau khi đăng ký kinh doanh, các công ty bị hợp nhất bị chấm dứt tồn tại, Công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

4. Sáp nhập công ty: A+B=B

Sáp nhập công ty là biện pháp tổ chức lại công ty được áp dụng cho tất cả các loại hình công ty, theo đó một hoặc một số công ty cùng loại sáo nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. Sau khi đăng ký kinh doanh, các công ty nhận sáo nhập được hưởng các quyền và lơi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị sáp nhập.

5. Chuyển đổi công ty: A<==> B

Chuyển đổi công ty là biện pháp tổ chức lại công ty được áp dụng cho công ty TNHH và CTCP, theo đó công ty TNHH chuyển đổi thành CTCP và ngược lại. Sau khi đăng ký kinh doanh công ty được chuyển đổi chấm sứt sự tồn tại. Công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lơi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty được chuyển đổi.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Luật Minh Khuê về “Công ty có thể được tổ chức lại bằng những hình thức nào?”. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác anh/chị vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê