Công ty con là Công ty trong đó một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ do một doanh nghiệp khác (gọi là công Ẫ mẹ) nắm giữ và bị doanh nghiệp đó kiểm soát chiến lược kinh doanh.

SN nộ nàn bu (VI s UÚ§ lay company) của một công tỉ mẹ khi công ti mẹ sở hữu trên 50% cổ phần hoặc một tÍ lệ khác nhỏ hơn nhưng cho phép công ti mẹ khống chế một cách hợp pháp hoạt động kinh doanh của công tỉ con. TS

Công tỉ con có thể được thành lập dưới các hình thức khác nhau nhưng đều là những thực thể pháp lí độc lập với công ti mẹ. Công ti con tham gia quan hệ pháp luật bằng danh nghĩa của chính mình. Các hoạt động kinh doanh của công ti con được điều hành bởi chính bộ máy quản lí của mình. Công ti mẹ chỉ có thể tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của công ti con thông qua các cơ quan quyền lực của công tỉ con.

Thuật ngữ công ti con lần đầu tiên được đề cập tới trong Luật doanh nghiệp năm 1999 và hiện nay thực hiện Luật doanh nghiệp năm 2005, Việt Nam đang tiến hành chuyển một số doanh nghiệp nhà nước sang hoạt động theo mô hình công tỉ mẹ - công ti con (Xf. Công tỉ mẹ).